(bron: screenshot Twitter / @JewishVoice)

Nederlands + English

De moordenaar van Mireille Knoll, de 85-jarige Holocaustoverlevende, heeft in een Parijse rechtbank levenslang gekregen. Yacine Mihoub (32) werd schuldig bevonden aan moord met een anti-Joods motief. Hij stak Knoll elf keer met een mes en zette daarna ook nog haar appartement in brand. Mihoub en zijn handlanger, Alex Carrimbacus (25), dachten dat Knoll veel geld zou hebben ‘omdat ze Joods was’. De moord schokte Frankrijk. President Macron stelde meer te doen tegen het antisemitisme.

Bron: CIDI

Moord schokte Parijs

In maart 2018 stormden Mihoub en Carrimbacus het appartement van de 85-jarige Knoll binnen. Knoll werd overvallen en elf keer gestoken. Nadat zij overleden was, staken zij haar appartement in brand. Hierbij verbrandde haar lichaam voor een gedeelte. De actie werd geclassificeerd als ‘antisemitisch’, daar onder meer de daders dachten dat Knoll rijk zou zijn, juist omdat ze van Joodse komaf was. Mihoub kreeg van de rechtbank in Parijs daarom levenslang, zijn handlanger Carrimbacus kreeg 15 jaar cel. De twee gaven eerder tegenstrijdende verklaringen over wie nu verantwoordelijk was voor de moord, uiteindelijk achtte de jury bewezen dat Mihoub de moord gepleegd had.

Mireille Knoll wist in 1942 te ontsnappen aan de grote razzia in Parijs, die later bekend kwam te staan als de Vél d’Hiv-razzia. Gedurende die razzia pakte de politie meer dan 13 duizend Joden op, die later werden gedeporteerd naar de concentratie- en vernietigingskampen.

Eerdere moorden op Joden in Frankrijk

De moord op Knoll in 2018 was niet de eerste aanval op Joden in Frankrijk. in 2006 werd Ilan Halimi door een criminele bende ontvoerd, gemarteld en uiteindelijk vermoord. De daders dachten dat Halimi rijk zo zijn, gebaseerd op het feit dat hij Joods was. Zijn ontvoerders eisten namelijk €450.000 aan losgeld. Gedurende de rechtszaak tegen de bende – die met name bestond uit minderheidsgroepen uit de Parijse buitenwijken – werd antisemitisme niet als motief gezien. Hierop kwam felle kritiek op de Franse politie en justitie. Een van de daders stelde tijdens de rechtszaak dat ‘alle Joden vijanden zijn‘. Het brein achter de ontvoering en moord, Youssouf Fofana, kreeg levenslang.

In april 2017 werd de 65-jarige Sarah Halimi vermoord door haar buurman, de 27-jarige Kobili Traoré. Hij brak in haar woning in Parijs, sloeg haar met een telefoon en later met zijn vuisten. Hierop viel Halimi, waarna Traoré haar probeerde te wurgen. Vervolgens gooide hij Halimi uit het raam, vanaf de derde etage. Hierop overleed zij. Traoré riep tijdens zijn daad onder meer ‘allahu akbar‘, hij reciteerde verzen uit de Koran en stelde dat hij “de duivel had vermoord”. Na zijn arrestatie claimde hij dat hij psychische problemen had. Politie en justitie hielden lange tijd de boot af aangaande een antisemitisch motief, deze kwam er pas in september. Het twijfelende gedrag van politie en justitie leidde tot felle protesten in Frankrijk en Joodse organisaties eisten duidelijkheid. Ook Franse schrijvers, commentators, analisten en zelfs president Macron waren niet te spreken over de lange weigering om de moord op Halimi te classificeren als antisemitisch. De ontwikkelingen rond de zaak-Halimi leidde in 2021 tot een officieel onderzoek vanuit de Assemblée Nationale. De zaak-S. Halimi, waarin de dader door het Franse Hooggerechtshof werd vrijgesproken wegens een cannabispsychose, leidde tot protesten in Parijs, Tel Aviv en zelfs in Den Haag.

Antisemitisme als probleem in Frankrijk

In Frankrijk woont de grootste Joodse gemeenschap in Europa, maar het land heeft ook al jaren te maken met fel antisemitisme. In 2012 schoot een man acht mensen neer nabij een Joodse school in Toulouse, in januari 2015 werden mensen bij de koosjere Hyper Cacher gegijzeld, in februari 2015. Ook werden regelmatig Joden geïntimideerd of aangevallen, graven gesloopt en synagogen beklad. Gedurende de protesten van de gele hesjes werden ook soms antisemitische leuzen gescandeerd, dit kwam tevens ook voor bij Qanon-protesten.

