Smid Walied Khoury met een van zijn sculpturen. Foto door Diana Bletter

Nederlands + English

De katholieke Israëlische Walied Khoury, een van de ongeveer acht smeden in Israël, gebruikt gereedschappen en technieken die al eeuwenlang worden gebruikt.

Door Israel21c – Diana Bletter

In Europa geven smeden hun ambacht door van vader op zoon, volgens Walied Khoury, een smid in het dorp Fassuta in het westen van Galilea.

Maar er zijn slechts ongeveer acht smeden in heel Israël. Khoury is een van hen en hij leerde het vak bijna bij toeval.

Khoury is een vriendelijke man gekleed in een T-shirt met de tekst BLACKSMITH erop, met een tatoeage van een aambeeld op zijn onderarm, een geschoren hoofd en een modieuze sik. Hij lijkt meer op een motorrijder dan op een smid.

Zijn werkplaats is in zijn huis, een groot stenen huis dat al vele jaren in zijn familie is.

Dit huis is niet alleen zijn geboorteplaats, maar ook de geboorteplaats van zijn ambacht.

“Ik ben hier in 1967 geboren”, zegt Khoury, staande in wat nu zijn galerij is vol met zijn creatieve kunstwerken: ijzeren poorten, kandelaars, rozen, haken, menora’s, bedframes, sculpturen van Bijbelse taferelen.

In zijn smederij staan ​​twee aambeelden, waarvan er één de inspiratie vormde voor de tatoeage op zijn arm.

Een van Walied Khoury’s aambeelden en hamers. Foto door Diana Bletter

“Aambeelden zijn meer dan 1.500 jaar oud”, zegt Khoury, die zich meteen in zijn favoriete onderwerp verdiept terwijl we door de galerij naar het terras van zijn huis liepen waar hij zijn verhaal begon. We keken uit over de groene heuvels die zich in de verte uitstrekten.

“Hier is de Israëlische ‘moshav van Netua’”, zegt Khoury. “En daar, op de volgende heuvel, is Libanon.”

Walied Khoury op zijn terras in zijn T-shirt met het opschrift ‘smid’, Libanon in de verte. 
Foto door Diana Bletter

Fassuta heeft ongeveer 3.000 inwoners, allemaal katholieken, en de meesten van hen heten Khoury.

“De bevolking is in al die jaren niet toegenomen”, zegt hij. ‘Het is ver weg van alles. Er vertrekken meer mensen dan er binnenkomen.”

Zijn ouders hadden een vleesfabriek met 50 werknemers, zei Khoury. “Ik was de man van de verkoop; dat is alles wat ik deed, door het land rijden. Ik heb niets fysieks gedaan.”

Laswerkplaats

Dat veranderde allemaal met de Tweede Libanese Oorlog in 2006.

‘Overal om ons heen landden Kaytusha’s,’ zei hij. “Iedereen in het dorp vluchtte. Niemand was hier. Het was te gevaarlijk. Mijn vrouw was echter zwanger en we konden niet weggaan. Het dorp was leeg.”

Midden in de oorlog wilde Khoury een leuning maken voor de trap in zijn huis. Zijn vader, die altijd naar de lasser in zijn fabriek had gekeken, vertelde Khoury hoe hij het moest doen.

“Ik hield van lassen”, zegt Khoury. “Ik hield van het idee dat je een eenvoudige staaf kunt nemen en daarvan iets interessants kunt maken.”

Walied Khoury laat de ijzeren staaf zien die hij binnenkort tot kunst zal omvormen. 
Foto door Diana Bletter

Hij begon met lassen als hobby. Toen sloten zijn ouders hun fabriek en “op 1 januari 2008 opende ik een laswerkplaats.”

Tot 2012 maakte Khoury ‘simpele dingen’ van ijzer, maar voegde er zijn eigen creatieve idee aan toe.

Walied Khoury aan het werk in zijn smederij. 
Foto door Diana Bletter

Net als andere moderne smeden gebruikt Khoury gereedschappen en technieken die al vele eeuwen worden gebruikt. Een in Egypte gevonden dolk, daterend uit 1350 v. Chr. was het bewijs dat een vroege smid hem had verhit en in vorm had gehamerd.

