Spelers van het Berlijnse voetbalteam TuS Makkabi verzamelen zich in

het midden van het veld voorafgaand aan een competitiewedstrijd.
Players from Berlin soccer team TuS Makkabi huddle in the center
of the pitch prior to a league game. Foto: Facebook

Nederlands + English

De voorzitter van een Duitse voetbalclub lag vrijdag onder vuur vanwege antisemitische opmerkingen die hij maakte in een televisiedocumentaire over jodenhaat in de sport.

Ergün Çakir – de voorzitter van CFC Hertha 06, een Berlijnse club die uitkomt in de lagere divisies van de Duitse hoofdstad – maakte de opmerkingen in een recente documentaire over voetbal en antisemitisme van de nationale omroep ARD.

Cakir kwam in november vorig jaar in het nieuws toen zijn zoon een van de twee Hertha 06-spelers was die hun bezoekende tegenstanders van de Duits-joodse club TuS Makkabi Berlin met antisemitische scheldwoorden bestookten nadat zij een wedstrijd met 7-4 hadden verloren.

In uitzonderlijke incidenten, die door scheidsrechter Ender Apaydin in een speciaal verslag zijn gedocumenteerd, werden de Makkabi-spelers bedreigd met “crematie” – een verwijzing naar de gaskamers van de nazi’s – terwijl Apaydin zelf te horen kreeg dat hij “door de Joden was omgekocht”.

De problemen begonnen toen de Makkabi-spelers, die uit vele nationaliteiten en etniciteiten bestaan in de leeftijdsgroep 17-19 jaar van de competitie, probeerden een teamfoto te maken terwijl ze op het veld van Hertha 06 voor een Israëlische vlag stonden. De zoon van Cakir zou de groep hebben benaderd en hebben geschreeuwd: “Ik zal jullie land en jullie vlag neuken, stelletje b*****. Haal de vlag weg of ik verbrand jou en je vuile vlag, b******, zoals de Duitsers met jullie deden.”

Reflecterend op het incident in de ARD documentaire, beweerde Cakir: “Mijn zoon zal de Joden voor de rest van zijn leven haten – dat weet ik zeker.”

Vervolgens beklaagde hij zich erover dat niemand een dialoog met zijn zoon was aangegaan. “Ze zeiden vanaf het begin: ‘wij zijn Joden, wij hebben het recht, we kunnen alles doen wat we willen.'”

Donderdag bood Cakir eindelijk zijn excuses aan voor zijn opmerkingen en het incident. “Dat had ik verkeerd,” zei hij tegen de Berliner Morgenpost, verwijzend naar zijn uitspraken in de documentaire.

“Ik verontschuldig me voor wat er is gebeurd,” voegde hij eraan toe. “Ik bied mijn excuses aan voor mijn club, mijn spelers, als vader van de jongen die zoiets heeft gedaan.”

Ergün Cakir (Vorsitzender Hertha 06)

Het berouw van Cakir werd echter met scepsis begroet door Makkabi. “Een verontschuldiging is altijd welkom als je iets verkeerd hebt gedaan – maar het moet oprecht zijn, en daar twijfelen we aan”, vertelde Ilja Gop, bestuurslid van Makkabi, aan sportkrant Sportschau. “We zullen zien of het op lange termijn eerlijk bedoeld is, of dat hij gewoon wil dat zijn club niet zo hard gestraft wordt.”

Los daarvan eiste de locoburgemeester van het Berlijnse district Charlottenburg het ontslag van Cakir en dreigde dat zijn aanblijvende aanwezigheid op de post de financiering van de club in gevaar zou kunnen brengen.

“Als dit incident geen gevolgen heeft voor de club, zal ik al een aantal maatregelen laten onderzoeken die zo ver gaan als het intrekken van de trainingsruimtes en de publieke sportfinanciering”, vertelde Heike Schmitt-Schmelz aan Sportschau.

*******************************

ENGLISH

The chairman of a German soccer club was under fire on Friday over antisemitic comments he made in a television documentary about Jew-hatred in the sport.

Ergün Çakir — the chairman of CFC Hertha 06, a Berlin club that competes in the German capital’s minor leagues — made the remarks in a recent documentary on soccer and antisemitism produced by national broadcaster ARD.

Cakir originally made the headlines last November, when his son was one of two Hertha 06 players who assailed their visiting opponents from the German-Jewish club TuS Makkabi Berlin with antisemitic invective after losing a match 7-4.

In extraordinary scenes that were documented in a special report by the referee, Ender Apaydin, the Makkabi players were threatened with “cremation” — a reference to the Nazi gas chambers — while Apaydin himself was told that he had been “bought by the Jews.”

The trouble began when the Makkabi players, who are drawn from many nationalities and ethnicities in the league’s 17-19 age group, attempted take a team photo while standing on the Hertha 06 pitch in front of an Israeli flag. Cakir’s son is alleged to have approached the group, screaming, “I’ll f*** your country and your flag, you sons of b*****. Take down the flag or I’ll cremate you and your dirty flag, you b******, like the Germans did to you.”

Reflecting on the incident in the ARD documentary, Cakir asserted: “My son will hate the Jews for the rest of his life – I know that 100 percent.”

He then complained that no-one had engaged in a dialogue with his son. “They said from the start, ‘we are Jews, we have the right, we can do anything we want.’”

On Thursday, Cakir finally offered an apology for his comments as well as the incident. “I got that wrong,” he told the Berliner Morgenpost, referring to his statements in the documentary.

“I apologize for what happened,” he added. “I apologize for my club, my players, as the father of the boy who did something like that.”
Ergün Cakir (Vorsitzender Hertha 06)

However, Cakir’s contrition was greeted with skepticism by Makkabi. “An apology is always welcome when you’ve done something wrong – but it has to be sincere, and we have doubts about that,” Ilja Gop, a member of the Makkabi board, told sports news outlet Sportschau. “We’ll see if it’s meant to be honest in the long term, or if he just wants his club not to be punished so harshly.”

Separately, the deputy mayor of Berlin’s Charlottenburg district demanded Cakir’s resignation, threatening that his continued presence in the post could jeopardize the club’s financing.

“If this incident has no consequences for the club, I will already have measures checked that go as far as withdrawing the training areas and public sports funding,” Heike Schmitt-Schmelz told Sportschau.