Benjamin Netanyahu, kandidaat-premier van Israël, tijdens een interview met Robert Morris van Gateway Church.

Israel’s Prime Minister-designate Benjamin Netanyahu during an interview with Robert Morris of Gateway Church .
(Photo: Screenshot)

Nederlands + English

In de afgelopen weken heeft de kandidaat-premier van Israël, Benjamin Netanyahu, verschillende keren online opgetreden in interviews met Evangelisch-Christelijke predikanten en leiders in heel Amerika om zijn nieuwe memoires, “Bibi: My Story”, te promoten.

Door: Allisrael News

Naast het bespreken van hoe het was om op te groeien in een zionistisch gezin dat zich inzet voor de oprichting en veiligheid van Israël, bevestigde en herhaalde hij uitgebreid zijn dankbaarheid aan de christelijke gemeenschap voor haar steun aan de Joodse staat.

Angstvallig de pers vermijdend in Israël – waar hij koortsachtig werkt aan het vormen van een coalitie – gaf Netanyahu interviews aan Joel Osteen van Lakewood Church in Houston, Robert Morris van Gateway Church in het gebied van Dallas/Fort Worth en de Amerikaanse Southern Baptist Pastor Robert Jeffress in Dallas , om er een paar te noemen. Bibi – zijn bijnaam – had ook een virtuele ontmoeting met Chris Mitchell van het Christian Broadcasting Network (CBN) in Jeruzalem, die de langstzittende premier de eer gaf voor het transformeren van de economie van het land, waarmee hij “de weg bereidde voor Israël dat bekend zou worden als de start-up natie .”

Veelvoorkomende onderwerpen tijdens de interviews waren onder meer zijn jeugd, militaire dienst, de nationale veiligheid van Israël in het licht van de Iraanse dreiging, het belang van de Abraham-akkoorden en de noodzaak voor Israël om door te gaan met het smeden van nieuwe vredesverdragen met zijn Arabische buren.

Sprekend over de vroege jaren van de Joodse natie, zei Netanyahu tijdens zijn interview met Osteen: “We moesten onze eigen wonderen blijven produceren om ervoor te zorgen dat deze jonge staat, die werd bedreigd door honderden miljoenen mensen eromheen, zou overleven en bloeien. Dat is eigenlijk wat mijn familie deed.

Tot de nalatenschap van Bibi’s familie behoren onder meer de bekendheid van zijn vader als een wereldberoemde historicus en politiek figuur, zijn zionistische moeder waar “je niet omheen kon” en de dood van zijn broer Yoni tijdens een reddingsoperatie voor gijzelaars.

“Mijn broer was een oorlogsheld van Israël”, zei Netanyahu, verwijzend naar de inval in Entebbe in 1976, Operatie Thunderbolt. “We dienden allebei… in deze kleine speciale eenheid waarin mijn broer [Yoni] zijn leven gaf om 103 Joodse gijzelaars in Oeganda te redden, in misschien wel de meest gedurfde militaire operatie in de moderne tijd. Yoni was het enige militaire slachtoffer bij deze buitengewone reddingsactie.”

Bij de dood van zijn broer zei Netanyahu: “Ik moest ontroostbaar verdriet overwinnen en daadwerkelijk het openbare leven betreden met het oog op het mobiliseren van de vrije wereld tegen internationaal terrorisme… met één doel: het Joodse volk te beschermen… omdat ik denk dat het de belichaming is van de Bijbelse profetie.”

Netanyahu herinnerde zich zijn eigen militaire ervaring, met steeds de kans om gedood te worden, terwijl hij diende bij een speciale eenheid. Hij deelde een incident dat plaatsvond tijdens de kaping van Sabena Airline in 1972 nadat hij een schotwond had opgelopen.

“We hebben de twee terroristen gedood, de andere twee vrouwelijke terroristen geneutraliseerd. Vliegtuigen ontploften niet, maar ik lag daar op het asfalt met een morfine-injectie die een hospik me gaf om de pijn te verzachten. Ik was in mijn arm geschoten en ik zie mijn broer Yoni naar me toe rennen, rennen, rennen en van bovenaf kijkt hij naar me en heeft een vreselijke uitdrukking van verdriet op zijn gezicht. Hij ziet de spetters rood bloed op mijn witte overall die we droegen als ‘nep’ monteurs. Toen begon hij breed te grijnzen en hij zei: ‘Kijk Bibi. Ik zei je toch om niet te gaan.’”

