Meretz MK Ghaida Rinawie Zoabi na een ontmoeting met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid.
Meretz MK Ghaida Rinawie Zoabi seen after a meeting with Israeli Foreign Minister Yair Lapid.
Photo by Yonatan Sindel/Flash90.

Nederlands + English

Likud beschuldigt de regering van het betalen van “miljoenen” aan de Arabische sector voor haar terugkeer, Yamina zegt dat “er geen nieuw geld is beloofd.

Knessetlid Ghaida Rinawie Zoabi (Meretz), die donderdag het Israëlische politieke systeem verbijsterde door haar ontslag uit de coalitie aan te kondigen, is van gedachten veranderd na zware druk door coalitieleiders, meldde Ynet zondag

“Ik ben opgegroeid in de lokale Arabische raden, en nu zit ik in de Knesset om de Arabische samenleving te verbeteren”, zei Zoabi na een ontmoeting met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid en senior Meretz Party-figuren, volgens het rapport.

Ze had ingestemd met de ontmoeting na “enorme druk” van de hoofden van lokale Arabische raden, zei ze.

De Likud-partij zei in een verklaring dat de terugkeer van Zoabi alleen mogelijk was gemaakt door “miljoenen sikkels” aan financiering voor de Arabische sector te beloven.

De regerende Yamina-partij ontkende de claim en zei in reactie dat “er geen nieuw geld was beloofd aan Knesset-lid Rinawie Zoabi”, aldus het rapport.

Wat was besproken, volgens Yamina, was het “openen van blokkades” die de verdeling verhinderen van budgetten die enige tijd geleden zijn goedgekeurd als onderdeel van het vijfjarenprogramma van de regering, “op het gebied van onderwijs, infrastructuur, werkgelegenheid en meer.”

Aan het einde van zijn ontmoeting met Zoabi verklaarde Lapid: “Ik accepteer Knessetlid Rinawie Zoabi terug in de coalitie. We hebben een open, transparante en evenwichtige discussie gevoerd over de werkelijke behoeften van de Arabische samenleving, zowel met haar als met de hoofden van de gemeenteraden, die ik bedank voor hun komst en voor het feit dat ze dit op zich hebben genomen. We laten deze discussie achter ons en gaan weer aan het werk in de regering.”

In haar ontslagbrief, die donderdag naar de Israëlische premier Naftali Bennett en naar Lapid werd gestuurd, schreef Zoabi dat “de leiders van de coalitie er de voorkeur aan gaven de rechtse kant van de coalitie keer op keer te versterken en veilig te stellen.”

Zoabi zei dat ze was gestuit op “totale ongevoeligheid voor de behoeften van de Arabische gemeenschappen, met name op het gebied van ontwikkeling voor gemeenteraden, huisvesting, werkgelegenheid en onderwijs.”

 

ENGLISH

Likud accuses the government of paying “millions” to Arab sector for her return, Yamina says “no new money was promised.

Knesset Member Ghaida Rinawie Zoabi (Meretz), who stunned the Israeli political system on Thursday by announcing her resignation from the coalition, has changed her mind following heavy pressure by coalition leaders, Ynet reported on Sunday.

“I grew up in the local Arab councils, and now I am in the Knesset to improve Arab society,” Zoabi said after a meeting with Israeli Foreign Minister Yair Lapid and senior Meretz Party figures, according to the report.

She had agreed to the meeting following “enormous pressure” from the heads of local Arab councils, she said.

The Likud Party said in a statement that Zoabi’s return had only been made possible by promising “millions of shekels” in funding to the Arab sector.

The ruling Yamina Party denied the claim, saying in response that “no new money was promised to Knesset member Rinawie Zoabi,” according to the report.

What had been discussed, according to Yamina, was “opening blockages” preventing the distribution of budgets approved some time ago as part of the government’s five-year program, “in the areas of education, infrastructure, employment and more.”

At the end of his meeting with Zoabi, Lapid stated, “I accept Knesset Member Rinawie Zoabi back into the coalition. We managed an open, transparent and balanced discussion on the real needs of Arab society, both with her and with the heads of the councils, whom I thank for arriving and taking this on. We put this argument behind us and we return to work in the government.”

In her resignation letter, sent on Thursday to Israeli Prime Minister Naftali Bennett and to Lapid, Zoabi wrote that “the heads of the coalition preferred to strengthen and safeguard the right-wing side of the coalition, again and again.”

Zoabi said she had encountered “total unreceptiveness to the needs of Arab communities, particularly in the areas of development for local councils, housing, employment and education.”