De oude poort die werd blootgelegd in Tel Erani. (Foto: Yoli Schwartz/Israël Antiquities Authority
The ancient gate uncovered at Tel Erani. (Photo: Yoli Schwartz/Israel Antiquities Authority

Nederlands + English

Israëlische archeologen hebben tijdens opgravingen door de Israel Antiquities Authority (IAA) een monumentale poort ontdekt in Tel Erani, vlakbij de stad Kiryat Gat, aldus het Israëlische Kan nieuws.

Bron: Allisrael News

De poort en de aangrenzende overblijfselen van een verdedigingssysteem werden gedateerd op de Vroege Bronstijd rond 3300 v. Chr., waardoor dit mogelijk de oudste overblijfselen van een stad zijn en het begin van het urbanisme zelf in Israël en het Midden-Oosten.

“Dit is de eerste keer dat er een poort van dergelijke afmetingen is ontdekt uit de Vroege Bronstijd 1B,” legt opgravingsdirecteur Emily Bischof uit.

“Om de poort en de muren te bouwen, moesten stenen van ver worden aangevoerd, bakstenen worden gemaakt en het fortificatiesysteem worden gebouwd. Dit is geen project van één of twee mensen, het fortificatiesysteem duidt op sociale organisatie, wat het begin van urbanisme symboliseert.”

De poort werd bewaard tot een hoogte van ongeveer anderhalve meter en leidde naar de oude stad met een gang gemaakt van enorme stenen.

De oude poort die werd blootgelegd in Tel Erani. (Foto: Yoli Schwartz/Israël Antiquities Authority)

Dezelfde soort stenen, samen met bakstenen, werden gebruikt om twee torens aan de zijkanten van de poort te bouwen. De vestingwerken van de stad omvatten een muur die bij eerdere opgravingen werd ontdekt en die aansluit op de poort en de torens.

“Het is waarschijnlijk dat elke voorbijganger, koopman of vijand die Tel Erani wilde binnengaan, door deze indrukwekkende poort moest,” zegt Martin-David Pasternak, een IAA onderzoeker.

“De poort beschermde de nederzetting niet alleen in de praktijk, maar gaf ook de indruk dat je een plaats van grote macht betrad, dat politiek, sociaal en economisch georganiseerd was. Het was een boodschap van buitenaf – misschien ook aan Egypte, dat in die tijd begon met het eenwordingsproces tot een groot rijk onder farao Narmer.”

De opgravingen worden uitgevoerd door het IAA en gefinancierd door Israëls nationale waterbedrijf Mekorot, dat van plan was om een nieuwe waterleiding aan te leggen naar de stad Kiryat Gat.

Volgens de Israëlische wet moet de locatie voor elk groot bouwproject worden geanalyseerd door de IAA om er zeker van te zijn dat er geen archeologische overblijfselen worden vernietigd. Als er antiquiteiten worden gevonden, is een opgraving vereist.

Tot nu toe werd de oudste stadspoort in Israël ontdekt in Tel Arad in de Negev woestijn. Men denkt dat die poort zo’n 300 jaar later is gebouwd dan de poort die in Tel Erani is gevonden.

Tel Erani werd voor het eerst gedocumenteerd door Claude Reignier Conder en Herbert Kitchener in de jaren 1870. Het werd in verband gebracht met een aantal bijbelse locaties, waaronder Gath, Libnah of Eglon, maar geen van deze kon ooit worden bevestigd door archeologische analyse.

“Tel Erani, dat ongeveer 150 dunams (150.000 m2) groot is, is een belangrijk oud stedenbouwkundig centrum dat hier in de regio actief was tijdens de Vroege Bronstijd,” zegt Dr. Yitzhak Paz, een archeoloog die gespecialiseerd is in deze periode. “De heuvel maakt deel uit van een groot en belangrijk nederzettingssysteem dat in die tijd gevestigd was in het zuidwesten van het Land Israël.”

“Het is mogelijk om de eerste tekenen van verstedelijkingsprocessen te onderscheiden, zoals nederzettingsplanning, sociale gelaagdheid en openbare bouwwerken. Dit is een belangrijke ontdekking, die de datering van het begin van de verstedelijking in Israël verandert,” voegde hij eraan toe.

*******************************************

ENGLISH

Israeli archaeologists discovered a monumental gate during excavations by the Israel Antiquities Authority (IAA) in Tel Erani, near the city of Kiryat Gat, according to Israel’s Kan news.

Source: Allisrael News

The gate and adjacent remains of a defensive system were dated to the Early Bronze Age around 3,300 B.C., possibly making these the oldest remains of a city and the beginning of urbanism itself in Israel and the Middle East.

“This is the first time that a gate of such dimensions has been discovered from the Early Bronze Age 1B,” Excavation Director Emily Bischof explained.

“In order to build the gate and the walls, stones needed to be brought from a distance, bricks made and the fortification system built. This is not a project of one or two people, the fortification system indicates social organization, which symbolizes the beginning of urbanism.”

The gate was preserved to a height of about one and a half meters, leading into the ancient city with a corridor made up of huge stones.

The ancient gate uncovered at Tel Erani. (Photo: Yoli Schwartz/Israel Antiquities Authority)

The same type of stones, together with mud bricks, were used to build two towers at the sides of the gate. The fortifications of the city included a wall that was discovered in earlier excavations and connects to the gate and the towers.

“It is likely that any passerby, merchant, or enemy who wanted to enter Tel Erani, had to pass through this impressive gate,” says Martin-David Pasternak, an IAA researcher.

“The gate not only protected the settlement in practice but conveyed the impression that you are entering a place of great power, that is organized politically, socially and economically. It was an outward message – perhaps also to Egypt, which at that time began the process of uniting into a great empire under Pharaoh Narmer.”

The excavations are carried out by the IAA and funded by Israel’s national water company Mekorot, which intended to lay a new water pipe leading to the city of Kiryat Gat.

According to Israeli law, before any major construction project, the site has to be analyzed by the IAA to make sure no archaeological remains are destroyed. If antiquities are found, a salvage excavation will be required.

Until now, the oldest city gate in Israel was discovered in Tel Arad in the Negev desert. That gate is believed to have been built some 300 years later than the gate found in Tel Erani.

Tel Erani was first documented by Claude Reignier Conder and Herbert Kitchener during the 1870s. It has been identified with a number of biblical sites, among them Gath, Libnah or Eglon, but none of these could ever be confirmed by archaeological analysis.

“Tel Erani, which measures about 150 dunams (37 acres), is a significant ancient urban center that operated here in the region, during the Early Bronze Age,” said Dr. Yitzhak Paz, an archaeologist specializing in the period. “The mound is part of a large and significant settlement system that was established in the southwest of the Land of Israel at that time.”

“It is possible to identify the first signs of urbanization processes, such as settlement planning, social stratification and public construction. This is a significant discovery, which changes the dating of the beginning of urbanization in Israel,” he added.