Leden van Israëls medische hulpdelegatie in Turkije in februari 2023.
Members of Israel’s medical aid delegation to Turkey in February 2023.
Photo: IDF

Nederlands + English

Meer dan 300 mensen zijn behandeld in een veldhospitaal dat door Israël in Turkije is opgezet, schreef het plaatsvervangend hoofd van de Israëlische missie in Turkije zondag.

Door: The Algemeiner

Het ziekenhuis, dat sinds vrijdagochtend volledig operationeel is, biedt een scala aan zorg, van intensive care en kindergeneeskunde tot algemene chirurgie en orthopedie. Het werd opgericht door de Israel Defense Forces in Kahramanmara, het epicentrum van een van de twee zware aardbevingen die maandag het zuiden van Turkije en buurland Syrië verwoestten.

Het plaatsvervangend hoofd van de missie, Nadav Markman, vertelde het verhaal van een patiënt, een 4-jarige jongen die enkele dagen na de aardbevingen door Israëlische teams werd gered. “Hij kwam in zeer verkleumde toestand met lage temperatuur aan op de spoedeisende hulp,” schreef Markman. “Hij werd behandeld door ons noodhulp- en intensive care team en overgebracht naar de intensive care afdeling voor verdere behandeling met een lichte verbetering van zijn gezondheidstoestand.”

IDF zoek- en reddingsteams – met in totaal meer dan 150 man personeel – arriveerden kort na de aardbevingen in Turkije en slaagden erin 19 levende mensen uit de rampplaatsen te halen, zei het leger. Hieronder bevonden zich meerdere kinderen, waaronder een 14-jarig meisje en haar vader.

Antakya Joodse gemeenschapsleiders Saul en Fortuna Cenudioglu,
die omkwamen bij de aardbeving van 6 februari 2023 in Turkije. (Met dank aan)

IDF haalden ook de lichamen op van Saul en Fortuna Cenudioglu, de bejaarde hoofden van de Joodse gemeenschap in Antakya.

Op donderdag gaf Israëls opperrabbijn David Lau een verklaring uit waarin hij erop aandrong dat de veldhospitalen tijdens de “heilige shabbat” “normaal moeten blijven functioneren”.

De Israëlische zoek- en reddingsdelegatie beëindigt haar operaties en zal naar verwachting in de komende dagen naar Israël terugkeren, zei de IDF op zondag, hoewel de medische hulpdelegatie, die meer dan 230 deelnemers omvat, haar werk zal voortzetten. Deskundigen hebben gezegd dat de overgrote meerderheid van de overlevenden van een aardbeving binnen 72 uur na de ramp wordt geëvacueerd, waarbij verwondingen, ongunstige weersomstandigheden en een gebrek aan voedsel en water de kans op een redding steeds kleiner maken naarmate de tijd verstrijkt.

Eveneens op zondag kondigde een hulpdelegatie van de Israëlische liefdadigheidsinstelling United Hatzalah aan dat zij haar activiteiten in Turkije zou staken en naar huis zou terugkeren in het licht van “een aanzienlijke veiligheidsdreiging voor de Israëlische reddings- en hulpmissie in Turkije”.

 

**********************************

ENGLISH

More than 300 people have been treated in a field hospital set up by Israel in Turkey, the deputy chief of Israel’s mission in Turkey wrote on Sunday.

Door: The Algemeiner

The hospital, which has been fully operational since Friday morning, provides a range of care, from intensive care and pediatrics to general surgery and orthopedics. It was set up by the Israel Defense Forces in Kahramanmara, the epicenter of one of two massive earthquakes that devastated southern Turkey and neighboring Syria on Monday.

The deputy chief of mission, Nadav Markman, recounted the story of one patient, a 4-year-old boy who was rescued by Israeli teams several days after the earthquakes. “He arrived in a very cold state with low temperature at the emergency department,” wrote Markman. “He was treated by our emergency and intensive care team and transferred to the intensive care unit for further treatment with some improvement in his condition.”

IDF search and rescue teams — totalling more than 150 personnel — arrived in Turkey shortly after the earthquakes and managed to extract 19 living people from disaster sites, the military said. These included multiple children, among them a 14-year-old girl and her father.

Antakya Jewish community leaders Saul and Fortuna Cenudioglu,
who were killed in the February 6, 2023 earthquake in Turkey. (Courtesy)

They also retrieved the bodies of Saul and Fortuna Cenudioglu, the elderly heads of the Jewish community in Antakya.

On Thursday, Israel’s Chief Rabbi David Lau released a statement urging that during the “holy shabbat,” field hospitals should “continue to function normally.”

Israel’s search and rescue delegation is concluding operations and expected to return to Israel in the coming days, the IDF said on Sunday, though the medical aid delegation, which includes more than 230 participants, will continue its work. Experts have said that the vast majority of earthquake survivors are extracted within 72 hours after the disaster, with injuries, adverse weather conditions, and a lack of food and water increasingly reducing the likelihood of a rescue as time goes on.

Also on Sunday, an aid delegation from the Israeli charity United Hatzalah announced that it would cease operations in Turkey and return home in light of “a significant security threat on the Israeli rescue and relief mission in Turkey.”