Frank St. John, chief operating officer, Lockheed Martin met Yoav Har-Even, Rafael CEO en president, naast een Iron Beam-verdedigingssysteem, in Israël, 5 december 2022. (Lockheed Martin)
Frank St. John, chief operating officer, Lockheed Martin with Yoav Har-Even, Rafael CEO and president,
next to an Iron Beam defense system, in Israel, December 5, 2022. (Lockheed Martin)

Nederlands + English

Amerikaanse defensie-aannemer tekent overeenkomst met Rafael om te helpen bij het ontwikkelen, testen en produceren van op laser gebaseerd luchtverdedigingssysteem, dat wordt geprezen als een ‘game-changer’

Door The Times of Israel –  EMANUEL FABIAN

De Amerikaanse defensie-aannemer Lockheed Martin heeft maandag een overeenkomst getekend met de Israëlische wapenfabrikant Rafael om mee te werken aan de ontwikkeling van een krachtig laser onderscheppingssysteem, genaamd Iron Beam.

In een verklaring zei Lockheed Martin dat de samenwerking gericht zou zijn op het ontwikkelen, testen en produceren van een variant van het Iron Beam-systeem voor onder andere de Amerikaanse markt.

De Iron Beam is ontworpen om samen te werken met systemen zoals Iron Dome en om kleinere projectielen neer te schieten.

Israël heeft gehoopt met Washington samen te kunnen werken aan het Iron Beam-project, inclusief Amerikaanse investeringen in de verdere ontwikkeling en implementatie van het systeem. In juli bezocht de Amerikaanse president Joe Biden een tentoonstelling van het ministerie van Defensie van Israëls meerlaagse luchtverdedigingssystemen, waaronder de Iron Beam.

Yoav Har-Even, CEO van Rafael, prees maandag de “strategische overeenkomst” en zei dat het “de mogelijkheden” die het bedrijf zijn klanten te bieden heeft, zou uitbreiden en diversifiëren.

“Dit dient als een duidelijk voorbeeld van door Israël gemaakte producten die leiden tot strategische samenwerking waar beide partijen enorm van zullen profiteren”, voegde hij eraan toe.

Het op laser gebaseerde luchtverdedigingssysteem ‘Iron Beam’ onderschept een doelwit boven Zuid-Israël,
maart 2022. (Ministerie van Defensie)

“Deze unieke mogelijkheid zal het vitale lucht- en raketverdedigingssysteem van Israël verbeteren met ultramoderne lasertechnologie, en we zijn vereerd met de mogelijkheid om de rol van Lockheed Martin als beveiligingsteamgenoot voor de staat Israël uit te breiden”, aldus Lockheed Martin’s COO, Frank St. John.

De operaties van Lockheed Martin in Israël zijn grotendeels beperkt gebleven tot het leveren en helpen onderhouden van vliegtuigen die door de Israëlische luchtmacht worden gebruikt, van de C-130 transportvliegtuigen tot de F-16 en F-35 straaljagers.

“Lockheed Martin betreedt een nieuw operatiegebied in Israël. Nu stappen we het hoogenergetische lasertijdperk binnen en kijken we ernaar uit om samen met teamgenoten zoals Rafael operationele, betrouwbare en zeer effectieve systemen in gebruik te nemen”, aldus Joshua Shani, hoofd van Lockheed Martin Israel.

De Iron Beam, die wordt ontwikkeld door het Israëlische Ministerie van Defensie met Rafael Advanced Defense Systems, is niet bedoeld om de Iron Dome of de andere luchtverdedigingssystemen van Israël te vervangen, maar om iets toe te voegen en aan te vullen door kleinere projectielen af ​​te schieten en grotere achter te laten voor de robuustere op raketten gebaseerde batterijen.

Het ministerie test het op laser gebaseerde verdedigingssysteem al enkele jaren, waarbij drones, ongeleide raketten en geleide antitankraketten worden neergeschoten in een  reeks tests  in maart.

Honderden miljoenen shekels zijn toegewezen aan de laatste ontwikkelingsfase en proeffase, waarin het systeem op de grens met de Gazastrook zal worden geplaatst. Het is niet duidelijk wanneer de eerste implementatie zal plaatsvinden.

Het op laser gebaseerde luchtverdedigingssysteem ‘Iron Beam’ wordt gezien tijdens een test in Zuid-Israël,
maart 2022. (Ministerie van Defensie)

De onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van het ministerie was aanvankelijk van plan het antiraketsysteem tegen 2024 in te zetten, maar het leger heeft aangedrongen op een eerdere inzet.

Volgens het ministerie van Defensie is er, zolang er een constante energiebron voor de laser is, geen risico dat de munitie ooit opraakt. Ambtenaren hebben het geprezen als een potentiële “gamechanger” in de strijd tegen projectielaanvallen.

De keerzijde van een lasersysteem is dat het niet goed functioneert bij slecht zicht, inclusief zware bewolking of ander guur weer. Om die reden is het ministerie van plan het systeem ook op vliegtuigen te monteren, wat zou helpen om deze beperking te omzeilen door het systeem boven de wolken te plaatsen, hoewel dat nog een paar jaar duurt, hebben ambtenaren van het ministerie gezegd.

