Oppositieleider Benjamin Netanyahu spreekt op een Mimouna viering, 23 apr. 2022 (Foto: Screenshot)
Opposition Leader Benjamin Netanyahu speaking at a Mimouna celebration, Apr. 23, 2022 (Photo: Screenshot)

Nederlands + English

Voormalig Israëlisch premier Benjamin Netanyahu vertelde zaterdag vol vertrouwen aan aanhangers op een traditionele Marokkaans-Joodse viering genaamd Mimouna – die het einde van Pesach markeert – dat zijn Likoedpartij binnenkort weer aan de macht zou zijn, gezien de huidige coalitiecrisis in de door Bennett geleide regering.

Bron: Allisrael Nieuws

In reactie daarop scandeerde de pro-Netanyahu menigte “Lang leve Bibi, Koning van Israël,” terwijl Netanyahu beloften deed van hernieuwde hoop.

“De feestdag van dit jaar heeft een nieuwe smaak, de smaak van hoop, veel hoop,” verklaarde Netanyahu.

“Ik ontmoet veel burgers die vol hoop zijn, die hopen en geloven dat we de Israëlische regering weer op het juiste spoor zullen brengen, het veilige spoor, het spoor dat veiligheid en verworvenheid zal beloven voor alle burgers van Israël. Dit is een Mimouna van geloof en hoop, en we komen snel terug,” voegde hij eraan toe.

Simcha Yosipov, voormalig burgemeester van de stad Or Akiva, uitte zijn opwinding over het vooruitzicht van Netanyahu’s terugkeer naar het kabinet van de premier.

“Hij zal terugkomen om premier te worden en ik zal burgemeester worden,” zei Yosipov verwijzend naar Netanyahu. “We komen samen terug. Dat is wat hij me vertelde,” benadrukte de voormalige burgemeester.

Als de langstzittende premier in de moderne geschiedenis van Israël zat Netanyahu van 2009 tot juni 2021 12 opeenvolgende jaren op de stoel van de premier in Jeruzalem. Bovendien was Netanyahu premier in de periode 1996-1999.

Na een ongewoon chaotische cyclus van vier onbesliste verkiezingen in twee jaar, kwam Naftali Bennett afgelopen juni uiteindelijk als Israëls nieuwe premier uit de bus, waardoor Netanyahu in de politieke oppositie belandde.

De afgelopen tien maanden hebben Netanyahu en zijn Likudpartij systematisch geprobeerd om de zittende regering onder leiding van Bennett en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid te ondermijnen. Tot voor kort verbaasde de coalitieregering van Bennett de kenners over haar veerkracht, ondanks de politieke diversiteit en de flinterdunne meerderheid van slechts 61 zetels in de 120 zetels tellende Israëlische Knesset.

Begin april verloor de regering echter haar fragiele meerderheid nadat MK Idit Silman, een lid van Bennetts conservatieve Yamina-partij, aankondigde dat ze haar post zou verlaten. Silman uitte toen haar ontevredenheid over de huidige regering-Bennett.

“Ik zal niet toestaan dat de Joodse identiteit van de Staat Israël en het volk van Israël wordt geschaad. Ik zal blijven proberen mijn vrienden over te halen naar huis terug te keren en een rechtse regering te vormen,” verklaarde Silman. “Ik weet dat ik niet de enige ben die er zo over denkt. In deze Knesset kan een andere regering worden gevormd,” voegde ze eraan toe.

Bennett liet niettemin doorschemeren dat Netanyahu en zijn Likudpartij een combinatie van beloning en straf hebben gebruikt om Silman ertoe te bewegen de regering te verlaten. Of het nu gaat om politieke meningsverschillen of opportunisme, het dramatische besluit van Silman heeft de weg vrijgemaakt voor een hernieuwde strijd over de huidige en toekomstige politieke richting van Israël.

De regering onder leiding van Bennett staat nog steeds voor ernstige, ontzagwekkende uitdagingen. Vorige week verklaarde de Arabisch-islamitische Ra’am-partij, die deel uitmaakt van de regeringscoalitie, haar lidmaatschap van de coalitie en de Knesset te zullen bevriezen uit protest tegen de oplopende spanningen tussen radicale moslimoproerkraaiers en Israëlische veiligheidstroepen op de Tempelberg in Jeruzalem.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de politieke oppositie – onder leiding van Netanyahu – steeds meer de kans schoon ziet om opnieuw aan de macht te komen.

