Een werknemer verzorgt een medicinale cannabisplant bij Pharmocann, een Israëlisch medicinaal cannabisbedrijf in Noord-Israël. (REUTERS/Amir Cohen)
An employee tends to a medical cannabis plants at Pharmocann, an Israeli medical cannabis company in northern Israel. (REUTERS/Amir Cohen)

Nederlands + English

YERUSHALAYIM – Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv, onder leiding van promovendus Shani Poleg en prof. Daniel Offen van de Sackler Faculteit der Geneeskunde, het Felsenstein Medisch Onderzoekscentrum en de Sagol School of Neuroscience, hebben autisme in diermodellen met succes behandeld met medicinale cannabisolie. De onderzoekers ontdekten dat deze behandeling zowel de gedragsmatige als de biochemische parameters van autisme verbetert. De resultaten van de verrassende studie werden gepubliceerd in Translational Psychology, gepubliceerd door Nature.

Bron: Hamodia

“Het gebruikelijke proces voor het testen van nieuwe medicijnen omvat onderzoek in petrischalen, gevolgd door diermodellen en ten slotte een klinische studie bij mensen,” legt Prof. Offen uit. “Bij medicinale cannabis is het proces omgedraaid: de behandelingen zijn begonnen bij mensen. Omdat cannabis niet als medicijn is gedefinieerd, zijn er al proeven gedaan bij kinderen en adolescenten met autisme – zonder dat er voorstudies zijn gedaan naar zaken als het effect van cannabis op biochemische processen in de hersenen, het ruggenmergvocht of het bloed, en wie baat kan hebben bij welk type cannabisolie. Er is veel verkeerde informatie over het onderwerp medicinale cannabis en autisme, en het doctoraal project van Shani Peleg vertegenwoordigt baanbrekend fundamenteel onderzoek met betrekking tot de behandeling van autisme met cannabisolie.”

Autisme is een neurologische ontwikkelingsziekte, en de belangrijkste symptomen zijn sociale tekortkomingen en dwangmatig gedrag. De gevallen variëren van mild tot ernstig, en de oorzaken zijn zowel genetisch als omgevingsgebonden. In ongeveer 1% van alle gevallen van autisme is er een verband met een mutatie in één enkel gen, genaamd Shank3. In de huidige studie gebruikten onderzoekers van TAU diermodellen met een mutatie in Shank3 om de effectiviteit van cannabisolie voor het verlichten van de symptomen van autisme te testen.

“We zagen dat cannabisolie een gunstig effect heeft op dwangmatig en angstig gedrag bij modeldieren,” zegt Shani Poleg. “Volgens de heersende theorie gaat autisme gepaard met overprikkeling van de hersenen die dwangmatig gedrag veroorzaakt. In het lab zagen we, naast de gedragsresultaten, een significante daling in de concentratie van de opwekkende neurotransmitter glutamaat in de ruggenmergvloeistof – wat de vermindering van gedragssymptomen kan verklaren.”

In een poging om vast te stellen welke componenten van cannabisolie de symptomen van autisme verlichten, ontdekten de onderzoekers dat THC, dat verantwoordelijk is voor het euforische gevoel dat gepaard gaat met het gebruik van cannabis, effectief is bij de behandeling van autisme, mogelijk zelfs in kleine hoeveelheden.

“Klinische tests van cannabisbehandelingen voor autisme bevatten meestal zeer grote hoeveelheden CBD – vanwege de ontstekingsremmende eigenschappen van deze stof, en omdat het geen euforisch gevoel geeft,” zegt Poleg. “Bovendien bevatten de soorten die gebruikt worden voor de behandeling van autisme meestal zeer weinig THC, vanwege de vrees voor zowel de euforie als de mogelijke effecten op lange termijn. In de tweede fase van onze studie vroegen we na welke werkzame stof in cannabis de gedragsverbetering veroorzaakt, en we waren verrast te ontdekken dat behandeling met cannabisolie die THC bevat maar geen CBD, gelijke of zelfs betere effecten oplevert – zowel gedragsmatig als biochemisch. Bovendien suggereren onze resultaten dat CBD alleen geen invloed heeft op het gedrag van modeldieren.”

