Een IDF artillerie-eenheid vuurt op een Hamas-doel in Gaza, 13 mei 2021. (
An IDF artillery unit fires at a Hamas target in Gaza, May 13, 2021. (Flash90/Gili Yaari)

Volgens Smotrich is de afschrikking voorlopig hersteld.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Minister van Financiën Bezalel Smotrich gaf goede waarderingen aan de zojuist voltooide Operatie Shield en Arrow, terwijl hij zei dat de echte oplossing pas ligt in de ontmanteling van de hele terroristische infrastructuur.

“De tijd zal uitwijzen of deze vrede zal standhouden,” zei hij in een interview op zondag met Kan Reshet Bet. “Het was een zeer goede operatie, het stuurde een duidelijke boodschap aan Hamas en de Iraniërs over onze mogelijkheden en afschrikking tegenover hun pogingen meteen de kop in te drukken. Ik denk dat er sprake is van een koerswijziging; dit is een boodschap aan iedereen die met ons te maken heeft in de regio.”

De IDF had veel succes bij het hard treffen van de Palestijnse Islamitische Jihad-terreurorganisatie in de afgelopen vijf dagen, zei hij, en veroorzaakte “meer aanzienlijke schade” dan de vorige operatie.

Tijdens de 66 uur durende operatie Breaking Dawn in augustus vorig jaar trof Israël 170 doelwitten van de PIJ en doodde het twee van haar belangrijkste commandanten, Tayseer Jabari en Khaled Mansour. In de huidige operatie heeft de IAF met succes zes van de militaire leiders van de PIJ uitgeschakeld en 422 militaire doelen geraakt, waaronder vele raketlanceerploegen en -plaatsen.

Maar “we hebben niet alle problemen opgelost”, die volgens hem zijn veroorzaakt door de uitzetting van de Joden uit Gush Katif in 2005, “en nog verder terug, in Oslo,” waar “we veel problematische situaties hebben gecreëerd.”

De Oslo-akkoorden van 1993 en 1995 creëerden de Palestijnse Autoriteit (PA) in de Gazastrook en delen van Judea en Samaria, zodat ongeveer 97% van de Palestijnse bevolking door een eigen bestuur zou worden geregeerd. In 2007 wierp Hamas de PA in Gaza omver en sindsdien houdt het de kustenclave in zijn islamitische greep.

“Gaza is een moeilijk probleem, we zitten in een slecht ritueel,” zei hij, schijnbaar verwijzend naar de antiterreuroperaties die Israël daar elk jaar of elke twee jaar moet uitvoeren om de afschrikking te vernieuwen nadat is vastgesteld dat er te veel raketlanceringen en pogingen tot terreuraanslagen tegen burgers ter plaatse zijn geweest die uitgaan van de terreurorganisaties ter plekke.

Smotrich erkende dat Operatie Shield en Arrow alleen was gericht op PIJ, die een directe Iraanse proxy is en de op één na grootste terreurgroep in Gaza, in plaats van Hamas, “na afweging van alle overwegingen”. Dit, hoewel “het standpunt van Israël is dat Hamas de soeverein is in Gaza en de verantwoordelijkheid draagt” voor alles wat er in de Strook gebeurt.

Hamas heeft de afgelopen weken ook “ernstige schade geleden aan zijn infrastructuur”, zei hij, en voegde eraan toe: “Onze grote uitdaging zal zijn dat de vrede niet wordt gebruikt om de andere tegenpartij te versterken. We hebben het gezien met Hezbollah in het noorden en ik hoop dat we het niet zullen zien met Hamas en Jihad in het zuiden.”

De bottom line was duidelijk voor het hoofd van de rechtse Religieuze Zionistische partij, ook al kon hij er geen tijdslijn voor aangeven.

“Het zal nodig zijn het probleem bij de wortel aan te pakken,” zei hij. “Naar mijn mening zullen we uiteindelijk Gaza moeten ontmantelen en haar van haar wapens ontdoen.”

********************************

ENGLISH

According to Smotrich, deterrence has been reestablished for the time being.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Finance Minister Bezalel Smotrich gave good grades to the just-completed Operation Shield and Arrow while saying that the real solution would only be dismantling its whole terrorist infrastructure.

While only “time will tell if this peace will last,” he said in an interview on Sunday with Kan Reshet Bet. “It was a very good operation, it sent a clear message to Hamas and the Iranians about our capabilities and deterrence in the face of attempts to raise their heads. I think there is a change of direction; this is a message to everyone who deals with us in the region.”

The IDF had great success in hitting the Palestinian Islamic Jihad terrorist organization hard over the last five days, he said, damaging it “more significant[ly] than the previous operation.”

Israel struck 170 PIJ targets last August in the 66-hour Operation Breaking Dawn, and killed two of its senior commanders, Tayseer Jabari and Khaled Mansour. In the current operation, the IAF successfully assassinated six of PIJ’s military leaders and hit 422 military targets, including many rocket-launching teams and sites.

However, “we did not solve all the problems,” which he said were caused by having expelled the Jews from Gush Katif in 2005, “and even further back, in Oslo,” where “we created a lot of problematic situations.”

The Oslo Accords of 1993 and 1995 created the Palestinian Authority (PA) in the Gaza Strip and sections of Judea and Samaria so that some 97% of the Palestinian population would be governed by their own administration. In 2007, Hamas overthrew the PA in Gaza and has held the coastal enclave in its Islamic grip ever since.

“Gaza is a difficult problem, we’re in a bad ritual,” he said, seemingly referring to the counter-terror operations Israel has to undertake there every year or two to renew its deterrence after it is determined that there have been too many rocket launches and attempted terror attacks against civilians on the ground emanating from the terror organizations there.

Smotrich acknowledged that Operation Shield and Arrow had been focused only on PIJ, which is a direct Iranian proxy and the second-largest terror group in Gaza, rather than Hamas, “after weighing all the considerations.” This, even though “it is Israel’s position that Hamas is the sovereign in Gaza and bears responsibility” for all that happens in the Strip.

Hamas has also “suffered severe damage in recent weeks to its infrastructure,” he said, adding, “Our big challenge will be that the peace is not used to strengthen the other side. We saw it with Hezbollah in the north and I hope we won’t see it with Hamas and Jihad in the south.”

The bottom line was clear to the head of the right-wing Religious Zionist party, even if he could set no time-line for it.

“It will be necessary to take care of the root of the problem,” he said. “In my opinion, at the end we’ll have to dismantle Gaza and disarm it of its weapons.”