Elizabeth Tsurgov gedrapeerd in een Syrische vlag. (Ayham Marjeh/Twitter)
Elizabeth Tsurgov draped in a Syrian flag. (Ayham Marjeh/Twitter)

Israël zou er beter aan doen om aandacht te schenken aan de veiligheid van zijn echte burgers dan aan een supporter die er haar carrière van maakte terrorisme te steunen en Israël een tijdlang als haar basis gebruikte, zegt een journalist.

Door: WIN –  Daniel Greenfield, FrontPage Magazine

Elizabeth Tsurkov werd in Bagdad ontvoerd door Kata’ib Hezbollah: een Iraakse sjiitische militie die Amerikanen heeft aangevallen en verantwoording schuldig is aan Iran. Hoewel de linkse activiste Irak was binnengekomen met haar primaire Russische paspoort, kondigde premier Netanyahu aan dat Israël er alles aan deed om haar eruit te krijgen.

Israël zou er beter aan doen om aandacht te schenken aan de veiligheid van zijn echte burgers dan aan een supporter die er haar carrière van maakte terrorisme te steunen en Israël een tijdlang gebruikte als haar basis.

Tsurkov is beschreven als een “wetenschapper” die “veldwerk” doet. Dat zou mensen kunnen doen denken aan een archeoloog of een antropoloog, in werkelijkheid is ze een politieke activist die een gestage stroom van hoofdartikelen, artikelen en tweets uitbracht: veel daarvan vielen Israël aan en steunden terroristen.

In recente artikelen als “Hoe de bezetting van Israël doel trof” en “Israel weet weg te komen met de aanval op de begrafenis van Shireen Abu Aqleh”, ging Tsurkov tekeer tegen Israël. In de nasleep van een massale golf van islamitisch terroristisch geweld klaagde ze schaamteloos dat “de Israëlische reguliere media snel vervielen in hun gewoonte om zich te concentreren op Joodse slachtoffers van geweld.”

Elizabeth Tsurkov had tien jaar lang gemene laster over Israël verspreid en de Joodse staat beschuldigd van genocide en apartheid. Ze werd geïnterviewd door de ergste anti-Israël activisten zoals Peter Beinart, Matt Duss en Lara Friedman, en haar tweets werden opgepikt door pro-Hamas vestigingen.

Tsurkovs verachtelijke carrière was niet in de laatste plaats gebaseerd op handel in aanvallen op Israël. Nadat in 2014 drie Israëlische tieners door Hamas waren ontvoerd en vermoord, schreef Tsurkov een artikel in de New York Times met de titel “Israel Is Helping Hamas”, waarin ze sneerde dat “men niet in een wespennest kan roeren en als de wespen beginnen te steken zelfverdediging kan claimen”. Dit is hoe de laatste gevechtsronde tussen Israël en Hamas begon.”

Vervolgens klaagde ze dat “toen militante groepen raketten afvuurden vanuit Gaza, Israël Operatie Protective Edge begon, ook al waren er geen Israëli’s geschaad door de raketten.”

Elizabeth Tsurkov was niet de enige Hamas-apologeet daar, maar ze was in dienst van een activistische groep die nauw verbonden was met het leiderschap van de Moslimbroederschap in Amerika.

De media suggereerden dat de ontvoering van Tsurkov iets te maken had met haar dubbele nationaliteit, Israëlisch en Russisch. De echte reden dat Tsurkov werd ontvoerd had niets te maken met Israël en alles met de focus van haar werk op Syrië.

Tsurkov was scherp kritisch over het sjiitische Assad-regime in Syrië, gesteund door Iran, en zeer geïnteresseerd in de verschillende soennitische milities die actief zijn in Syrië. Het is niet verwonderlijk dat een sjiitische militie in Irak haar oppakte, de enige verrassing is dat het zo lang duurde voordat ze ertoe kwamen.

De media waren voorspelbaar niet-nieuwsgierig over wie haar in dienst nam en waarom.

Verhalen hebben vermeld dat ze “een medewerker is bij het New Lines Institute for Strategy and Policy”, gevestigd in Washington DC, zonder te verduidelijken wat dat is. Het New Lines Institute for Strategy and Policy is opgericht door Ahmed Alwani, een Iraakse geëmigreerde zakenman die opereert vanuit Virginia en vice-president is van het International Institute of Islamic Thought.