Het Conseil représentatif des institutions des juives de France (CRIF) doet regelmatig onderzoek naar het antisemitisme in Frankrijk. Uit een onderzoek uit februari 2021 bleek dat driekwart van de Fransen antisemitisme als een groot probleem ziet. 90% van hen stelde ook dat de Franse regering ook meer moet doen om antisemitisme te bestrijden, daar de meerderheid van hen ook stelt dat het antisemitisme het afgelopen decennia is toegenomen. In 2019 nam de Assemblée Nationale de werkdefinitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance aan.

 

****************************
ENGLISH

The killer of Mireille Knoll, the 85-year-old Holocaust survivor, has been given a life sentence in a Paris court. Yacine Mihoub (32) was found guilty of murder with an anti-Jewish motive. He stabbed Knoll 11 times with a knife and then also set her apartment on fire. Mihoub and his accomplice, Alex Carrimbacus (25), thought Knoll would have a lot of money “because she was Jewish. The murder shocked France. President Macron stated he would do more to combat anti-Semitism.

Source: CIDI

Murder shocked Paris

In March 2018, Mihoub and Carrimbacus stormed into the apartment of 85-year-old Knoll. Knoll was robbed and stabbed eleven times. After she died, they set fire to her apartment. In the process, her body partially burned. The action was classified as “anti-Semitic” because, among other things, the perpetrators thought that Knoll would be rich precisely because she was of Jewish descent. Mihoub therefore received a life sentence from the Paris court, his accomplice Carrimbacus received 15 years in prison. The two had previously given conflicting accounts of who was responsible for the murder, but in the end the jury found that Mihoub had committed it.

Mireille Knoll managed to escape the great roundup in Paris in 1942, which later came to be known as the Vél d’Hiv roundup. During that raid, the police rounded up more than 13 thousand Jews, who were later deported to concentration and extermination camps.

Previous murders of Jews in France

The 2018 murder of Knoll was not the first attack on Jews in France. in 2006, Ilan Halimi was kidnapped, tortured and eventually murdered by a criminal gang. The perpetrators thought Halimi was rich based on the fact that he was Jewish. In fact, his captors demanded €450,000 in ransom. During the trial of the gang – which consisted mainly of minority groups from the Parisian suburbs – anti-Semitism was not considered a motive. This drew fierce criticism from the French police and judiciary. One of the perpetrators stated during the trial that “all Jews are enemies. The mastermind behind the kidnapping and murder, Youssouf Fofana, received a life sentence.

In April 2017, 65-year-old Sarah Halimi was murdered by her neighbor, 27-year-old Kobili Traoré. He broke into her home in Paris, hit her with a phone and later with his fists. At this Halimi fell, after which Traoré tried to strangle her. Then he threw Halimi out of the window, from the third floor. After this she died. During his deed Traoré shouted ‘allahu akbar’, recited verses from the Koran and stated that he had “killed the devil. After his arrest he claimed to have mental problems. The police and the judiciary held off for a long time on the question of an anti-Semitic motive; this only emerged in September. The hesitant behavior of the police and judiciary led to fierce protests in France and Jewish organizations demanded clarity. French writers, commentators, analysts and even President Macron were also unhappy about the long refusal to classify Halimi’s murder as anti-Semitic. The developments surrounding the Halimi case led to an official investigation from the Assemblée Nationale in 2021. The case of S. Halimi, in which the perpetrator was acquitted by the French Supreme Court due to cannabis psychosis, led to protests in Paris, Tel Aviv and even in The Hague.

Anti-Semitism as a problem in France

France is home to the largest Jewish community in Europe, but the country has also experienced fierce anti-Semitism for years. In 2012, a man shot eight people near a Jewish school in Toulouse, in January 2015, people were taken hostage at the kosher Hyper Cacher, in February 2015. Jews were also regularly intimidated or attacked, graves demolished and synagogues daubed. During the Yellow Shirts protests, anti-Semitic slogans were also sometimes chanted, this also occurred during Qanon protests.

The Conseil représentatif des institutions des juives de France (CRIF) regularly investigates anti-Semitism in France. A February 2021 survey found that three-quarters of French people see anti-Semitism as a major problem. 90% of them also stated that the French government should also do more to fight anti-Semitism, as the majority of them also stated that anti-Semitism has increased in recent decades. In 2019, the Assemblée Nationale adopted the International Holocaust Remembrance Alliance’s working definition of anti-Semitism.