Netanyahu zei dat hij tijdens zijn tijd als commandant in het leger vaak bij zichzelf dacht dat het “niet alleen een oefening was … maar dat we in de voetsporen van onze voorouders traden – de koningen en profeten.”

Netanyahu sprak over zijn patriottische liefde voor Israël, het volk en het land.

“Ik liep als een soldaat. Ik doorkruiste het land – de bergen van Judea, Galilea, de Negev – en al die plaatsen die ik kende uit de Bijbel kwamen tot leven omdat ze echt waren.”

“Als ik mijn Christelijk Evangelische vrienden ontmoet, zeg ik tegen hen: ‘Je volgt de voetstappen van Jezus – en ik ken de christelijke geschiedenis van dichtbij. Het is een geweldig verhaal over de oorsprong van de joods-christelijke beschaving. Het gebeurde allemaal hier, net buiten mijn raam.”

Netanyahu sneed onvermijdelijk de politiek aan in elk interview en maakte van de gelegenheid gebruik om te spreken over de indrukwekkende prestaties van Israël op het gebied van technologische innovatie.

“Tegenwoordig is Israël in veel opzichten een ‘licht voor de naties’ op een andere maar continue manier, omdat we de bron van innovatie zijn…technologie, medicijnen, water, energie, milieu – alle dingen die het leven van mensen beter maken en veel ervan komt uit Zion, ‘zei hij tegen Osteen.

Voortbordurend op dat concept in zijn interview met Morris, verklaarde Netanyahu dat Israël – de start-up natie met economische macht – dat heeft gecombineerd met zijn militaire macht en diplomatieke macht, waarnaar hij verwees als “de ijzeren driehoek” van vrede tegen de Iraanse nucleaire dreiging.

“Want wat er gebeurde was dat Arabische staten om ons heen, toen ze zagen dat Israël er was en zou blijven, zo sterk waren, dat het geen zin had om tegen hen te vechten. Men had behoefte om mee te doen in een gezamenlijke inspanning tégen Iran.”

“Dat is echt wat ik mijn volwassen leven heb gedaan,” zei Netanyahu, “… Israël versterken met militaire, economische en diplomatieke kracht en vrede creëren door kracht.”

“En als je samenwerkt voor vrede door middel van kracht, krijg je eigenlijk beide. Je krijgt vrede en je krijgt kracht’, zei hij, verwijzend naar de historische ondertekening van de Abraham-akkoorden in 2020 tussen Israël en vier moslimlanden.

“Ik denk dat dat het toekomstige Israël is – van een kleine staat aan de oostelijke rand van de Middellandse Zee – nu gerangschikt als de achtste wereldmacht met 110e van 1% van de bevolking. Dat kun je niet wegredeneren”, zei Netanyahu in het CBN-interview.

Netanyahu legde uit dat de ondertekening van de vredesverdragen het resultaat was van doorzettingsvermogen en strategie, omdat veel van de Arabische staten een einde aan het Israëlisch-Palestijnse conflict hadden geëist als voorwaarde voor normalisatie met Israël.

“Het probleem met de Palestijnen zijn de Palestijnen zelf, omdat ze weigeren Israël en elke grens te accepteren. En zolang ze daarin volharden, kun je hun problemen niet echt oplossen’, zei hij tegen Mitchell.

“Ik ging niet naar de Palestijnen die 1% van de Arabische wereld vertegenwoordigen, ik ging naar de 99%. Ik liet niet toe dat een minderheid de situatie bepaalde… en toen we dat eenmaal deden en we de Arabische staten rechtstreeks benaderden, kwamen ze langszij. En dat geeft veel hoop op een bredere vrede.”

In al zijn interviews bedankte Netanyahu nadrukkelijk de Evangelisch-Christelijke gemeenschap in de VS en wereldwijd voor hun inzet en steun.

“De terugkeer van het Joodse volk en het herstel van een Joodse natie in het land Israël werd enorm geholpen door christelijke gelovigen, door christen-zionisten,” vertelde hij Morris, eraan toevoegend dat “Israëls grootste bondgenoten in de wereld evangelische christenen zijn. ”

Een ander gemeenschappelijk thema was de veiligheid van Israël.

