Nederlands + English

Volgens berekeningen van de NASA zou asteroïde 2005 ED224 op 11 maart 2023 op de aarde kunnen inslaan. De diameter wordt geschat op 54 meter en normaal gesproken zou een asteroïde van deze grootte in de atmosfeer verbranden of exploderen. Maar ED 224 verplaatst zich met een snelheid van 61.000 km/u en als hij deze snelheid aanhoudt, kan de asteroïde de atmosfeer binnendringen en de grond bereiken. 

Door Israel365 News

Zo’n inslag zou een krater van 1000 meter breed maken en genoeg explosieve energie vrijmaken om een hele stad te verwoesten.

Als ED 224 in maart mist, kan hij nog vier keer inslaan in 2028, 2029, 2030 en 2064. Hoewel hij slechts  1 een kans van 1 op 500.000 heeft, is ED 224 opgenomen in NASA’s Sentry Earth impact monitoring database, die alle bekende asteroïden met een kleine kans op een botsing met de aarde volgt. Tot nu toe heeft NASA slechts naar schatting 40% van de grotere asteroïden gevolgd en er zijn verschillende gevallen geweest waarin een niet-gedetecteerde asteroïde op de aarde is ingeslagen.

Astronomen beschouwen een bijna-aarde object als een bedreiging als het binnen 4,6 miljoen mijl van de planeet komt en minstens 460 voet in diameter is. Grotere objecten – 0,6 mijl (1 km) of meer – kunnen wereldwijde gevolgen hebben en zelfs massale uitstervingen veroorzaken.

Om de planeet te beschermen heeft de NASA de Double Asteroid Redirection Test (DART) uitgevoerd, waarbij het ruimtevaartuig tegen een asteroïde van 170 meter botste in de hoop deze in een andere baan te sturen, weg van het baanpad van de aarde. Na een reis van tien maanden botste het NASA-vaartuig op de asteroïde, op 26 september, de feestdag van Rosj Hasjana.

De verschijning van een heldere ster wordt in de Bijbel beschreven als een teken dat de komst van de Messias aankondigt, zoals uitgelegd door de bekende middeleeuwse geleerde Maimonides, die de profetie van Balaam in de Bijbel beschreef als een verwijzing naar astronomische verschijnselen die de Messias aankondigen.

Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. (Numeri 24:17 HSV)

Joodse bronnen beschrijven een ster die zal verschijnen in het einde der dagen, die verwoesting zal aanrichten maar de wereld niet zal vernietigen, wat velen Nibiru noemen.

“Voordat de grote en verschrikkelijke dag van Hashem komt,* zal ik tekenen in de lucht en op aarde plaatsen: Bloed en vuur en rookpilaren.” Joël 3:3 

De Zohar, de basis van de Joodse esoterische leer, beschrijft de Ster van Jakob zeer gedetailleerd.

“Na veertig dagen, wanneer de pilaar in de ogen van de hele wereld van de aarde naar de hemel stijgt en de Messias is verschenen, zal in het oosten een ster verrijzen, die in alle kleuren schittert, en zeven andere sterren zullen die ster omringen. En zij zullen er oorlog mee voeren.”

 

ENGLISH

According to NASA’s calculations, asteroid 2005 ED224 could impact the Earth on March 11, 2023. It is estimated to be 54-meters in diameter and normally, an asteroid this size would burn up or explode in the atmosphere. But ED 224 is traveling at 61,000mph and if it maintains this speed, the asteroid could penetrate the atmosphere and reach the ground. 

By: Israel365 News

Such an impact would create a crater 1,000 meters wide and release enough explosive energy to destroy an entire city.

If ED 224 misses in March, it is still on track to have four more potential impacts in 2028, 2029, 2030, and 2064. Though it only has a 1 in 500,000 chance of impact, ED 224 has been listed in NASA’s Sentry Earth impact monitoring database that tracks all known asteroids possessing even a slim chance of Earth collisions. To date, NASA has tracked only an estimated 40% of the larger asteroids and there have been several cases in which an undetected asteroid impacted Earth.

Astronomers consider a near-Earth object a threat if it will come within 4.6 million miles of the planet and is at least 460 feet in diameter. Larger objects – 0.6 miles (1 km) or more – could have global effects and even cause mass extinctions.

In order to safeguard the planet, NASA carried out its Double Asteroid Redirection Test (DART) mission in which the spacecraft smashed into a 170-meter asteroid in the hopes of deflecting it into a different trajectory, steering it away from the Earth’s orbital path. After a ten-month journey, the NASA craft smashed into the asteroid, on September 26, the holiday of Rosh Hashana.

The appearance of a bright star is described in the Bible as a sign presaging the arrival of the Messiah, as explained by the renowned medieval scholar Maimonides who described the prophecy of Balaam in the Bible as referring to astronomical phenomena presaging the Messiah.

What I see for them is not yet; what I behold will not be soon:

A star rises from Yaakov, A scepter comes forth from Yisrael; It smashes the brow of Moab, The foundation of all children of Shet. Numbers 24:17

Jewish sources describe a star that will appear in the end of days, wreaking havoc but not destroying the world, what many refer to as Nibiru.

“Before the great and terrible day of Hashem comes,* I will set portents in the sky and on earth: Blood and fire and pillars of smoke;” Joel 3:3 

The Zohar, the basis of Jewish esoteric learning, describes the Star of Jacob in great detail.

“After forty days, when the pillar rises from earth to heaven in the eyes of the whole world and the Messiah has appeared, a star will rise up on the east, blazing in all colors, and seven other stars will surround that star. And they will wage war on it.”