Kunst in Duitsland die Joden afbeeldt met hoektanden (L) en varkensneuzen (C)
Art in Germany depicting Jews with fangs (L) and pig noses (C)
(Screenshot/Twitter) ; Nazi-propaganda (R) (Shutterstock)

Nederlands + English

De organisatoren van een grote Duitse kunsttentoonstelling werden gedwongen om karikaturen van Joden te verdoezelen die hen afbeeldden met een varkensneus en scherpe tanden, wat de Israëlische ambassade “Goebbels-stijl propaganda” noemde.

Door United with Israel

Een terugkerende kunsttentoonstelling deze maand in Kassel, Duitsland, Documenta genaamd, heeft wijdverspreide controverse teweeggebracht vanwege de venijnig antisemitische beelden die werden getoond.

Ironisch genoeg werden thema’s als tolerantie, gelijkheid en bevrijding getoond op de tentoonstelling, boodschappen die conflicteerden met de nazi-achtige afbeeldingen van Joden die tentoongesteld werden.

Op de Documenta werd geen werk van Joodse kunstenaars uit Israël getoond.

Nadat Joodse leiders en Israëlische diplomaten in Duitsland hun “afschuw” hadden uitgesproken over de antisemitische afbeeldingen op de tentoonstelling, die wordt omschreven als een van ’s werelds grootste kunstbeurzen, bedekten de organisatoren de aanstootgevende kunstwerken.

Het werk in kwestie werd in 2002 gemaakt door een Indonesisch collectief met de naam Taring Padi.

Op de muurschildering is een man te zien met een zwarte hoed en een pruik, die traditioneel door orthodoxe joden worden gedragen, naast hoektanden, rode ogen en een SS-insigne, dat verwijst naar de antisemitische bewering dat de Israëli’s de Palestijnen behandelen zoals de nazi’s de joden tijdens de holocaust behandelden.

Het werk bevat ook een afbeelding, ogenschijnlijk van een Israëliër, met een helm met de woorden “Mossad”, de nationale inlichtingendienst van de Joodse staat. Het gezicht is afgebeeld als een varken.

De beelden doen denken aan de nazi-propaganda, die erop gericht was de joden te ontmenselijken en af te schilderen als dierlijke wezens die moesten worden uitgeroeid. Dergelijke propaganda was een belangrijk kenmerk van Adolf Hitlers genocidale campagne om het Joodse volk te vernietigen.

“Het is op geen enkele manier bedoeld om in verband te worden gebracht met antisemitisme,” beweerde Taring Padi. “Wij zijn bedroefd dat details in dit spandoek anders worden opgevat dan het oorspronkelijke doel ervan. Wij verontschuldigen ons voor de kwetsing die in deze context is veroorzaakt.”

De Israëlische ambassade in Duitsland was het hier echter niet mee eens en noemde het stuk van Taring Padi “Goebbels-stijl propaganda,” verwijzend naar Joseph Goebbels, die de antisemitische berichtgeving van de nazi’s tijdens de Holocaust ontwierp.

De controverse rond Taring Padi ging verder met eerdere beschuldigingen van antisemitisme aan het adres van de Documenta vanwege de deelname van het ‘Palestijnse collectief Question of Funding’, dat door de Alliance Against Anti-Semitism Kassel in verband werd gebracht met de antisemitische BDS-beweging.

Het Duitse parlement verklaarde BDS in 2019 antisemitisch en verbood de beweging federale fondsen te ontvangen. De helft van Documenta’s 44 miljoen dollar komt uit dergelijke fondsen, aldus AFP

 

ENGLISH:

The organizers of a major German art show were forced to cover up caricatures of Jews that depicted them with a pig nose and sharp teeth, which the Israeli embassy referred to as “Goebbels-style propaganda.”

By United with Israel

A recurring art exhibition this month in Kassel, Germany called Documenta sparked widespread controversy due to the viciously antisemitic images on display.

Ironically, themes such as tolerance, equality, and liberation were featured at the exhibition, messages that clashed with the Nazi-like depictions of Jews displayed there.

No work from Jewish artists from Israel was presented at Documenta.

After Jewish leaders and Israeli diplomats in Germany expressed “disgust” over the antisemitic images on display at the exhibition, described as one of the world’s largest art fairs, the organizers covered up the offensive artwork.

The work in question was created by an Indonesian collective called Taring Padi in 2002.

The mural depicts a man with a black hat and sidelocks, which are traditionally worn by Orthodox Jews, in addition to fangs, red eyes, and an SS insignia, the latter of which references the antisemitic trope that Israelis treat Palestinians like the Nazis treated Jews during the Holocaust.

The work also includes an image, ostensibly of an Israeli, with a helmet bearing the words “Mossad,” the Jewish state’s national intelligence agency. The character is depicted as a pig.

The images are reminiscent of Nazi propaganda, which sought to dehumanize Jews and portrayed them as animal-like creatures deserving of extermination. Such propaganda was a key feature of Adolf Hitler’s genocidal campaign to destroy the Jewish people.

“It is not meant to be related in any way to antisemitism,” claimed Taring Padi. “We are saddened that details in this banner are understood differently from its original purpose. We apologize for the hurt caused in this context.”

The Israeli embassy in Germany, however, disagreed, calling the Taring Padi piece “Goebbels-style propaganda,” referencing Joseph Goebbels, who engineered the Nazis’ antisemitic messaging during the Holocaust.

The Taring Padi controversy was proceeded by previous accusations of antisemitism leveled at Documenta for its inclusion of a Palestinian collective called the Question of Funding, which was linked to the antisemitic BDS movement by the Alliance Against Anti-Semitism Kassel.

The German parliament deemed BDS antisemitic in 2019 and banned it from receiving federal funds. Half of Documenta’s $44 million comes from such funds, according to AFP.