Terror victims Lucy Dee (l), who succumbed to her wounds four days later, with daughters Rina and Maya, who died immediately in a terror attack in the Jordan Valley on Apr. 7, 2023. (Courtesy)

Nederlands + English

Leah Dee wordt overleefd door haar man, Rabbijn Leo Dee, twee dochters en een zoon.

Door World Israel News

Leah Dee, moeder van Maya en Rina Dee, die onmiddellijk stierf nadat ze bij een terreuraanslag van dichtbij was neergeschoten, is aan haar verwondingen bezweken, maakte het Hadassah Medical Center maandagmiddag bekend.

Vrijdag reden de drie vrouwen – Brits-Israëlische inwoners van Efrat – in de Jordaanvallei toen een Palestijnse terrorist hun auto ramde en begon te schieten. De zussen, 20 en 15 jaar oud, werden ter plaatse overleden verklaard; de moeder werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Jeruzalem.

“We zijn bedroefd om het overlijden aan te kondigen van Lucy (Leah) Dee, het slachtoffer van de fatale aanval in de Jordaanval die afgelopen vrijdag plaatsvond,” zei het ziekenhuis in een verklaring.

“De achtenveertigjarige Lucy Dee werd in kritieke toestand per helikopter overgebracht naar Hadassah Ein Kerem, waar onze medische teams de afgelopen dagen hebben gevochten voor haar leven, in de trauma-unit, de operatiekamer en de intensive care-unit waar ze werd behandeld. “Helaas is ze, ondanks voortdurende inspanningen, vanwege haar kritieke verwondingen vandaag overleden verklaard.

“Het sociale dienstteam van Hadassah zal samen met het management van de gemeente Efrat en de welzijnsambtenaren van de gemeente de familie begeleiden in deze moeilijke tijd.

“De familie Dee bedankte het medische team van Hadassah dat et werk stelde om Lucy te redden en niet opgaf tot haar laatste momenten. Ondanks het grote verdriet en hartzeer heeft de familie besloten Lucy’s organen te doneren om andere levens te redden. Hadassah Medical Center deelt in het grote verdriet van de familie.”

Premier Benjamin Netanyahu betuigde zijn medeleven.

“Namens alle burgers van Israël betuig ik de familie Dee mijn innige deelneming met het overlijden van de moeder van het gezin, Leah (Lucy), die afgelopen vrijdag samen met haar twee dochters Maya en Rina werd vermoord bij de zware terroristische aanslag in de Jordan-vallei,” zei hij.

“Hoezeer we hoopten, hoezeer we baden, maar tragisch genoeg is Leah, moeder van Rina en Maya van gezegende herinnering, die dodelijk gewond raakte bij de terreuraanslag in de Jordan-vallei, aan haar verwondingen overleden. Namens het hele volk van Israël betuig ik mijn innige deelneming aan de familie Dee en bid ik dat zij geen verdriet meer zullen kennen. Moge haar nagedachtenis een zegen zijn,” zei president Isaac Herzog.

“Na een moedige strijd voor haar leven heeft Lucy (Leah) Dee zich bij haar heilige dochters Maya en Rina gevoegd. Mogen jullie drieën vanuit de hemel voor ons bidden, voor jullie gemeenschap in Efrat, voor Gush Etzion en voor het hele volk van Israël,” verklaarde Shlomo Ne’eman, hoofd van de regionale raad van Gush Etzion.

“Wij eisen dat de regering de veiligheid herstelt en de daders van deze moorddadige en barbaarse aanval straft en het terrorisme bestrijdt met alle middelen die haar ter beschikking staan,” voegde hij eraan toe.

“Aan de familie Dee: Er zijn geen woorden om u te troosten na de moeilijke begrafenis gisteren, en nu wordt u geconfronteerd met een nieuwe tragedie in uw huis. Moge u getroost worden onder de rouwenden van Sion en Jeruzalem.”

**************************************

 

ENGLISH

Dee is survived by her husband, Rabbi Leo Dee, two more daughters and a son.

By World Israel News Staff

Lucy (Leah) Dee, mother of Maya and Rina Dee, who died immediately after being shot at close range in a terror attack, has succumbed to her wounds, Hadassah Medical Center announced Monday afternoon.

On Friday, the three women – British-Israeli residents of Efrat – were driving in the Jordan Valley when a Palestinian terrorist rammed into their car and proceeded to shoot. The sisters, 20 and 15 years old, were pronounced dead at the scene; the mother was transferred to the Jerusalem hospital in critical condition.

“We are saddened to announce the passing of Lucy (Leah) Dee, the victim of the fatal attack in the Jordan Valley that happened last Friday,” the hospital said in a statement.

“Forty-eight-year-old Lucy Dee was evacuated by helicopter to Hadassah Ein Kerem in critical condition, where our medical teams fought for her life over the past few days, in the trauma unit, the operating room, and the intensive care unit where she was treated. “Unfortunately, despite supreme and unceasing efforts, due to her critical injuries, she was declared dead today.

“The social service team in Hadassah together with the management of the Efrat local council and the council’s welfare officials will accompany the family in its difficult time.

“The Dee family warmly thanked the medical team at Hadassah who did everything possible to save Lucy and did not give up until her last moments. Despite the great grief and heartbreak, the family has decided to donate Lucy’s organs in order to save other lives. Hadassah Medical Center shares in the family’s great sorrow.”

Prime Minister Benjamin Netanyahu expressed his condolences.

“On behalf of all citizens of Israel, I convey heartfelt condolences to the Dee family on the passing of the mother of the family, Leah (Lucy), who was murdered in the severe terrorist attack in the Jordan Valley last Friday, together with her two daughters Maya and Rina,” he said.

“How much we hoped, how much we prayed, but tragically Leah, mother of Rina and Maya of blessed memory, who was fatally wounded in the terror attack in the Jordan Valley, has died of her injuries. On behalf of the entire people of Israel, I send my warmest condolences to the Dee family and pray that they will know no more sorrow. May her memory be a blessing,” President Isaac Herzog said.

“After a courageous fight for her life, Lucy (Leah) Dee has joined her holy daughters Maya and Rina. May the three of you pray for us from the heavens, for your community in Efrat, for Gush Etzion, and for the entire people of Israel,” Shlomo Ne’eman, head of the Gush Etzion Regional Council, stated.

“We demand that the government restore security and punish the perpetrators of this murderous and barbaric attack and fight terrorism with all of the means at its disposal,” he added.

“To the Dee family: There are no words to comfort you following the difficult funeral yesterday, and now you are faced with another tragedy in your home. May you be comforted among the mourners of Zion and Jerusalem.”