Fragmenten van een drone en mortier neergeschoten door het Iron Beam laser luchtverdedigingssysteem, getoond aan de Amerikaanse president Joe Biden, op de luchthaven Ben Gurion, 13 juli 2022, (AP Photo/Evan Vucci)

De Libanese Hezbollah-terreurgroep zou een arsenaal van zo’n 130.000 raketten, projectielen en mortiergranaten hebben, waarvan het leger gelooft dat ze in een toekomstige oorlog tegen Israël zullen worden gebruikt.

De twee grootste terreurgroepen in de Gazastrook, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, zouden elk ook duizenden raketten en mortiergranaten bezitten.

Israëlische militaire functionarissen hebben ook gezegd dat ze de afgelopen jaren een groeiende trend hebben gezien in het Iraanse gebruik van drone-aanvallen, die het de “UAV-terreur” van Iran noemen.

Tegen deze en andere bedreigingen voert Israël een luchtverdedigingsarray met meerdere niveaus, bestaande uit de Iron Dome voor de korte afstand, de David’s Sling voor de middellange afstand en de Arrow- en Patriot-systemen voor de lange afstand.

 

ENGLISH

US defense contractor Lockheed Martin on Monday signed an agreement with the Israeli Rafael weapons manufacturer to join the development of a high-powered laser interception system, dubbed Iron Beam.

By The Times of Israel –  EMANUEL FABIAN

In a statement, Lockheed Martin said the cooperation would be geared toward developing, testing, and manufacturing a variant of the Iron Beam system for the American market as well as others.

The Iron Beam is designed to work in tandem with systems like Iron Dome and shoot down smaller projectiles.

Israel has hoped to partner with Washington on the Iron Beam project, including American investment in further development and deployment of the system. In July, US President Joe Biden toured a Defense Ministry display of Israel’s multi-tier air defense systems, including the Iron Beam.

Rafael CEO Yoav Har-Even on Monday hailed the “strategic agreement,” saying it would “expand and diversify the capabilities” the company has to offer to its customers.

“This serves as a clear example of Israeli-made capabilities leading to strategic cooperation which will greatly benefit both sides,” he added.

The ‘Iron Beam’ laser-based air defense system is seen intercepting a target over southern Israel,
March 2022. (Defense Ministry)

“This unique capability will enhance Israel’s vital air and missile defense system with state-of-the-art laser technology, and we are honored by the opportunity to expand Lockheed Martin’s role as a security teammate for the State of Israel,” said Lockheed Martin’s COO, Frank St. John.

Lockheed Martin’s operations in Israel have mostly been limited to supplying and helping maintain aircraft used by the Israeli Air Force, from the C-130 transport planes to the F-16 and F-35 fighter jets.

“Lockheed Martin is entering a new area of operations in Israel. Now, we step into the high-energy laser era and look forward to fielding operational, reliable, and highly-effective systems with teammates such as Rafael,” said Joshua Shani, chief of Lockheed Martin Israel.

The Iron Beam, which is being developed by Israel’s Defense Ministry with Rafael Advanced Defense Systems, is not meant to replace the Iron Dome or Israel’s other air defense systems, but to supplement and complement them, shooting down smaller projectiles and leaving larger ones for the more robust missile-based batteries.

The ministry has been testing the laser-based defense system for several years, shooting down drones, unguided rockets and anti-tank guided missiles in a series of tests in March.

Hundreds of millions of shekels have been allocated to the final development stages and trial phase, in which the system will be placed on the border with the Gaza Strip. It is not clear when the initial deployment will happen.

The ‘Iron Beam’ laser-based air defense system is seen during a test in southern Israel,
March 2022. (Defense Ministry)

The ministry’s research and development department initially planned to deploy the anti-missile system by 2024, but the military has pushed for an earlier deployment.

According to the Defense Ministry, as long as there is a constant source of energy for the laser, there is no risk of it ever running out of ammunition. Officials have hailed it as a potential “game-changer” in the battle against projectile attacks.

The downside of a laser system is that it does not function well in low visibility, including heavy cloud cover or other inclement weather. For that reason, the ministry intends to also mount the system on planes, which would help get around this limitation by putting the system above the clouds, though that is still a few years off, ministry officials have said.

Fragments of a drone and mortar shot down by the Iron Beam laser air defense system, shown to US President Joe Biden, at the Ben Gurion Airport, July 13, 2022, (AP Photo/Evan Vucci)

The Lebanese Hezbollah terror group is believed to maintain an arsenal of some 130,000 rockets, missiles, and mortar shells, which the military believes would be used against Israel in a future war.

The two largest terror groups in the Gaza Strip, Hamas and the Palestinian Islamic Jihad, are also each believed to possess thousands of rockets and mortar shells.

Israeli military officials have also said they have seen a growing trend in Iranian use of drone attacks in recent years, dubbing it Iran’s “UAV terror.”

Against these and other threats, Israel operates a multi-tiered air defense array, made up of the short-range Iron Dome, the medium-range David’s Sling, and the long-range Arrow and Patriot systems.