Een politieauto brandt tijdens Arabische rellen in Lod, 12 mei 2021. (Flash90/Yossi Aloni)

A police car burns during Arab rioting in Lod, May 12, 2021. (Flash90/Yossi Aloni)

Nederlands + English

Nieuw onderzoek toont aan dat 75% van de Arabische burgers Israël niet willen steunen in oorlogstijd, voelen zich niet loyaal aan de staat.

Door World Israel News

Slechts 25 procent van de Arabieren met de Israëlische nationaliteit gelooft dat Joden recht hebben op soevereiniteit in Israël, zo bleek dinsdag uit een alarmerende nieuwe enquête.

De enquête werd uitgevoerd door Israel Hayom en de Bithonistim (“Protectoris van Israël”) beweging in een poging om het gevoel van persoonlijke en nationale veiligheid van het publiek te peilen, een jaar na de wijdverspreide Arabische rellen tijdens de botsing tussen Israël en Hamas in mei 2021.

Naast de bevinding dat 75 procent van de Arabische Israëli’s het er niet mee eens is dat Joden recht hebben op een soevereine staat, zei een aanzienlijk deel van hen dat ze Israël niet zouden verdedigen als het zou worden aangevallen door een Arabisch buurland.

Drieëntwintig procent van de Arabisch-Israëliërs zei dat zij in zo’n scenario het land dat Israël aanvalt zouden steunen. Nog eens 51 procent zei dat ze geen kant zouden kiezen. Slechts 26 procent zei dat ze Israël zouden steunen.

Slechts 37 procent van de Arabieren zei bereid te zijn om zich vrijwillig aan te melden voor een civiele Nationale Garde in geval van een noodsituatie of ramp, terwijl 54 procent van de Joden zei dat ze daartoe bereid zouden zijn.

De bevindingen zijn belangrijk, omdat Arabisch-Israëlische voorstanders hebben beweerd dat beschuldigingen dat zij een “vijfde colonne” vormen of niet loyaal zijn aan de staat, vals en discriminerend zijn.

De meerderheid van het Israëlische publiek, zowel Joden als Arabieren, uitte wantrouwen in de politie. Over het geheel genomen zei 66 procent van de Israëli’s weinig tot geen vertrouwen in de politie te hebben, en 73 procent van de Arabieren was het met die stelling eens.

Opmerkelijk is dat 71 procent van de Arabieren zei te vrezen voor hun persoonlijke veiligheid, een verklaring waarmee slechts 44 procent van de Joden het eens was.

Arabisch-Israëliërs klagen al lang over geweld in hun gemeenschappen, waarvan zij incompetentie van de politie en verwaarlozing door de staat de schuld geven. De politie heeft echter vastgesteld dat Arabieren niet meewerken aan onderzoeken en vaak niet bereid zijn om voor de rechtbank te getuigen, wat het vervolgen van criminelen bijna onmogelijk maakt.

 

ENGLISH

New survey reveals that 75% of Arab citizens are unwilling to support Israel during wartime, don’t feel loyal to the state.

By World Israel News

Only 25 percent of Arabs with Israeli citizenship believe that Jews have a right to sovereignty in Israel, an alarming new survey revealed on Tuesday.

The survey was conducted by Israel Hayom and the Bithonistim (“Protectoris of Israel”) movement in an effort to gauge the public’s sense of personal and national security one year after widespread Arab rioting during May 2021’s Israel-Hamas clash.

Beyond the finding that 75 percent of Arab Israelis do not agree that Jews have a right to a sovereign state, a significant portion of them said they would not defend Israel should it be attacked by a neighboring Arab country.

Twenty-three percent of Arab-Israelis said that in such a scenario, they would support the country attacking Israel. Another 51 percent said they would not choose sides. Just 26 percent said they would support Israel.

Only 37 percent of Arabs said they would be willing to volunteer for a civil National Guard in the case of an emergency or disaster, whereas 54 percent of Jews said they would be willing to do so.

The findings are significant, as Arab-Israeli advocates have argued that accusations that they are a “fifth column” or disloyal to the state are false and discriminatory.

The majority of the Israeli public, Jews and Arabs alike, expressed distrust in the police. Overall, 66 percent of Israelis said they have little to no confidence in the police, with 73 percent of Arabs agreeing with that statement.

Notably, 71 percent of Arabs said they fear for their personal security, a statement with which only 44 percent of Jews agreed.

Arab-Israelis have long complained about violence in their communities, which they blame on police incompetence and state neglect. However, police have found that Arabs are uncooperative during investigations and oftentimes unwilling to testify in court, which makes prosecuting criminals almost impossible.