Over de hele wereld is er een groeiende belangstelling voor dit oude ambacht, en Khoury vond via YouTube informatie over het verwarmen en vormen van metalen onder hoge temperaturen op een zeer moderne manier.

Walied Khoury bij de oven die hij bouwde met behulp van instructies op YouTube. 
Foto door Diana Bletter

“Nou, natuurlijk kun je niet alles 100 procent leren op YouTube”, zegt Khoury. “Je moet je eigen fantasie toevoegen, maar ik heb veel geleerd. ’s Avonds, na het werk, keek ik en was gefascineerd. Ik heb zelfs een oven gebouwd voor mijn ijzerwerk door op YouTube te kijken.”

Vier dagen om te leren

Walied Khoury met zijn beeld van Eva en de boom in de Hof van Eden. 
Foto door Diana Bletter

Toen Khoury eenmaal een oven had, had hij houtskool nodig om die te stoken. Daarbij ontmoette hij Uri Hofi in kibboets Ein Shemer, 100 kilometer verderop, in centraal Israël.

Hofi, toen 77, wordt beschouwd als een meestersmid. Een smid schreef op zijn blog: “Sommigen zeggen dat Uri Hofi voor het smeden is wat een moderne Beethoven zou zijn voor muziek.”

Hofi reisde vroeger om les te geven in Europa en de Verenigde Staten. Hij bood aan om Khoury in precies vier dagen les te geven.

Het was niet bepaald vader tot zoon, maar het verhaal lijkt aardiger omdat Hofi, een jood, zijn vak doorgaf aan Khoury, een katholiek. Khoury bezoekt nog steeds Hofi, die nu bijna 90 is.

De lessen bleven hangen. Khoury’s eerste sculptuur won de eerste prijs in een wedstrijd in Engeland in 2014. Sindsdien heeft hij meerdere malen in Italië geëxposeerd.

“Is het niet vreemd dat dit een hightech wereld is en je iets doet dat zo oud lijkt?” vroeg ik hem.

“Ik zeg tegen mijn kinderen dat geld niet alles is. Je moet doen wat je leuk vindt.”

Walied Khoury’s gereedschappen voor het smeden.
Foto door Diana Bletter

Khoury verkoopt tegenwoordig zijn ijzerwerk in binnen- en buitenland. Hij leidt ook workshops in zijn smederij voor maximaal 12 personen.

Toen nam hij een ijzeren staaf van vijf inch, zette zijn oven aan, verhitte de staaf en ging aan het werk, terwijl hij langzaam het ijzer uitrekte en tot een blad vormde als een geschenk voor deze bezoeker, die binnen enkele minuten getuige was van een oud ambacht.

Het afgewerkte blad van Walied Khoury. 
Foto door Diana Bletter

Voor informatie over het bezoeken van de werkplaats van Waled Khalid, klik hier .
Voor informatie over andere evenementen en rondleidingen in West-Galilea Now, Klik hier

 

****************************************************

Blacksmith Walied Khoury with one of his sculptures. Photo by Diana Bletter

ENGLISH

Catholic Israeli Walied Khoury, one of about eight blacksmiths in Israel, uses tools and techniques that have been utilized for many centuries.

By Israel21c – Diana Bletter

In Europe, blacksmiths pass their craft from father to son, according to Walied Khoury, a blacksmith in the village of Fassuta in the Western Galilee.

But there are only about eight blacksmiths in all of Israel. Khoury is one of them and he learned the trade almost by chance.

Khoury is a friendly man dressed in a T-shirt that says BLACKSMITH on it, with a tattoo of an anvil on his forearm, a shaved head and fashionable goatee. He looks more like a motorcyclist than a blacksmith.

His workshop is in his home, a large stone house that has been in his family for many years.

This house is not only his birthplace, but also the birthplace of his craft.

“I was born right here in 1967,” Khoury says, standing in what is now his gallery filled with his creative artwork: iron gates, candlesticks, roses, hooks, menorahs, bedframes, sculptures of biblical scenes.

