Aanbevolen afbeelding: via Wikimedia Commons; andere foto’s met dank aan National Photo Archives

Nederlands + English

De media heeft deze week overvloedig verslag gedaan van de “Internationale dag van solidariteit met het Palestijnse volk”” van de Verenigde Naties, die de 74e verjaardag markeerde van het historische splitsingsvoorstel dat – als het niet door de hele Arabische wereld was verworpen – zou hebben geleid tot een Joodse staat naast een Arabische. In feite diende deze reeks toespraken en “culturele evenementen” alleen om de eis van het Palestijnse “recht op terugkeer” te legitimeren, dat – als het ooit zou worden verwezenlijkt – de Joodse staat door het gewicht van de aantallen zou vernietigen.

Bron: Honest Reporting

In schril contrast daarmee heeft de herdenking op 30 november door Israël en de hele Joodse wereld van de verbanning van de Joden uit Arabisch en Islamitisch landen, die plaatsvond na de gewelddadige verwerping van het VN-Verdelingsplan door het Palestijnse leiderschap en de naburige Arabische staten, vrijwel geen aandacht van prominente nieuwszenders opgeleverd.

Buiten de radar van de media: Bijna 1.000.000 Joodse vluchtelingen

Na de oprichting van Israël werd de toestand van de Joden die in Arabische landen woonden steeds precairder. Libië’s Joodse Gemeenschapsraad werd ontbonden en in 1961 werd een wet aangenomen die de Joden effectief van hun Libische staatsburgerschap beroofde. Met de evacuatie van 6.000 Joden in één maand tijd kwam er in feite een einde aan de Joodse gemeenschap in het land.

In 1963 nam Algerije een wet aan waarbij niet-moslims het staatsburgerschap werd ontnomen. In 1964 werd het Syrische joden verboden om bij de overheid of banken te werken, onroerend goed te kopen of een rijbewijs te halen. Syrische joden die toestemming kregen om naar het buitenland te reizen, moesten een borgsom storten en familieleden als gijzelaars achterlaten.

En na de Zesdaagse Oorlog werden Egyptische Joden getroffen door een golf van verbeurdverklaringen.

Gerelateerd lezen: De vergeten Joodse vluchtelingen uit Arabische landen

Geschat wordt dat ongeveer 850.000 Joden in Arabische landen en Iran woonden op het moment van Israëls onafhankelijkheid. Sommige geleerden denken dat het aantal dichter bij een miljoen ligt. In Noord-Afrika vluchtten 259.000 Joden uit Marokko, 140.000 uit Algerije, 100.000 uit Tunesië, 75.000 uit Egypte, en nog eens 38.000 uit Libië. In het Midden-Oosten werden 135.000 Joden verbannen uit Irak, 55.000 uit Jemen, 34.000 uit Turkije, 20.000 uit Libanon en 18.000 uit Syrië. Iran verbande 25.000 Joden.

Deze mensen werden gedwongen de landen te verlaten waar hun families eeuwenlang hadden gewoond, enkel en alleen vanwege hun Joodse identiteit.

Vandaag leven er minder dan 7.000 Joden in de hele Arabische wereld. In veel Arabische staten zijn de ooit bloeiende Joodse gemeenschappen zo goed als verdwenen.

In een poging om deze historische onrechtvaardigheid recht te zetten, heeft de Israëlische regering in 2019 actie ondernomen en een schadevergoeding van in totaal 250 miljard dollar geëist voor eigendommen en bezittingen die zijn achtergelaten door Joden die voor hun leven zijn gevlucht.

Welke joodse vluchtelingen? Media negeren de massale uitzettingen.

Tijdens Israëls Onafhankelijkheidsoorlog arriveerden ongeveer evenveel Joodse vluchtelingen in de prille Joodse staat als Palestijnen die hun huizen ontvluchtten. Toch is één kant van deze historische gebeurtenissen schijnbaar begraven door toonaangevende media-organisaties.

HonestReporting onderzocht duizenden artikelen en nieuwssegmenten om na te gaan hoe de media hebben gerapporteerd over het Joodse vluchtelingenverhaal in vergelijking met het Palestijnse vluchtelingenprobleem in de afgelopen 12 maanden. Terwijl “Palestijnse vluchtelingen” bijna 6500 keer werd aangehaald, waren er slechts 865 “Joodse vluchtelingen” gedurende dezelfde periode.

Geen erkenning van de Verenigde Naties voor Joden die uit Arabische landen zijn verdreven

De weigering van de media om het verhaal van de Joodse vluchtelingen te verslaan, vindt niet plaats in een vacuüm. Ook de Verenigde Naties dringen aan op het Palestijnse verhaal.

In 2008 heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden unaniem een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot de erkenning van joodse, christelijke en andere vluchtelingen uit Arabische landen. De resolutie stelt dat een overeenkomst tussen Israëli’s en Palestijnen ook erkenning van Joodse vluchtelingen moet inhouden. De resolutie maakt duidelijk dat het onderwerp moet worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN.

Toch weigeren de Verenigde Naties de Joden te erkennen die op brute wijze uit de Arabische staten werden verdreven. In reactie daarop heeft Israëls ambassadeur bij de Verenigde Naties Gilad Erdan in december 2020 VN-secretaris-generaal Antonio Guterres op de hoogte gebracht van zijn voornemen om een ontwerpresolutie in te dienen die het internationale orgaan verplicht om een jaarlijkse herdenking te houden voor de honderdduizenden Joden die uit Arabische landen werden verbannen als gevolg van de oprichting van de staat Israël.

