Hezbollah-terroristen stelen IDF-camera van noordelijke grensmuur. (Telegram/Screenshot)
Hezbollah terrorists stealing IDF camera from northern border wall. (Telegram/Screenshot)

Nederlands + English

Leger geeft zijn nalatigheid toe, die komt te midden van verschillende provocerende acties aan de grens door de Libanese terreurorganisatie. Het hoofd van de Metullah Raad waarschuwt dat Israël’s afschrikking aan het vervagen is en dat de inwoners van het noorden worden verwaarloosd.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Hezbollah terroristen hebben afgelopen week een bewakingscamera aan de noordelijke grens gestolen en het kostte de IDF enkele uren om de diefstal te ontdekken en het gaf toe dat het een misstap was dat niet had mogen plaatsvinden, meldde Ynet maandag.

Het rapport zei dat hoewel de muur sensoren heeft, de dieven meer dan vijf uur de tijd hadden om te verdwijnen voordat het leger het incident van woensdag begon te onderzoeken. Dit omvatte een zoektocht in een groot gebied in de buurt van de muur, dicht bij de Fatma poort buiten Metulla, die door het leger werd afgesloten om na te gaan of er terroristen aan de Israëlische kant van de grens waren gebleven.

Hezbollah plaatste een clip op haar Telegram kanaal van verschillende mannen bovenop de nieuwe en zeer hoge grensmuur van de IDF, terwijl ze op de metalen constructie klimmen die verschillende bewakingscamera’s bevat. Eén man is te zien terwijl hij een camera raakt met wat lijkt op een grote steen, en dan die camera of een andere aan een touw naar de grond laat zakken, terwijl een andere handlanger langs een parallel touw naar beneden glijdt.

Volgens het rapport werden verschillende camera’s beschadigd.

Een verslaggever van het TV-station Al-Manar, een spreekbuis van Hezbollah, toonde de camera twee dagen later in een reportage om de IDF belachelijk te maken.

Een woordvoerder van de IDF noemde de diefstal “een incident dat momenteel grondig wordt onderzocht. Wanneer het onderzoek voorbij is, zal er volledig lering worden getrokken uit het incident.”

Het leger beweerde ook dat er slechts twee uur waren verstreken voordat de diefstal werd ontdekt, wat in feite niet het ernstigste incident was aan de grens woensdag. Diezelfde dag verijdelde de IDF een poging van verschillende Hezbollah-terroristen om het hek te beschadigen, waarbij oproer-methodes werden gebruikt en naar verluidt drie leden van de Iraanse proxy-groep gewond raakten.

Woensdag was de herdenkingsdag van het uitbreken van de Tweede Libanonoorlog in 2006, die Hezbollah claimt als een overwinning op Israël.

Op zaterdag stak een groep van 18 Libanezen, waaronder een parlementslid, illegaal de internationaal erkende grens over in de buurt van Mount Dov. IDF-troepen vuurden waarschuwingsschoten in de lucht en rookgranaten af nadat de groep zo’n 80 meter Israëlisch grondgebied was binnengelopen, en het duurde enkele minuten voordat ze terugkeerden.

Andere recente provocaties van Hezbollah omvatten het afschieten van vuurwerk naar huizen van Metullah vanuit Libanon en zelfs het infiltreren in Israël om twee tenten op te zetten, opnieuw in de buurt van de berg Dov, waarbij ze dreigden met vergelding als de IDF ze zou verwijderen. Israël wil de situatie niet verergeren en heeft een klacht ingediend bij de VN over de inval in zijn soevereine grondgebied. De VN-vredesmacht in het gebied, UNIFIL, heeft Hezbollah nog niet zover gekregen dat ze het gebied ontruimen.

David Azoulai, hoofd van de Metullah Raad, vertelde donderdag aan Ynet dat de afschrikking van Israël aan het afnemen is en “het onverantwoordelijk is om de inwoners van het noorden te negeren.”

“Elke keer is er terughoudendheid en meer terughoudendheid. We moeten reageren. De breuklijn was de gebeurtenis van Megiddo, toen Nasrallah zich realiseerde dat hij kan doen wat hij wilde, en dat de staat Israël niet zou reageren. Kijk naar de grap met de Hezbollah-tenten. We smeken de Fransen, de Amerikanen en de VN om dit voor ons op te lossen.”

Het rapport van Ynet zei dat het leger verdeeld is over hoe serieus de IDF moet reageren op deze provocaties, waarbij sommigen een krachtige reactie aanraden om te voorkomen dat een ander, ernstiger incident zich zou voordoen waardoor Israël zou kunnen worden meegesleurd worden in een gewapend conflict in het noorden.

*************************************************

VIDEO
*************************************************

ENGLISH

Army admits its oversight, which comes amid several provocative acts on the border by the Lebanese terror organization. Metullah Council head warns Israel’s deterrence is fading, northern residents neglected.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Hezbollah terrorists stole a surveillance camera on the northern border last week and it took the IDF several hours to discover the theft in what it admitted was a mishap that should not have occurred, Ynet reported Monday.

The report said that although the wall has with sensors, the thieves had over five hours to disappear before the army began investigating the Wednesday incident. This included a search over a large area near the wall, located close to the Fatma gate outside Metulla, which the army closed off in order to ascertain if any terrorists had remained on the Israeli side of the border.

Hezbollah posted a clip to its Telegram channel of several men on top of the IDF’s new and very high border wall, climbing onto the metal construction that holds several surveillance cameras. One man can be seen hitting a camera with what looks like a large rock, and then lowering either that one or a different one on a rope to the ground while another accomplice slides down a parallel rope.

Damage was caused to several cameras, the report said.

A reporter for TV station Al-Manar, a Hezbollah mouthpiece, showed off the camera in a report two days later to mock the IDF.

An IDF spokesperson called the theft “a breakdown that is currently under in-depth investigation. When the investigation is over, lessons will be learned in full from the incident.”

The army also claimed that only two hours had passed before the theft was discovered, which in fact was not the most serious incident on the border Wednesday. That same day, the IDF foiled an attempt by several Hezbollah terrorists to damage the fence, using riot dispersal methods and reportedly wounding three members of the Iranian proxy group.

Wednesday was the anniversary of the breakout of the 2006 Second Lebanon War, which Hezbollah claims as a victory against Israel.

On Saturday, a group of 18 Lebanese, including an MP, illegally crossed the internationally recognized border near Mount Dov. IDF troops fired warning shots in the air and smoke grenades after the group had walked some 80 meters into Israeli territory, and it took several minutes before they turned back.

Other recent provocations by Hezbollah include shooting fireworks at Metullah homes from Lebanon and even infiltrating into Israel to set up two tents in April, again near Mount Dov, threatening retaliation if the IDF removes them. Israel does not want to exacerbate the situation and has complained to the UN about the incursion into its sovereign territory. The UN’s peacekeeping force in the area, UNIFIL, has yet to get Hezbollah to clear the site.

Metullah Council head David Azoulai told Ynet Thursday that Israel’s deterrence is fading and “it is irresponsible to neglect the residents of the north.”

“Every time there is restraint and more restraint. We must respond. The fault line was the event of Megiddo, when Nasrallah realized that he could stick a finger in our eye and do whatever he wanted, and that the State of Israel would not respond. Look at the joke with the Hezbollah tents. We are begging the French, the Americans and the UN to take care of this for us.”

Ynet’s report said that the army is divided over how seriously the IDF should respond to these provocations, with some recommending that a strong response would ensure that another, more severe incident would not occur that could then drag Israel into an armed conflict in the north.