De oorspronkelijke slogan van de IIIT was “op naar de islamisering van kennis”. Ahmed is de zoon van Taha Jabir Alwani: beschreven als een van de oprichters van de Moslimbroederschap in Amerika.

Kyle Shideler, de hoofdanalist voor Counterterrorism bij het Center for Security Policy,  heeft IIT “een van de vroegst opgerichte Amerikaanse Moslimbroederschapsorganisaties genoemd  , die in verband werd gebracht met een post-9/11 federaal onderzoek naar fondsenwerving voor terrorisme, en dat veel heeft opgeleverd van het ideologische materiaal voor islamitische groeperingen in de VS sinds de oprichting begin jaren tachtig.”

Elizabeth Tsurkov werkte niet alleen niet voor Israël, zoals sommigen beweren; ze werkte voor een groep die banden had met de moederorganisatie van Hamas, een tak van de Moslimbroederschap.

De Syrische burgeroorlog werd aanvankelijk gezien als een verlengstuk van de Moslimbroederschap en gelieerd aan islamitische staatsgrepen die hen tijdelijk aan de macht hadden gebracht in Egypte, Tunesië, Libië en de rest van de regio. De operaties van de Moslimbroederschap in Amerika waren erop gericht om campagne te voeren voor Amerikaanse interventie tegen Assad, en later beklaagden ze zich over de opkomst van ISIS, Al Qaeda en vijandige soennitische islamistische groeperingen die probeerden Syrië voor zichzelf op te splitsen.

Dat is de context waarbinnen Tsurkovs noodlottige expeditie moet worden gezien. Ze werd niet ontvoerd omdat ze een secundair Israëlisch staatsburgerschap had (waaraan ze zo loyaal was dat ze haar primaire Russische staatsburgerschap nooit opgaf) of omdat ze misschien van joodse afkomst is, maar omdat ze een activist was namens de soennieten in een soennitisch-sjiitische machtsstrijd in Syrië.

In 2016 publiceerde Tsurkov een interview met de woordvoerder van Jaysh al-Islam, of het leger van de islam, dat een aanzienlijk contingent jihadisten van de Moslimbroederschap had, getiteld “Rebellen aan de poorten van Damascus.” Hoe kreeg ze toegang tot een woordvoerder van een grote jihadistische groepering?

De sjiitische media die het Assad-regime steunden, groeven en ontdekten dat Tsurkov een secundair Israëlisch staatsburgerschap had en beschuldigden Jaysh al-Islam ervan een stel zionisten te zijn. De woordvoerder nam ontslag en Tsurkov zou, als ze enig verstand had gehad, de regio hebben verlaten.

In plaats daarvan gebruikte ze Syrië om haar carrière op te bouwen. In 2018 werd ze vermeld als adviseur van George Soros’ International Crisis Group voor haar “interviews met rebellencommandanten, soldaten, activisten, gemeenschapsleiders en burgers in het zuidwesten van Syrië.” Vervolgens, op dezelfde manier, met de Atlantische Raad, het Europees Instituut voor Vrede, het Onderzoeksinstituut voor Buitenlands Beleid, Freedom House en ten slotte New Lines, die pleiten voor de soennitische Arabieren in Syrië.

Geradicaliseerd door Israëlisch Links

De ontvoering van Elizabeth Tsurkov is geen Israëlisch of joods probleem, het is een soennitisch-Arabisch probleem. De Moslimbroederschap is welkom om over haar vrijlating te onderhandelen, niet dat ze waarschijnlijk de moeite zullen nemen om te zeggen dat ze een ongelovige vrouw is en daarom ​​weinig waarde hechten aan haar leven, maar Israël zou dat niet moeten doen. Het laatste wat Israël of de vrije wereld nodig heeft, zijn meer terroristische apologeten.

Na een carrière van beschimpen van Israël en het verontschuldigen van islamitische terroristen, is Tsurkov nu in handen van islamitische terroristen. Het kan een leerzame ervaring blijken te zijn voor de terreur-apologeet.