“Om het radicaal-islamitische regime van Iran te laten wegkomen met de vernietiging van Israël, de vernietiging van de Verenigde Staten, de vernietiging van onze gemeenschappelijke joods-christelijke beschaving, met het hebben van ballistische raketten en kernwapens, denk ik dat het een tastbare bedreiging is voor onze gemeenschappelijke toekomst, zei Netanyahu tegen Mitchell.

Hij zei dat hij niet zou aarzelen om alle middelen te gebruiken die “noodzakelijk zijn om het Iraanse regime van de macht te ontdoen” in een poging om “het dappere Iraanse volk” dat onderdrukt wordt, te redden.

Tijdens de interviews sprak Netanyahu ook over de historische band van Israël met het land, die teruggaat tot de Bijbel, “waarbij ik denk dat ruwweg de eerste 2000 jaar van het Joodse volk verbonden is met het land uit de tijd van Abraham, Isaak en Jacob – de vaders van het Joodse volk.”

“De moderne geschiedenis is herschreven met onwaarheden en het meest verbazingwekkende is dat de oude geschiedenis ook wordt herschreven”, zei Netanyahu tegen Jeffress. “We zijn al duizenden jaren gehecht aan dit land en een gehechtheid die ongeëvenaard is door welk volk en welke natie dan ook. En zeker geen enkel volk heeft zoveel geleden – een oceaan van tranen en vergoten bloed – om ons voorouderlijk thuisland, het land Israël, het land Zion, terug te krijgen.”

Klik hier om het interview met Joel Osteen te bekijken.
Klik hier om het interview met Robert Morris te bekijken.
Klik hier om het interview met Chris Mitchell bij CBN te bekijken.
Klik hier om het interview met Robert Jeffress te bekijken.

NIEUW: Onderaan het artikel kunt u uw eventuele reactie geven.

****************************************************************

ENGLISH

 

In the last several weeks, Israel’s Prime Minister-designate Benjamin Netanyahu has made several online appearances in interviews with Evangelical Christian pastors and leaders across America to promote his new memoir, “Bibi: My Story.”

By: Allisrael News

In addition to discussing what it was like being raised in a Zionist family committed to the establishment and security of Israel, he repeatedly acknowledged and extended gratefulness to the Christian community for its support of the Jewish state.

Studiously avoiding the press in Israel – where he is working feverishly to form a coalition – Netanyahu gave interviews to Joel Osteen of Lakewood Church in Houston, Robert Morris of Gateway Church in the Dallas/Fort Worth area and U.S. Southern Baptist Pastor Robert Jeffress in Dallas, to name a few. Bibi – his nickname – also met virtually with Chris Mitchell of the Christian Broadcasting Network (CBN) in Jerusalem, who credited the longest-serving prime minister for transforming the nation’s economy, setting “the stage for Israel becoming known as the start-up nation.”

Common topics throughout the interviews included his childhood, military service, Israel’s national security in light of the Iranian threat, the importance of the Abraham Accords and the need for Israel to continue forging new peace treaties with its Arab neighbors.

In speaking about the Jewish nation’s early years, Netanyahu said during his interview with Osteen, “We had to keep on producing our own miracles to ensure that this fledgling state, that was threatened by hundreds of millions of people around it, would survive and thrive and that’s basically what my family did.”

Bibi’s family’s legacy includes his father’s fame as a world-renowned historian and political figure, his Zionist mother who “was no pushover” and his brother Yoni’s death during a hostage rescue operation.

“My brother was a war hero of Israel,” Netanyahu said, referring to the 1976 Entebbe raid, Operation Thunderbolt. “We both served… in this tiny special forces unit in which my brother [Yoni] gave his life to rescue 103 Jewish hostages, in perhaps the most daring military raid in modern times in Uganda. Yoni was the only military casualty in this extraordinary rescue.”

On his brother’s death, Netanyahu said, “I had to overcome inconsolable grief and to actually enter public life with a view of mobilizing the free world against international terrorism…with one goal: To protect the Jewish people…because I think it is the embodiment of the biblical prophecy.”

Netanyahu recalled his own military experience and “brushes with death” while serving with a special forces unit. He shared an incident that happened during the 1972 Sabena Airline hijacking operation after suffering a gunshot wound.

