Premier Benjamin Netanyahu | Bestandsfoto: Yonatan Sindel/Flash 90

Nederlands + English

Premier Benjamin Netanyahu heeft zaterdag “een sterke, snelle, gerichte” reactie gezworen op de dodelijke terreuraanslagen in Jeruzalem waarbij zeven mensen werden gedood.

Door: Israel Hayom

“We zullen de huizen van terroristen met spoed verzegelen en slopen, om een extra prijs te eisen van degenen die het terrorisme hebben gesteund. Dit proces is gisteren [vrijdag] al begonnen en wordt voortgezet,” zei hij tijdens een spoedvergadering van het Diplomatiek Veiligheidskabinet. Andere voorgestelde maatregelen omvatten het bewapenen van Israëlische burgers en hardere maatregelen tegen Palestijnen die medeplichtig zijn aan de daders.

De aankondiging zei ook dat Israël, als reactie op de Palestijnse publieke feestvreugde over de aanslagen, deze week nieuwe stappen zou ondernemen om “de nederzettingen te versterken”. Verdere details werden niet vrijgegeven.

Netanyahu zond zijn “innige deelneming aan de families van degenen die zijn vermoord in de afschuwelijke en verschrikkelijke aanval” en bedankte “de president van de Verenigde Staten, mijn vriend Joe Biden, die met mij sprak en zijn schok en verdriet uitte over deze verschrikkelijke daad van moord. Ik dank ook vele andere leiders, ook van Arabische landen, voor hun steun aan Israël op dit moment. We bidden allemaal voor het herstel van de gewonden van de twee aanslagen.” Hij bedankte “de politie en de veiligheidsdiensten voor hun vastberaden en snelle optreden, evenals de vindingrijkheid en moed van gewone burgers, die de terroristen neerschoten en zo levens redden.”

Bij de schietpartij van vrijdag – buiten een synagoge in Oost-Jeruzalem op de Shabbat – vielen zeven doden en drie gewonden voordat de schutter door de politie werd gedood. Het was de dodelijkste aanslag op Israëli’s in 15 jaar. De autoriteiten hebben de namen van vier slachtoffers bekendgemaakt. Het gaat om de 14-jarige Asher Natan; Eli Mizrahi, 48 jaar, en zijn vrouw Natali, 45 jaar; en Rafael Ben Eliyahu, 56 jaar. Begrafenissen voor sommige slachtoffers waren zaterdagavond gepland.

In reactie op de schietpartij versterkte de politie activiteiten in heel Oost-Jeruzalem en zei dat men 42 mensen had gearresteerd, waaronder familieleden, die banden hadden met de schutter.

Later op zaterdag opende een 13-jarige Palestijn elders in Oost-Jeruzalem het vuur, waarbij hij een Israëlische man en zijn zoon van 47 en 23 jaar verwondde. Beiden waren volledig bij bewustzijn en in matige tot ernstige toestand in het ziekenhuis. De terrorist werd geneutraliseerd.

****************************************

 

**************************************

ENGLISH

Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed Saturday “a strong, rapid, precise” response to the deadly terror attacks in Jerusalem in which seven people were killed.

By: Israel Hayom

“We will seal and demolish terrorists’ houses in an expedited fashion, in order to exact an additional price from those who supported terrorism. This process already started yesterday [Friday] and is in progress,” he said at an emergency meeting of the Diplomatic Security Cabinet. Other measures put forward include arming Israeli civilians and harsher measures against Palestinians complicit with perpetrators.

The announcement also said that in response to public Palestinian celebrations over the attacks, Israel would take new steps to “strengthen the settlements” this week. It gave no further details.

Netanyahu sent his “heartfelt condolences to the families of those murdered in the heinous and terrible attack” and thanked “the President of the United States, my friend Joe Biden, who spoke with me and expressed his shock and sorrow at this terrible act of murder. I also thank many other leaders, including from Arab countries, for standing by Israel at this time. We all pray for the recovery of those wounded in the two attacks.” He thanked “the police and the security forces for their determined and quick action, as well as the resourcefulness and bravery shown by ordinary citizens, who shot the terrorists and thus saved lives.”

Friday’s shooting – outside a synagogue in east Jerusalem on the Shabbat – left seven Israelis dead and three wounded before the gunman was killed by police. It was the deadliest attack on Israelis in 15 years. Authorities published the names of four of the victims. They included 14-year-old Asher Natan; Eli Mizrahi, 48, and his wife Natali, 45; and Rafael Ben Eliyahu, 56. Funerals for some victims were scheduled Saturday night.

In response to the shooting, the police beefed up activities throughout east Jerusalem and said they had arrested 42 people, including family members, who were connected to the shooter.

Later Saturday, a 13-year-old Palestinian opened fire elsewhere in east Jerusalem, wounding an Israeli man and his son, ages 47 and 23. Both were fully conscious and in moderate to serious condition in the hospital. The terrorist was neutralized..