De kroonprins van Saoedi-Arabië, Mohammed bin Salman. 
Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman.
(Yuri Kadobnov/Pool Photo via AP)

Nederlands + English

Nadat Saoedi-Arabië de banden met Iran heeft hersteld, toont het Golfrijk de bereidheid om de banden met de Hamas-terreurgroep te behouden; normalisatie met Israël lijkt voorlopig van tafel.

Door World Israel News

Hoge functionarissen van Hamas zullen naar verwachting zondag landen in Saoedi-Arabië, wat een belangrijke verschuiving aangeeft in de houding van het Golfkoninkrijk ten opzichte van de terreurgroep na de historische aankondiging dat het de banden met Iran had hersteld .

Volgens tal van Arabischtalige media wordt verwacht dat prominente Hamas-leden, waaronder Ismail Haniyeh, het hoofd van het politburo, Saleh al-Arouri, het hoofd van de militaire vleugel van de terreurgroep, en hoofdcommandant van Hamas in het buitenland, Khaled Mashaal, een aantal heilige islamitische plaatsen in Saoedi-Arabië zullen bezoeken en leden van de koninklijke familie en de regering zullen ontmoeten.

Hamas-functionarissen hebben de afgelopen maanden een diplomatieke druk uitgeoefend. Vorige week hadden Haniyeh en al-Arouri een ontmoeting met Hezbollah-leider Hassan Nasrallah in Beiroet, waar de Libanese terreurleider beloofde de inspanningen van Hamas tegen de staat Israël te steunen.

Hooggeplaatste leden van de terreurgroep hebben contact opgenomen met de Saoedische koninklijke familie met het verzoek om de spanningen weg te werken, en die toenaderingen zijn gedeeltelijk geaccepteerd, meldden Arabischtalige media.

Historisch gezien heeft Saoedi-Arabië leden van de Hamas-beweging niet gesteund of verwelkomd. Nog in 2019 arresteerden de Saoedische autoriteiten Hamas-functionarissen in het land en hielden ze jarenlang zonder aanklacht vast.

Nadat premier Benjamin Netanyahu liet doorschemeren dat normalisatie met Saoedi-Arabië in het verschiet lag , suggereert de bereidheid van Riyad om Hamas-functionarissen te ontmoeten dat een vredesakkoord tussen Jeruzalem en het land op korte termijn onwaarschijnlijk is.

Analisten hebben gezegd dat de coördinatie van veiligheidskwesties tussen Israël en Saoedi-Arabië voortkwam uit de spanningen tussen het Golfrijk en Iran.

Met de Islamitische Republiek als wederzijdse vijand bespraken Jeruzalem en Riyad manieren om de dreiging van Iran voor de regio te verminderen.

Het lijkt erop dat de bereidheid van het Golfrijk om Hamas te ontvangen en te ontmoeten werd veroorzaakt door de recente toenadering tot Iran, dat een beschermheer is van de terreurgroep.

Eind maart kondigden de twee landen tijdens een door China bemiddelde bijeenkomst aan dat ze de diplomatieke betrekkingen zouden hervatten, onder meer door hun ambassades te heropenen en hun respectievelijke ambassadeurs op hun posten te herstellen.

In de afgelopen zeven jaar, sinds de banden tussen de naties verslechterden, hebben Saoedi-Arabië en Iran een bloedige oorlog uitgevochten die zich voornamelijk in Jemen afspeelde.

Met name de banden tussen Saoedi-Arabië en de VS zijn aanzienlijk verslechterd sinds president Joe Biden aantrad. Tijdens zijn campagne schilderde Biden het Golfkoninkrijk af als een mensenrechtenschender en zei publiekelijk dat hij zou aandringen om van het land een internationale ‘paria’ te maken.

Minder dan een jaar later, toen de olieprijzen enorm stegen als gevolg van Amerikaanse en Europese sancties op Russisch gas, weigerden Saoedische functionarissen de telefoontjes van Biden aan te nemen en weigerden ze de prijs van hun olie te verlagen om de Amerikaanse consumenten verlichting te bieden.

 

*********************************

 

ENGLISH

After Saudi Arabia restores ties with Iran, the Gulf Kingdom shows willingness to maintain ties with the Hamas terror group; normalization with Israel appears to be off the table for now.

By World Israel News

Senior officials from Hamas are expected to touch down in Saudi Arabia on Sunday, signaling a major shift in the Gulf Kingdom’s attitude towards the terror group following its landmark announcement that it had mended ties with Iran.

According to numerous Arabic-language media outlets, prominent Hamas members including Ismail Haniyeh, the head of its politburo, Saleh al-Arouri, the chief of the terror group’s military wing, and senior commander of Hamas’ abroad, Khaled Mashaal, are expected to visit a number of holy Islamic sites in Saudi Arabia and will meet with members of the royal family and government.

Hamas officials have been conducting a diplomatic push in recent months. Last week, Haniyeh and al-Arouri met with Hezbollah head Hassan Nasrallah in Beirut, where the Lebanese terror leader pledged to support Hamas’ efforts against the State of Israel.

Senior members of the terror group have reached out to the Saudi royal family, asking to smooth over tensions, and those overtures have been partially accepted, Arabic language media reported.

Historically, Saudi Arabia has not been supportive or welcoming towards members of the Hamas movement. As recently as 2019, Saudi authorities arrested Hamas officials within the country, holding them without charge for years on end.

After Prime Minister Benjamin Netanyahu hinted that normalization with Saudi Arabia was on the horizon, Riyadh’s willingness to meet with Hamas officials suggests that a peace deal between Jerusalem and the country is unlikely in the near term.

Analysts have said that coordination on security matters between Israel and Saudi Arabia stemmed from the Gulf Kingdom’s tensions with Iran.

With the Islamic Republic as a mutual enemy, Jerusalem and Riyadh discussed ways to mitigate the threat to the region posed by Iran.

It appears that the Gulf Kingdom’s willingness to host and meet with Hamas was triggered by its recent rapprochement with Iran, which is a patron of the terror group.

In late March, at a meeting brokered by China, the two countries announced that they were resuming diplomatic ties, including reopening their embassies and restoring their respective ambassadors to their posts.

Over the past seven years, since ties between the nations soured, Saudi Arabia and Iran have been fighting a bloody proxy war that has been primarily centered in Yemen.

Notably, ties between Saudi Arabia and the U.S. have significantly deteriorated since President Joe Biden took office. During his campaign, Biden painted the Gulf Kingdom as a human rights violator and publicly said that he would push to make the country an international “pariah.”

Less than a year later, as oil prices soared due to American and European sanctions on Russian gas, Saudi officials refused to take Biden’s phone calls, and declined to lower the price of their oil in order to provide relief to American consumers.