Premier Benjamin Netanyahu (Alex Kolomoisky/POOL)

Nederlands + English

“Er kan geen burgeroorlog komen”, zei de premier, waarbij hij de schuld gaf aan een “extreme minderheid”.

Door World Israel News

Premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd dat hij de justitiële hervorming zal uitstellen, waarbij hij een “extreme minderheid” de schuld geeft van het bijna “uit elkaar scheuren van Israël.”

“Deze minderheid heeft gewelddadige neigingen,” zei hij.

“Het ontsteekt vuur. Het bedreigt gekozen ambtenaren. Zij spreekt over een burgeroorlog. En het roept op tot dienstweigeraars, wat een verschrikkelijke misdaad is,” zei Netanyahu.

“Israël kan niet bestaan zonder de IDF, en de IDF kan niet bestaan met dienstweigeraars,” zei hij.

“Er mag geen burgeroorlog komen,” zei hij, waarbij hij opmerkte dat hij drie maanden lang zijn “broeders” in de oppositie had opgeroepen om een dialoog aan te gaan, maar dat dit werd geweigerd.

“We staan aan het begin van een crisis die onze fundamentele eensgezindheid in gevaar brengt en een dergelijke crisis vereist dat we allemaal verantwoordelijk handelen,” ging hij verder.

Volgens de premier had partijleider Benny Gantz van de National Unity beloofd “in goed vertrouwen een dialoog aan te gaan over alle kwesties. Ik weet dat er anderen zijn die dat gevoel steunen.”

“Ik reik hun de hand.”

Hij voegde eraan toe dat zijn coalitiegenoten de stap om de wetgeving tot wijziging van de rechterlijke benoemingscommissie tegen te houden, steunden.

Eerder op maandag kondigde de Otzma Yehudit-partij aan dat Netanyahu en minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir een akkoord hadden bereikt om de wetgeving te bevriezen in ruil voor de oprichting van een civiele “nationale garde” onder Ben-Gvir die de openbare veiligheid moet versterken.

In een reactie op Netanyahu’s televisietoespraak sprak oppositieleider Yair Lapid de hoop uit dat een dialoog zou eindigen met het opstellen van een grondwet, maar betwijfelde Netanyahu’s authenticiteit.

“Als de wetgeving echt stopt, echt en volledig, zijn we bereid een echte dialoog te beginnen in de residentie van de president,” zei Lapid.

“We moeten bij elkaar gaan zitten en de Israëlische grondwet opstellen op basis van de waarden van de Onafhankelijkheidsverklaring. We moeten de president een proces voor de dialoog laten bepalen en erop vertrouwen dat hij een onpartijdige bemiddelaar is.”

Religieus Zionisme MK Simcha Rothman, een architect van de justitiële hervorming, zei dat het tegenhouden van de wetgeving “een vergissing” is.

**************************************

ENGLISH

“There cannot be civil war,” the prime minister said, blaming an “extreme minority.”

By World Israel News

Prime Minister Benjamin Netanyahu announced he would delay the judicial reform, blaming an “extreme minority” for almost “tearing Israel apart.”

“This minority has violent tendencies,” he said.

“It ignites fire. It threatens elected officials. It talks about civil war. And it calls for refusals to serve, which is a terrible crime,” Netanyahu said.

“Israel cannot exist without the IDF, and the IDF cannot exist with refusals to serve,” he said.

“There must not be civil war,” he said, noting that he had for three months called for his “brothers” in the opposition to enter into a dialogue but was refused.

“We are at the start of a crisis that jeopardizes our basic unity and such a crisis requires us all to act responsibly,” he went on.

According to the premier, National Unity party leader Benny Gantz had promised to “enter in good faith into a dialogue on all the issues. I know there are others who support that sentiment.”

“I stretch out my hand to them.”

He added that his coalition allies backed the move to halt the legislation amending the judicial appointments committee.

Earlier on Monday, the Otzma Yehudit party announced that Netanyahu and National Security Minister Itamar Ben-Gvir had reached an agreement to freeze the legislation in return for the formation of a civil “national guard” under Ben-Gvir aimed at bolstering public safety.

Responding to Netanyahu’s televised address, opposition leader Yair Lapid expressed hope that a dialogue would end with writing a constitution but expressed doubt at Netanyahu’s authenticity.

“If the legislation really does stop, really and totally, we are ready to start genuine dialogue at the President’s Residence,” Lapid said.

“We need to sit together and write the Israeli constitution based on the values of the Declaration of Independence. We need to let the president determine a process for the dialogue and trust him to be an impartial mediator.”

Religious Zionism MK Simcha Rothman, an architect of the judicial reform, said halting the legislation is “a mistake.”