Bezalel Smotrich, leider van de extreemrechtse Religieuze Zionistische partij en bondgenoot van Netanyahu, verzocht onlangs om een spoedvergadering om te stemmen over de ontbinding van de Knesset. Smotrich richtte zich tot Knesset-voorzitter Mickey Levy.

“Zoals u waarschijnlijk heel goed weet, hebben de regering en de coalitie, na de terugtrekking van uw partners van de Ra’am-partij uit de coalitie, geen meerderheid,” verklaarde Smotrich.

“De huidige situatie, waarin de regering in feite een minderheidsregering is, die niet over een meerderheid in de Knesset beschikt, schaadt de democratie en daardoor ook het vertrouwen van het volk,” voegde hij eraan toe.

De Knesset is momenteel met reces en de zomersessie begint op 8 mei.

 

ENGLISH:

Former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu confidently told supporters on Saturday at a traditional Moroccan-Jewish celebration called Mimouna – marking the end of Passover – that his Likud party would soon be back in power, given the current coalition crisis in the Bennett-led government.

Source: Allisrael News

In response, the pro-Netanyahu crowd chanted “Long live Bibi, King of Israel,” while Netanyahu made promises of renewed hope.

“This year’s holiday has a new flavor, the flavor of hope, a lot of hope,” declared Netanyahu.

“I meet a lot of citizens who are full of hope, who are hoping and believing that we’ll bring the Israeli government back on the right track, the secure track, the track that will promise security and attainment for all of Israel’s citizens. This is a Mimouna of faith and hope, and we’re coming back soon,” he added.

Simcha Yosipov, former mayor of the city, Or Akiva, expressed his excitement concerning the prospect of Netanyahu returning to the Prime Minister’s Office.

“He’ll come back to become prime minister and I’ll be mayor,” said Yosipov referring to Netanyahu. “We’re coming back together. That’s what he told me,” emphasized the former mayor.

As the longest serving prime minister in modern Israel’s history, Netanyahu sat in the prime minister’s chair in Jerusalem for 12 consecutive years from 2009 until June 2021. In addition, Netanyahu served as prime minister during the period 1996-1999.

After an unusually chaotic cycle of four inconclusive elections in two years, Naftali Bennett eventually emerged as Israel’s new prime minister last June, pushing Netanyahu into the political opposition.

During the past ten months, Netanyahu and his Likud party have systematically tried to undermine the incumbent government led by Bennett and Foreign Minister Yair Lapid. Until recently, Bennett’s coalition government surprised pundits with its resilience, despite being politically diverse and ruling by a razor-thin majority of only 61 seats in Israel’s 120-seat Knesset.

However, in early April, the government lost its fragile majority after MK Idit Silman, a member of Bennett’s conservative Yamina party, announced that she was leaving her post. At the time, Silman articulated her dissatisfaction with the current Bennett government.

“I will not abet the harming of the Jewish identity of the State of Israel and the people of Israel. I will continue to try to persuade my friends to return home and form a right-wing government,” stated Silman. “I know I am not the only one who feels this way. Another government can be formed in this Knesset,” she added.

Bennett, nevertheless, hinted that Netanyahu and his Likud party had been using a combination of carrots and sticks to make Silman to leave the government. Whether political disagreements or opportunism, Silman’s dramatic decision has paved the path to a renewed struggle over Israel’s current and future political direction.

The Bennett-led administration continues to face serious, daunting challenges. Last week, the Arab Islamist Ra’am party, which is part of the government coalition, declared it would freeze its coalition and Knesset membership to protest the rising tensions between radical Muslim rioters and Israel security forces on the Temple Mount in Jerusalem.

Unsurprisingly, the political opposition – led by Netanyahu – increasingly senses the opportunity to return to power.

Bezalel Smotrich, leader of the far-right Religious Zionist party and a Netanyahu ally, recently requested an urgent meeting to vote on dissolving the Knesset. Smotrich addressed the issue to Knesset Speaker Mickey Levy.

“As you probably know very well, after the withdrawal of your partners from the Ra’am party from the coalition, the government and the coalition do not have a majority,” stated Smotrich.

“The current situation, in which the government is in fact a minority government that does not hold a majority in the Knesset, critically harms democracy and as a result also public trust,” he added.

The Knesset is currently in recess, with the summer session opening on May 8.