In his smithy workshop are two anvils, one of which was the inspiration for the tattoo on his arm.

One of Walied Khoury’s anvils and hammers.
Photo by Diana Bletter

“Anvils are more than 1,500 years old,” Khoury says, diving right into his favorite subject as we walked through the gallery to the terrace of his house where he began his story. We looked out on the view of the green hills that stretched into the distance.

“Over here is the Israeli moshav of Netua,” Khoury says. “And over there, on the next hill, is Lebanon.”

Walied Khoury on his terrace in his blacksmith T-shirt with a view of Lebanon in the distance.
Photo by Diana Bletter

Fassuta has about 3,000 residents, all Catholics, and most of them named Khoury.

“The population hasn’t increased in all these years,” he says. “It’s far away from things. More people move out than move in.”

His parents owned a meat factory with 50 employees, Khoury said. “I was a man of sales; that’s all I did, driving around the country. I didn’t do anything physical.”

Welding workshop

All that changed with the Second Lebanese War in 2006.

“Kaytushas were landing all around us,” he said. “Everyone in the village fled. Nobody was here. It was too dangerous. My wife was pregnant, though, and we couldn’t leave. The village was empty.”

In the midst of the war, Khoury wanted to make a bannister for the stairs in his house. His father, who used to watch the welder in his factory, told Khoury how to do it.

“I loved welding,” Khoury says. “I loved the idea that you can take a simple rod and make something interesting.”

Walied Khoury shows the iron rod that he will soon fashion into art.
Photo by Diana Bletter

He started welding as a hobby. Then his parents closed their factory and “on January 1, 2008, I opened up a welding workshop.”

Until 2012, Khoury made “simple things” from iron but added his own creative touch.


Walied Khoury at work in his smithy.

Photo by Diana Bletter

Like other modern blacksmiths, Khoury uses tools and techniques that have been utilized for many centuries. A dagger found in Egypt, dating to 1350 BCE, shows evidence that an early blacksmith had heated and hammered it into shape.

Around the world, there is growing interest in this ancient craft, and Khoury found information about how to heat and shape metals using high temperatures in a very modern way, via YouTube.

Walied Khoury at the furnace he built using instructions on YouTube.
Photo by Diana Bletter

“Well, obviously, you can’t learn everything 100 percent on YouTube,” Khoury says. “You have to add your own imagination, but I learned a lot. During the evening, after work, I’d watch and I was fascinated. I even built a furnace for my iron work by watching YouTube.”

Four days to learn

Walied Khoury with his sculpture of Eve and the tree in the Garden of Eden.
Photo by Diana Bletter

Once Khoury had a furnace, he needed the charcoal to go into it. That was when he drove to meet Uri Hofi in Kibbutz Ein Shemer, 100 kilometers away, in central Israel.

Hofi, then 77, is considered a master blacksmith. One blacksmith wrote on his blog, “Some say Uri Hofi is to blacksmithing what a modern Beethoven would be to music.”

Hofi used to travel to teach in Europe and the United States. He offered to teach Khoury in exactly four days.

It wasn’t exactly father to son but the story seems sweeter because Hofi, a Jew, passed on his craft to Khoury, a Catholic. Khoury still visits Hofi, who’s now nearing 90.

The teaching stuck. Khoury’s first sculpture won first prize in a competition in England in 2014 and won first prize. He has since exhibited several times in Italy.

“Isn’t it strange that this is a high-tech world and you’re doing something that seems so ancient?” I asked him.

“I tell my children, money isn’t everything. You should do what you love.”

Walied Khoury’s blacksmithing tools of the trade.
Photo by Diana Bletter

Khoury today sells his iron craftwork around the country and abroad. He also leads workshops in his smithy for up to 12 people.

Then he took a five-inch iron rod, turned on his furnace, heated the rod and got to work, slowly stretching the iron and shaping a leaf as a gift for this visitor, who got to witness an ancient craft in a matter of minutes.

Walied Khoury’s finished leaf.
Photo by Diana Bletter

For information on visiting Walied Khalid’s workshop, click here.
For information on other Western Galilee Now events and tours, click here.