Politie ter plaats waar een gewapende Palestijnse terrorist werd opgepakt.
Jaffa Clock square op 8 september 2022.
Police at the scene where an armed Palestinian terrorist was caught at the Jaffa Clock square on September 8, 2022.
(Avshalom Sassoni/Flash90)

Nederlands + English

De illegaal in Israël verblijvende terrorist, gaf toe dat hij op weg was om een grootschalige terreuraanslag te plegen.

Door Debbie Reiss, World Israel News

Een Palestijnse terrorist, gewapend met een machinepistool en twee bommen werd donderdag gearresteerd door agenten in de Arabisch-Joodse kuststad Jaffa, die op weg was om een grote terreuraanslag te plegen in Tel Aviv, zei de politie.

De 19-jarige inwoner van Nablus, die illegaal de groene lijn overstak, wekte de argwaan van agenten van de speciale eenheid van de Yassam strijdkrachten in de buurt van Jaffa’s clock tower, die hem vervolgens arresteerden. Hij had twee met spijkers gevulde pijpbommen bij zich, alsmede een Palestijns machinepistool van het merk “Carlo”, een voorkeurswapen van terroristen uit Judea en Samaria, omdat ze niet te traceren zijn.

De explosieve opruimingsdienst van de politie maakten de explosieven onschadelijk.

De tiener gaf later toe dat hij op weg was om een grootschalige aanslag te plegen en op zoek was naar een drukbezochte plaats, zei de politie.

“Hij was op zoek naar een massamoord,” vertelde politiechef Kobi Shabtai aan verslaggevers op de plaats delict.

Shabtai prees de Yassam agenten voor het “voorkomen van een enorme en dodelijke terreuraanslag.”

Sharif Hason, een van de agenten die de terrorist arresteerde, beschreef het incident.

“We waren in Jaffa, we identificeerden een verdacht persoon, hielden hem aan en hij gaf toe dat hij illegaal in Israël was,” zei hij.

“Hij had een echt zware tas en er stak iets metaals uit. Toen we het controleerden zagen we dat het een pistool was. We zeiden tegen de man dat hij op de grond moest gaan liggen en dat hij gearresteerd was,”

De terrorist was net vrijgelaten van een gevangenisstraf van vier maanden omdat hij in april een mes had meegenomen naar de Tempelberg in Jeruzalem.

Een andere verdachte in het gebied werd ook aangehouden.

Premier Yair Lapid zei dat de politie een “belangrijke terroristische aanval” heeft voorkomen.

“De staat Israël zal krachtig en compromisloos optreden tegen degenen die ons proberen te schaden. Ik prijs de veiligheidstroepen voor het aanhouden van de terroristen in Tel Aviv-Yafo en het voorkomen van een belangrijke terroristische aanslag,” zei hij in een verklaring.

“We moeten blijven optreden met alle middelen die ons ter beschikking staan om de veiligheid en stabiliteit in de regio te herstellen.”

De verklaring merkte ook op dat Lapid eerder op de dag een veiligheidsbeoordeling hield op het hoofdkwartier van de IDF om de toename van het terrorisme te bespreken, “waarvan het doel was om instrumenten en onmiddellijke actie te overwegen om de veiligheidssituatie in Judea en Samaria te stabiliseren en de verslechtering te stoppen.”

 

ENGLISH

The terrorist, in Israel illegally, admitted he was en route to committing a large-scale terror attack.

By Debbie Reiss, World Israel News

A Palestinian terrorist armed with an submachine gun and two bombs was arrested by officers in the Arab-Jewish coastal city of Jaffa on Thursday, on his way to committing a major terror attack in Tel Aviv, police said.

The 19-year-old resident of Nablus, who crossed the green line illegally, aroused the suspicion of officers from the Yassam special forces unit near Jaffa’s clock tower who then arrested him. He was carrying two pipe bombs filled with nails, police said, as well as a Palestinian manufactured ‘Carlo’ submachine gun, a weapon of choice for terrorists from Judea and Samaria, since they are untraceable.

Police bomb sappers defused the explosives.

The teen later admitted that he was on his way to commit a large-scale attack and was looking for somewhere crowded, police said.

“He was looking to commit a massacre,” Police Chief Kobi Shabtai told reporters at the scene.

Shabtai hailed the Yassam officers for “preventing a huge and deadly terror attack.”

Sharif Hason, one of the officers who arrested the terrorist, described the incident.

“We were in Jaffa, we identified a suspicious person, stopped him and he admitted that he was in Israel illegally,” he said.

“He had a really heavy bag, and there was something metal poking out. While checking it we saw it was a gun. We told the guy to get down on the floor, that he was under arrest,” he added.

The terrorist had just been released from a four-month prison sentence for bringing a knife onto the Temple Mount in Jerusalem in April.

Another suspect in the area was also detained.

Prime Minister Yair Lapid said police prevented a “significant terrorist attack.”

“The State of Israel will act forcefully and without compromise against those who try to harm us. I commend the security forces for apprehending the terrorists in Tel Aviv-Yafo and preventing a significant terrorist attack,” he said in a statement.

“We must continue to act with all the tools at our disposal to restore security and stability to the region.”

The statement also noted that Lapid held a security assessment earlier in the day at IDF headquarters to discuss the upsurge of terrorism, “the goal of which was to consider tools and immediate action to stabilize the security situation in Judea and Samaria and halt the deterioration.”