Erdan vroeg de VN ook om een wereldwijd onderzoeksproject te starten naar de deportatie van Joden uit de Arabische wereld en om de studie van het onderwerp in verschillende forums van de VN te ondersteunen.

Related Reading: Israël en de aangeboren vooringenomenheid van de VN-Veiligheidsraad

Door de benarde situatie van de Joodse vluchtelingen te verdoezelen, houdt de media de lezers en kijkers in het ongewisse over de etnische en culturele samenstelling van het huidige Israël. Als gevolg daarvan wordt de mythe in stand gehouden dat de Joodse staat bestaat uit mensen die afstammen van Europese “indringers”, (zie hier, hier, en hier)

Zolang de media en de Verenigde Naties de afwijzing van de Joodse staat door de Arabische leiders en de vervolging van het Joodse volk niet erkennen, zal het samenleven van Israëli’s en Palestijnen waarschijnlijk uitblijven.

 

 

ENGLISH:


Featured Image: via Wikimedia Commons; other photos courtesy National Photo Archives

The media went into overdrive this week with wall-to-wall coverage of the United Nations’ “International Day of Solidarity with the Palestinian People” that marked the 74th anniversary of the historic partition proposal that would have – but for its rejection by the entire Arab world – resulted in a Jewish state alongside an Arab one. In fact, this series of speeches and ‘cultural events’ only served to legitimize the Palestinian ‘right of return’ demand that would – if ever actualized – destroy the Jewish state by weight of numbers.

Source: Honest Reporting

In stark contrast, the November 30 commemoration by Israel and the entire Jewish world of the expulsion of Jews from Arab and Islamic lands that took place following the Palestinian leadership and neighboring Arab states’ violent rejection of the UN Partition Plan generated virtually no coverage by prominent news outlets.

Off Media’s Radar: Nearly 1,000,000 Jewish Refugees

Following Israel’s establishment, the state of Jews living in Arab countries became increasingly precarious. Libya’s Jewish Community Council was dissolved and, in 1961, a law passed that effectively stripped the Jews of their Libyan citizenship. The country’s Jewish community essentially came to an end with the evacuation of 6,000 Jews in one month.

In 1963, Algeria passed a law stripping non-Muslims of citizenship. In 1964, Syrian Jews were barred from working in the government or banks, purchasing property, or acquiring drivers’ licenses. Syrian Jews who obtained permission to travel abroad were required to post a bond, leaving behind family members as hostages.

And after the Six-Day War, Egyptian Jews were hit with a wave of confiscations.

Related Reading: The Forgotten Jewish Refugees From Arab Lands

It’s estimated that approximately 850,000 Jews were living in Arab countries and Iran at the time of Israel’s independence. Some scholars think that the number is closer to one million. In the North African region, 259,000 Jews fled from Morocco, 140,000 from Algeria, 100,000 from Tunisia, 75,000 from Egypt, and another 38,000 from Libya. In the Middle East, 135,000 Jews were exiled from Iraq, 55,000 from Yemen, 34,000 from Turkey, 20,000 from Lebanon and 18,000 from Syria. Iran forced out 25,000 Jews.

These people were forced to leave the countries where their families had lived for millennia solely because of their Jewish identity

Today, there are fewer than 7,000 Jews living in the entire Arab world. In many Arab states, once-thriving Jewish communities have all but disappeared.

In an attempt to correct this historic injustice the Israeli government took action in 2019, demanding compensation totaling $250 billion for property and assets left behind by Jews who fled for their lives.

What Jewish Refugees? Media Ignore Mass Expulsion

During Israel’s War of Independence, approximately the same number of Jewish refugees arrived in the fledgling Jewish state as Palestinians who fled their homes. Yet one side of these historic events has seemingly been buried by leading news organizations.

HonestReporting examined thousands of articles and news segments to gauge how the media have reported on the Jewish refugee story compared to the Palestinian refugee issue over the last 12 months. While ‘Palestinian refugees’ was cited nearly six and a half thousand times, there were only 865 ‘Jewish refugees’ citations during the same period.

No Recognition From United Nations of Jews Driven From Arab Countries

The media’s unwillingness to report on the story of Jewish refugees isn’t occurring in a vacuum. The United Nations is pushing the Palestinian narrative as well.

In 2008, the US House of Representatives unanimously adopted a resolution calling for the recognition of Jewish, Christian, and other refugees from Arab lands. The resolution states that any agreement between Israelis and Palestinians must include recognition of Jewish refugees as well. The resolution makes it clear that the subject should be brought before the UN General Assembly.

Yet the United Nations refuses to recognize the Jews who were brutally expelled from Arab states. In response, Israel’s Ambassador to the United Nations Gilad Erdan informed UN Secretary-General Antonio Guterres in December 2020 of his intention to submit a draft resolution requiring the international body to hold an annual commemoration for the hundreds of thousands of Jews exiled from Arab countries due to the creation of the State of Israel.

Erdan also asked the UN to launch a global research project on the deportation of Jews from the Arab world and to back the study of the subject in various UN forums.

Related Reading: Israel and the Innate Bias of the UN Security Council

By obfuscating the plight of Jewish refugees the media are keeping readers and viewers in the dark about the ethnic and cultural composition of modern-day Israel. As a result, the myth that the Jewish state is composed of people descendant from European ‘interlopers’ (see here, here, and here) is allowed to be perpetuated.

Until the media and United Nations recognize Arab leaders’ rejection of the Jewish state and persecution of the Jewish people, coexistence is liable to elude Israelis and Palestinians.