Tsurkov heeft het vertrouwde pad bewandeld van andere linkse activisten zoals  James Foley  en  Kayla Mueller , die zich naar het Midden-Oosten haastten om de zijde van de soennitische Arabische islamisten te kiezen boven Amerika en Israël, om uiteindelijk gegijzeld te worden. Ze mogen dan slachtoffers zijn, ze zijn verre van onschuldig. En hun linkse politiek heeft het leven gekost aan onschuldige mensen terwijl ze islamitische terroristen hielpen.

Hetzelfde geldt voor Tsurkov die de bekende academische radicaliseringspijplijn in Israël volgde. Ze werkte bij migrantengroepen die pleitten voor open grenzen in Israël, en vervolgens voor pro-terreur anti-Israël activisme. Ze behaalde politieke wetenschappen in Amerika en pleitte voor de soennitische jihadisten in Syrië.

Toen de  New York Times rapporteerde over de slechte levensomstandigheden in een kamp voor ISIS-families in Syrië, werd Tsurkov geciteerd die klaagde dat “leven in moeilijke omstandigheden en omringd zijn door mensen die zeer radicaal zijn, bevorderlijk is voor deradicalisering?”

Elizabeth Tsurkov werd geradicaliseerd door Israëlisch Links. Haar sympathie voor islamitische terroristen bracht haar ertoe de levens van Israëli’s en andere niet-moslimdoelen van islamitisch terrorisme te devalueren. De enige tragedie is dat geen van haar voormalige bondgenoten en aanhangers enige lessen uit haar benarde situatie zullen leren.

 

*******************************************

ENGLISH

Israel would do better to pay attention to the security of its actual citizens rather than to a career terrorist supporter who for a time used Israel as her base, says journalist.

By: WIN –  Daniel Greenfield, FrontPage Magazine

Elizabeth Tsurkov was kidnapped in Baghdad by Kata’ib Hezbollah: an Iraqi Shiite militia that has attacked Americans and answers to Iran. Even though the leftist activist had entered Iraq using her primary Russian passport, Prime Minister Netanyahu announced that Israel was doing what it could to get her out.

Israel would do better to pay attention to the security of its actual citizens rather than to a career terrorist supporter who for a time used Israel as her base.

Tsurkov has been described as a “scholar” doing “fieldwork”. That might put people in mind of an archaeologist or an anthropologist, in reality she is a political activist who put out a steady stream of editorials, articles and tweets: many of which attacked Israel and supported terrorists.

In recent articles like “How Israel’s Occupation Came Home” and “Israel knows it will get away with the attack on Shireen Abu Aqleh’s funeral,” Tsurkov blasted Israel. In the wake of a massive wave of Islamic terrorist violence, she shamelessly complained that, “Israeli mainstream media quickly reverted to its habit of focusing on Jewish victims of violence.”

Elizabeth Tsurkov had spent a decade spreading vile smears of Israel, accusing the Jewish State of genocide and apartheid. She was interviewed by the worst anti-Israel activists like Peter Beinart, Matt Duss and Lara Friedman, and her tweets were picked up by pro-Hamas outlets.

Tsurkov’s despicable career was built in no small part on trafficking in attacks on Israel. After three Israeli teens were kidnapped and murdered by Hamas in 2014, Tsurkov authored a New York Times post titled, “Israel Is Helping Hamas” in which she sneered that, “one cannot stir a hornet’s nest and claim self-defense when the hornets start biting. This is how the latest round of fighting between Israel and Hamas commenced.”

Then she complained that “when militant groups fired rockets from Gaza, Israel began Operation Protective Edge, even though no Israelis had been harmed by the missiles.”

While Elizabeth Tsurkov isn’t the only Hamas apologist out there, she was employed by an activist group tied closely to the Muslim Brotherhood’s leadership in America.

Media coverage has implied that Tsurkov’s kidnapping had something to do with her secondary Israeli side of her dual citizenship with Russia. The real reason that Tsurkov was kidnapped had nothing to do with Israel and everything to do with the focus of her work on Syria.

Tsurkov was harshly critical of the Shiite Assad regime in Syria, backed by Iran, and very interested in the various Sunni militias operating in Syria. It’s not surprising that a Shiite militia in Iraq snapped her up, the only surprise is that it took them so long to get around to it.

The media has been predictably incurious about who was employing her and why.

