Bassem Saadi, hoofd van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad op de Westelijke Jordaanoever,

arriveert voor een hoorzitting in voorarrest in de Ofer-gevangenis, buiten Jeruzalem, op 16-8-2022.
Bassem Saadi, head of the Palestinian Islamic Jihad terrorist group in the West Bank,
arrives for a remand hearing at the Ofer prison, outside of Jerusalem, on August 16, 2022.
(Yonatan Sindel/Flash90)

(Nederlands + English)

Bassem Saadi wordt vastgehouden tot 21 augustus; Israël heeft verklaard dat het niet van plan is hem vrij te laten, nadat de terreurgroep het staakt-het-vuren van vorige week afhankelijk wilde maken van zijn vrijlating

Door Times of Israel – Emanuel Fabian

Een militaire rechtbank heeft dinsdag het voorarrest van de vooraanstaande Palestijnse lid van de Islamitische Jihad, wiens arrestatie aan het begin van de maand een reeks gevechtsacties tussen Israël en de terreurgroep in de Gazastrook uitlokte, verder verlengd.

De rechtbank op de militaire basis van Ofer beval dat Bassem Saadi nog zes dagen wordt vastgehouden, tot 21 augustus.

Saadi, de leider van de terreurgroep op de Westelijke Jordaanoever, werd op 1 augustus door Israëlische troepen gearresteerd in de Palestijnse stad Jenin. De PIJ kondigde daarop aan dat zij de staat van alarm afkondigde. De Israel Defense Forces, die zeiden concrete aanwijzingen te hebben voor een op handen zijnde aanval aan de grens met Gaza, en zetten het gebied gedurende verscheidene dagen op slot.

De lockdown werd vier dagen gehandhaafd omdat men vreesde dat de PIJ zou proberen anti-tankraketten af te vuren op Israëlische doelen langs de grens. Uiteindelijk lanceerde de IDF een reeks luchtaanvallen in Gaza op een hooggeplaatste PIJ-commandant en verscheidene anti-tank geleide rakettenploegen, hetgeen aanleiding gaf tot raketbeschietingen vanuit de Gazastrook.

Na bijna drie dagen van gevechten werd een staakt-het-vuren-overeenkomst ondertekend, die “de toezegging van Egypte om te werken aan de vrijlating van” Saadi en een andere Palestijnse gevangene, Khalil Awawdeh”, omvatte, zei een woordvoerder van de terreurgroep.

Israël is niet van plan om de gevangenen vervroegd vrij te laten, zeiden functionarissen na het staakt-het-vuren. Minister van Defensie Benny Gantz zei vorige week dat hij “niet bekend was met een belofte om terroristen vrij te laten.”

Vorige week zei VN-gezant voor het Midden-Oosten Tor Wennesland dat zijn bureau een team had gezonden om Saadi te bezoeken.

Wennesland zei dat het bezoek deel uitmaakte van de verplichtingen van de VN in het staakt-het-vuren dat een einde maakte aan het drie dagen durende conflict tussen Israël en PIJ.

“Ik herhaal dat het staakt-het-vuren in Gaza zeer broos is en ik roep alle partijen op om de rust te bewaren,” zei Wennesland op Twitter.

Ondertussen heeft PIJ gedreigd de gevechten te hervatten als Israël Saadi en Awawdeh niet vrijlaat, die momenteel in hongerstaking is uit protest tegen zijn opsluiting zonder aanklacht.

De rechtbank van Ofer, op de Westelijke Jordaanoever, heeft Saadi’s hechtenis al twee keer verlengd sinds zijn arrestatie. De terreurgroep heeft niet onmiddellijk gereageerd op het besluit van dinsdag.


Bassem Saadi wordt waargenomen bij een militaire rechtbank op de Westelijke Jordaanoever,
11 augustus 2022. (Doron Kadosh/Army Radio)

Saadi, 61, is in de loop der jaren zeven keer door Israël gevangen gezet en weer vrijgelaten, volgens Shin Bet.

De veiligheidsdienst zei dat Saadi in de afgelopen maanden “nog harder heeft gewerkt om de PIJ-activiteiten te herstellen, waarbij hij achter de oprichting van een aanzienlijke militaire macht van de organisatie zat in Samaria in het algemeen en in Jenin in het bijzonder,” verwijzend naar de noordelijke Westelijke Jordaanoever.

“Zijn aanwezigheid was een belangrijke factor in de radicalisering van de operatieven van de organisatie in het veld,” voegde Shin Bet eraan toe.

De spanningen op de Westelijke Jordaanoever zijn hoog gebleven, aangezien de Israëlische veiligheidstroepen hun arrestatie-acties en operaties hebben opgevoerd na een dodelijke golf van terreuraanslagen tegen Israëliërs waarbij eerder dit jaar 19 mensen om het leven kwamen.

 

ENGLISH

Bassem Saadi ordered held until August 21; Israel has declared it has no intention of freeing him, after the terror group sought to condition last week’s ceasefire on his release

By Times of Israel – Emanuel Fabian

A military court on Tuesday further extended the remand of a senior Palestinian Islamic Jihad member, whose arrest at the beginning of the month sparked a round of fighting between Israel and the terror group in the Gaza Strip.

The court at the Ofer military base ordered that Bassem Saadi be held for another six days, until August 21.

Saadi, the leader of the terror group in the West Bank, was arrested on August 1 by Israeli troops in the Palestinian city of Jenin. The PIJ in response announced it was declaring a state of alert. The Israel Defense Forces, saying it had concrete indications of an imminent attack on the Gaza border, put the area on lockdown for several days.

The lockdown was maintained for four days amid concerns that PIJ would try to fire anti-tank missiles at Israeli targets along the border. Eventually, the IDF launched a series of airstrikes in Gaza against a senior PIJ commander and several anti-tank guided missile squads, which prompted rocket fire from the Strip.

After nearly three days of fighting a ceasefire agreement was signed, which reportedly included “Egypt’s commitment to work toward the release of” Saadi and another Palestinian detainee, Khalil Awawdeh, a terror group spokesperson said.

Israel has no intention of releasing the prisoners early, officials said after the ceasefire. Defense Minister Benny Gantz said last week he was “not familiar with a promise to release terrorists.”

Last week UN’s Middle East envoy Tor Wennesland said his office dispatched a team to visit Saadi.

Wennesland said the visit was part of the UN’s commitments in the ceasefire that brought an end to the three-day conflict between Israel and PIJ.

“I reiterate that the ceasefire in Gaza is very fragile and I call on all sides to preserve the calm,” Wennesland said on Twitter.

PIJ, meanwhile, has threatened to resume fighting if Israel fails to release Saadi and Awawdeh, who is currently on a hunger strike in protest of his detention without charge.

The Ofer court, located in the West Bank, has extended Saadi’s detention twice already since his arrest. There was no immediate statement from the terror group in response to Tuesday’s decision.


Bassem Saadi is seen at a military court in the West Bank,
August 11, 2022. (Doron Kadosh/Army Radio, courtesy)

Saadi, 61, has been jailed and released by Israel seven times over the years, according to the Shin Bet.

The security service said that in recent months Saadi “worked even harder to restore PIJ activities, in which he was behind the creation of a significant military force of the organization in Samaria in general and in Jenin in particular,” referring to the northern West Bank.

“His presence was a significant factor in the radicalization of the organization’s operatives in the field,” the Shin Bet added.

Tensions have remained high in the West Bank, as Israeli security forces stepped up arrest raids and operations following a deadly wave of terror attacks against Israelis that left 19 people dead earlier this year.