“Dit is natuurlijk een eerste studie,” besluit Poleg. “Maar we hopen dat we door ons basisonderzoek in staat zullen zijn om klinische behandelingen te verbeteren. Onze studie toont aan dat er bij de behandeling van autisme met medicinale cannabisolie geen hoge gehaltes van CBD of THC nodig zijn. We observeerden significante verbetering in gedragstesten na behandelingen met cannabisolie die kleine hoeveelheden THC bevatten en observeerden geen langetermijneffecten in cognitieve of emotionele testen die anderhalve maand na het begin van de behandeling werden uitgevoerd.”

 

ENGLISH

YERUSHALAYIM – Researchers at Tel Aviv University, led by Ph.D. student Shani Poleg and Prof. Daniel Offen of the Sackler Faculty of Medicine, Felsenstein Medical Research Center and Sagol School of Neuroscience, have successfully treated autism in animal models with medical cannabis oil. The researchers found that this treatment improves both behavioral and biochemical parameters of autism. The results of the surprising study were published in Translational Psychology published by Nature.

Source: Hamodia

“The usual process for testing new medications involves research in petri dishes, followed by animal models and finally a clinical study in humans,” explains Prof. Offen. “With medicinal cannabis the process has been reversed: treatments began in humans. Since cannabis is not defined as a medication, trials have already been conducted in children and adolescents with autism – without any preliminary studies addressing issues like the effect of cannabis on biochemical processes in the brain, spinal fluid or blood, and who can benefit from which type of cannabis oil. There is a great deal of misinformation on the subject of medicinal cannabis and autism, and Shani Peleg’s doctoral project represents pioneering basic research with regard to treating autism with cannabis oil.”

Autism is a neurodevelopmental disease, and its main symptoms are social deficiencies and compulsive behaviors. Cases range from mild to severe, and causes are both genetic and environmental. In about 1% of all autism cases, a mutation in a single gene, called Shank3, is associated. In the current study researchers at TAU used animal models with a mutation in Shank3 to test the effectiveness of cannabis oil for alleviating symptoms of autism.

“We saw that cannabis oil has a favorable effect on compulsive and anxious behaviors in model animals,” says Shani Poleg. “According to the prevailing theory, autism involves overarousal of the brain which causes compulsive behavior. In the lab, in addition to the behavioral results, we saw a significant decrease in the concentration of the arousing neurotransmitter glutamate in the spinal fluid – which can explain the reduction in behavioral symptoms.”

Attempting to determine which components of cannabis oil alleviate symptoms of autism, the researchers found that THC, which is responsible for the euphoric sensation associated with the use of cannabis, is effective in treating autism, possibly even in small quantities.

“Clinical trials testing cannabis treatments for autism usually involve strains containing very large amounts of CBD – due to this substance’s anti-inflammatory properties, and because it does not produce a sense of euphoria,” says Poleg. “Moreover, the strains used for treating autism usually contain very little THC, due to apprehension regarding both the euphoria and possible long-term effects. In the second stage of our study we inquired which active substance in cannabis causes the behavioral improvement, and were surprised to discover that treatment with cannabis oil that contains THC but does not contain CBD produces equal or even better effects – both behavioral and biochemical. Moreover, our results suggest that CBD alone has no impact on the behavior of model animals.”

“This is of course an initial study,” concludes Poleg. “But we hope that through our basic research we will be able to improve clinical treatments. Our study shows that when treating autism with medicinal cannabis oil there is no need for high contents of either CBD or THC. We observed significant improvement in behavioral tests following treatments with cannabis oil containing small amounts of THC and observed no long-term effects in cognitive or emotional tests conducted a month and a half after the treatment began.”