Stories have mentioned that she “is a fellow at the New Lines Institute for Strategy and Policy” based out of Washington D.C. without clarifying what that is. The New Lines Institute for Strategy and Policy was founded by Ahmed Alwani, an Iraqi immigrant businessman operating out of Virginia, who serves as the vice president of the International Institute of Islamic Thought.

The original tagline of the IIIT was “towards Islamization of Knowledge.” Ahmed is the son of Taha Jabir Alwani: described as a founding figure of the Muslim Brotherhood in America.

Kyle Shideler, the Senior Analyst for Counterterrorism at the Center for Security Policy, has called IIT “one of the earliest founded U.S. Muslim Brotherhood organizations, which was linked to a post-9/11 federal investigation into terrorism fundraising, and which has supplied much of the ideological material for U.S. Islamist groups since its founding in the early 1980s.”

Not only wasn’t Elizabeth Tsurkov working for Israel, as some have alleged; she was working for a group tied to the parent organization of Hamas, which is an arm of the Muslim Brotherhood.

The Syrian Civil War was initially viewed as an extension of the Muslim Brotherhood and allied Islamist coups that had temporarily brought them to power in Egypt, Tunisia, Libya and across the region. The Muslim Brotherhood’s operations in America put every effort into campaigning for American intervention against Assad, and then later bemoaning the rise of ISIS, Al Qaeda and hostile Sunni Islamist groups that were trying to carve up Syria for themselves.

That is the context within which Tsurkov’s ill-fated expedition needs to be seen. She was not kidnapped because she had a secondary Israeli citizenship (to which she was so loyal that she never gave up her primary Russian citizenship) or because she may be of Jewish ancestry, but because she was an activist in a Sunni-Shiite power struggle in Syria on behalf of the Sunnis.

In 2016, Tsurkov published an interview with the spokesman for Jaysh al-Islam, or the Army of Islam, which had a sizable contingent of Muslim Brotherhood Jihadists, titled, “Rebels at the Gates of Damascus.” How did she get access to a spokesman for a major Jihadist group?

The Shiite media supportive of the Assad regime dug and found that Tsurkov had a secondary Israeli citizenship and accused Jaysh al-Islam of being a bunch of Zionists. The spokesman resigned and Tsurkov, if she had any sense, would have left the region.

Instead she used Syria to build up her career. By 2018, she was listed as a consultant to George Soros’ International Crisis Group for her “interviews with rebel commanders, foot-soldiers, activists, community leaders and civilians in southwestern Syria.” Then, similarly, with the Atlantic Council, the European Institute for Peace, the Foreign Policy Research Institute, Freedom House and finally New Lines, advocating for the Sunni Arabs in Syria.

Radicalized by the Israeli Left

Elizabeth Tsurkov’s kidnapping is not an Israeli problem or a Jewish one, it’s a Sunni Arab one. The Muslim Brotherhood is welcome to negotiate her release, not that they are likely to bother being that she is an infidel woman and therefore they place a low value on her life, but Israel shouldn’t. The last thing Israel or the free world needs is more terrorist apologists.

After a career of bashing Israel and excusing Islamic terrorists, Tsurkov is now in the hands of Islamic terrorists. It may prove to be an educational experience for the terror apologist.

Tsurkov has traveled the familiar path of other leftist activists like James Foley and Kayla Mueller, who rushed to the Middle East to side with Sunni Arab Islamists over America and Israel, only to end up a hostage. They may be victims, but they’re far from innocent. And their leftist politics have cost the lives of innocent people while aiding Islamic terrorists.

The same is true of Tsurkov who followed the familiar academic radicalization pipeline in Israel, working for open borders migrant groups in Israel, and then pro-terror anti-Israel activism, getting political science degrees in America and advocating for the Sunni Jihadists in Syria.

When the New York Times reported on poor living conditions at a camp for ISIS families in Syria, Tsurkov was quoted as complaining that “living in conditions that are difficult and being surrounded by people who are highly radical — is that conducive to deradicalisation?”

Elizabeth Tsurkov was radicalized by the Israeli Left. Her sympathy for Islamic terrorists led her to devalue the lives of Israelis and other non-Muslim targets of Islamic terrorism. The only tragedy is that none of her former allies and supporters will learn any lessons from her plight.