Foto: Yaffa Shir-Raz (Videostill Rumble/Rebel News
)
Photo: Yaffa Shir-Raz (Videostill Rumble/Rebel News)

Nederlands + English

Israël had geen effectief controlesysteem voor bijwerkingen van het Covid-vaccin in 2021, toen de wereld op hun gegevens vertrouwde om het vaccinbeleid te sturen, met inbegrip van mandaten.

Door Rebel News

De Israëlische gezondheidsverslaggever Yaffa Shir-Raz vertelde Rebel News dat “Israël het laboratorium van Pfizer was” en dat de beslissing van de FDA om de boostershot goed te keuren gebaseerd was op Israëlische gegevens.

“Maar wat de wereld niet wist is dat bijna gedurende het hele jaar waarin de hele bevolking twee, zelfs drie doses werd ingeënt, Israël geen enkel functionerend controlesysteem had,” zei ze.

Shir-Raz zei dat het Ministerie van Volksgezondheid loog, tegen zijn eigen mensen en tegen de FDA, toen het beweerde dat de bijwerkingen van het vaccin minimaal en van korte duur waren. Ze konden het niet weten, zei ze.

De journaliste beweert dat pas in december 2021 een zes maanden durend onderzoek naar de reacties op het vaccin naar behoren werd uitgevoerd, waarvan de resultaten volledig in tegenspraak waren met het advies dat het ministerie van Volksgezondheid eerder had gegeven.

“Die resultaten spreken eigenlijk het hele narratief tegen dat ons werd verteld en het narratief was dat bijwerkingen meestal mild zijn, als ze er al zijn,” zei ze.

“Ze vonden nieuwe bijwerkingen die Pfizer niet vermeldde, waaronder zeer ernstige zoals neurologische bijwerkingen … en menstruele onregelmatigheden.”

Shir-Raz zegt dat toen de resultaten van de studie in mei van dit jaar werden gepresenteerd, het Israëlische ministerie van Volksgezondheid het onderzoek stopzette.

De journaliste, wier moeder een overlevende van de holocaust was, zegt dat ze geschokt was dat hun eigen regering hen had verraden door vaccins aan te bevelen en verplicht te stellen met behulp van vervalste informatie.

Redactie IsraelCNN:
Ook de Israelische media maakt zich schuldig, net als de Nederlandse Media, om geen enkel kritisch geluid te vermelden aangaande Covid belijd.

 

***************************************

 

***************************************

ENGLISH

Israel reportedly had no effective monitoring system for adverse reactions to the Covid vaccine in 2021 when the world relied on their data to guide vaccine policy, including mandates.

By: Rebel News

Israeli health reporter Yaffa Shir-Raz told Rebel News that “Israel was Pfizer’s laboratory” and the FDA’s decision to approve the booster shot was based on Israeli data.

“But what the world did not know is that almost for the entire year in which all the population was vaccinated two, even three doses, Israel did not have any functioning monitoring system,” she said.

Shir-Raz said the Ministry of Health lied, to its own people and to the FDA, when it claimed side effects from the vaccine were minimal and short term. They had no way of knowing, she said.

The journalist claims that it wasn’t until December 2021 that a six month study of reactions to the vaccine was properly conducted, the results of which completely contradicted advice the Ministry of Health had previously given.

“Those results actually contradict the entire narrative that we were told and the narrative was that side effects are mostly mild, if any,” she said.

“They found new side effects not listed by Pfizer, including very serious ones such as neurological ones … and menstrual irregularities.”

Shir-Raz says that when results of the study were presented in May of this year the Israeli Ministry of Health stopped the research.

The journalist, whose mother was a holocaust survivor, says she was shocked that their own government had betrayed them by recommending and mandating vaccines using falsified information.

Editorial IsraelCNN:
The Israeli media is also guilty, as is the Dutch Media, of not mentioning any critical voices regarding Covid confession. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)