Foto/Photo credit Yad L’ Ami

Nederlands + English

Bron: Yad L’ Ami

We nodigen u uit, om het mogelijk te maken een “Thuis,” voor Lior, met nog 11 andere meisjes/jonge vrouwen te creëren. Ik zal aan u de Goldsmid-familie voorstellen, zij komen uit Kibboets Zikim in het zuiden, een paar km van de grens met Gaza van Israël.  Tali en Ilan, en drie dochters: Lior, Dror en Shaked. Ze vertellen iets over hun oudste dochter: “Lior is 20 jaar oud en gediagnosticeerd met een ontwikkelingsachterstand en autisme. Voor ons zal ze altijd ons speciale meisje zijn, maar de realiteit is nu, dat ze al een volwassen vrouw is. En hoewel ze bijzonder is, zouden we graag willen dat ze gelijke kansen en rechten krijgt, net als de rest van ons.

Helaas heeft Israël op dit moment niet genoeg oplossingen om passende huisvesting en werkgelegenheid, voor mensen met speciale behoeften te creëren. (na de schooljaren, als men 20 is)  Daarom werken we al enkele jaren aan het opzetten van een respectvol thuis voor Lior en andere vrouwen met speciale behoeften, waarin ze gelijk kan zijn onder gelijken, een Home for Life. (Huis voor het leven) Wij geloven dat haar geluk en haar gevoel van eigenwaarde afhangt van haar onafhankelijkheid en sociaal leven.

Omdat we geboren en getogen zijn in een kibboets, met een warme gemeenschap, net als Lior en haar zussen, was het voor ons vanzelfsprekend dat dit een huis in een kibboets zal zijn, ook om het een integraal onderdeel van de gemeenschap te maken. We zijn ervan overtuigd dat dit Home for Life ook de gemeenschap ten goede zal komen, omdat het een geweldige en inclusieve toevoeging is aan de bewoners, zodat ze deel gaan uitmaken van de Kibboets-gemeenschap, het delen van het dagelijks leven, vakanties, vrijwilligerswerk en werk in de Kibboets.

De geweldige gemeenschap in Kibboets Yad Mordechai heeft zich van harte bij ons aangesloten om dit te realiseren, en heeft een ruimte geschonken, zodat dit gebouw gerenoveerd kan worden. Het zal van de grond af aan moeten worden gerenoveerd om het aan te passen aan de behoeften van de 12 toekomstige bewoners, allemaal vrouwen met speciale behoeften, net als onze Lior.

Natuurlijk doen we dat niet alleen. Naast Kibboets Yad Mordechai wordt het project gesteund door en in samenwerking met de Regionale Raad in Askelon en de “Shekel” Organisatie. “Shekel” is een vereniging voor gemeenschapsintegratie voor mensen met een handicap uit alle sectoren van de Israëlische samenleving (religieus en seculier, Joden en Arabieren), afhankelijk van hun behoeften en niveau van onafhankelijkheid en functioneren. Na de renovatie van het gebouw zal de “Shekel” Organisatie het tehuis exploiteren en professionele en operationele ondersteuning bieden.”

Yad L’ Ami gaat niet investeren in gebouwen, dat doen anderen, maar er moeten nu alleen nog donateurs worden gevonden om het gebouw aan te kleden. Elk bedrag, dat verder wordt opgehaald, zal worden besteed aan het inrichten van het huis en het installeren van de benodigde apparatuur (elektrische producten, airconditioning, toegankelijkheidsvoorzieningen en meer).

Yad L’ Ami gaat mee helpen en ik hoop dat we samen de handen uitstrekken naar deze groep mensen. Als u maandelijks donateur wordt, geef dan uw email adres op, zodat ik u regelmatig kan bijpraten over de stand van zaken. Kent u ondernemers die dit project willen steunen, vraag hen ook mee te helpen.

Met Gods hulp zal het gelukken!

Israelcnn heeft een bewogen hart voor de geweldige hulpverlening van Yad L’AmiAan de grens van de Gaza Strip  lijden de bewoners onder de aanvallen van Hamas. Daarom brengen we hen speciaal onder uw aandacht. Laat de getraumatiseerde slachtoffers niet in de steek en help Yad L’Ami om deze mensen te helpen.
Wilt u meer weten over hoe het daar toegaat, bekijk dan onze video productie op onze site israelcnn.com : AID PROJECT GAZA STRIP

****************************************


ENGLISH

We invite you, to make it possible to create a “Home,” for Lior, with 11 more girls/young women. I will introduce to you the Goldsmid family, they come from Kibbutz Zikim in the south, a few km from the Gaza border of Israel. Tali and Ilan, and three daughters: Lior, Dror and Shaked. They tell something about their oldest daughter: “Lior is 20 years old and diagnosed with developmental delays and autism. To us, she will always be our special girl, but the reality is now, she is already a grown woman. And although she is special, we would like her to have equal opportunities and rights like the rest of us.

Source: Yad L’ Ami

Unfortunately, Israel does not currently have enough solutions to create appropriate housing and employment, for people with special needs. (After the school years, when one is 20) Therefore, for several years we have been working to establish a respectful home for Lior and other women with special needs, in which she can be equal among equals, a Home for Life. (Home for Life) We believe that her happiness and self-esteem depend on her independence and social life.

Being born and raised in a kibbutz, with a warm community, just like Lior and her sisters, it was natural for us that this will be a home in a kibbutz, also to make it an integral part of the community. We are convinced that this Home for Life will also benefit the community because it is a great and inclusive addition to the residents, making them part of the Kibbutz community, sharing daily life, vacations, volunteering and working in the Kibbutz.
The wonderful community at Kibbutz Yad Mordechai has wholeheartedly joined us in making this a reality, donating a space so that this building can be renovated. It will have to be renovated from the ground up to suit the needs of the 12 future residents, all women with special needs, just like our Lior.

Of course, we are not doing this alone. In addition to Kibbutz Yad Mordechai, the project is supported by and in cooperation with the Regional Council in Askelon and the “Shekel” Organization. “Shekel” is a community integration association for people with disabilities from all sectors of Israeli society (religious and secular, Jews and Arabs), depending on their needs and level of independence and functioning. After the renovation of the building, the “Shekel” Organization will operate the home and provide professional and operational support.”
Yad L’ Ami will not invest in buildings, others will do that, but only donors must now be found to dress the building. Any amount, further raised, will be spent on furnishing the house and installing the necessary equipment (electrical products, air conditioning, accessibility devices and more).

Yad L’ Ami is going to help and I hope that together we will reach out to this group of people. If you become a monthly donor, please provide your email address so I can update you regularly on the status of the project. If you know business owners who would like to support this project, ask them to help as well.

With God’s help it will succeed!

Israelcnn has a warm heart for Yad L’Ami’s tremendous relief efforts. On the Gaza Strip border, residents are suffering from Hamas attacks. Therefore, we bring them to your special attention. Please do not abandon the traumatized victims and help Yad L’Ami to help these people.
If you want to know more about how things are going there, watch our video production on our site israelcnn.com : AID PROJECT GAZA STRIP