“We killed the two terrorists, neutralized the other two women terrorists. Planes didn’t blow up, but I’m lying there on the tarmac with a morphine shot that a medic gave me to ease the pain. I’d been shot in the arm and I see my brother Yoni running, running, running towards me and he stands above me, he looks down – he has a terrible look of distress on his face. And then he stands above me, he sees the splatter of red blood on my white overall uniform that we wore as the ‘fake’ mechanics. And this broad grin spreads on his face and he said, ‘See Bibi. I told you not to go.’”

Netanyahu said during his time as a commander in the army, he would often think to himself that it was “not just an exercise… but that we were following the footsteps of our ancestors – the kings and prophets were there.”

Netanyahu talked about his patriotic love for Israel, the people and the land.

“I walked as a soldier. I crisscrossed the country – the mountains of Judea, the Galilee, the Negev – and all those places that I knew from the Bible came to light because they were real.”

“When I meet my Christian Evangelical friends I tell them, ‘You’re following the footsteps of Jesus – and I know Christian history intimately. It’s an amazing story when you also learn about the origins of Judeo-Christian civilization. It all happened here, right outside my window.”

Inevitably turning to politics in each interview, Netanyahu took the opportunity to speak about Israel’s impressive achievements in the area of technological innovation.

“Today Israel is in many ways a ‘light unto the nations’ in a different but continuous fashion because we are the fountain of innovation…technology, medicine, water, energy, environment – all the things that make life better for people and a lot of it is coming from Zion,” he told Osteen.

Expanding on that concept in his interview with Morris, Netanyahu stated that Israel – the start-up nation with economic power – has combined that with its military power and diplomatic power, which he referred to as “the iron triangle” of peace against the Iranian nuclear threat.

“Because what happened was that Arab states around us – when they saw that Israel was here to stay; was so strong that there’s no point in fighting it – there was every point for joining it in a common effort against Iran.”

“That’s really what I spent my adult life doing,” Netanyahu said, “…empowering Israel with military, economic and diplomatic strength and creating peace through strength.”

“And when you work in tandem for peace through strength, you actually get both. You get peace and you get strength,” he said, referring to the historic signing of the Abraham Accords in 2020 between Israel and four Muslim nations.

“I think that that’s the future Israel – from being a tiny state on the eastern edge of the Mediterranean – now ranked as the world’s eighth power with 110th of 1% of the population. That’s not something you can explain away,” Netanyahu said in the CBN interview.

Netanyahu explained that the signing of the peace treaties was the result of persistence and strategy because many of the Arab states had required an end to the Israeli-Palestinian conflict as a condition for normalization with Israel.

“The problem with the Palestinians is the Palestinians, because they refuse to accept Israel and any boundary, they refuse to accept the Jewish state and any border. And as long as they persist in that, you can’t really solve their problems,” he told Mitchell.

“I didn’t go to the 1% of the Arab world who are with the Palestinians, I went to the 99%. I didn’t let the tail wag the dog…and once we did that – once we approached, directly, the Arab states – they came along. And that gives a lot of hope for broader peace.”

In all of his interviews, Netanyahu emphatically thanked the Evangelical Christian community in the U.S. and worldwide, for their commitment and support.

“The return of the Jewish people and the re-establishment of a Jewish nation in the land of Israel was helped enormously by Christian believers, by Christian Zionists,” he told Morris adding that, “Israel’s greatest allies in the world are Evangelical Christians.”

Another common theme was Israel’s security.

“To have the radical Islamic regime of Iran committed to the destruction of Israel, the destruction of the United States, the destruction of our common Judeo-Christian civilization – to have them with ballistic missiles and nuclear weapons – I think it’s a palpable threat to our common future, Netanyahu told Mitchell.

He said he would not hesitate to use whatever means “necessary to remove the Iranian regime” from power in an effort to save “the brave Iranian people” who are being oppressed.

During the interviews, Netanyahu also touched on Israel’s historic connection to the land which goes back to the Bible, “in which I think roughly the first 2,000 years of the Jewish people is connected to the land from the time of Abraham, Isaac and Jacob – the fathers of the Jewish people.”

“Modern history has been rewritten with falsehoods and the most amazing thing is ancient history is being rewritten,” Netanyahu told Jeffress. “We’ve been attached to this land for millennia and an attachment that is unparalleled by any people and any other nation. And certainly no people have suffered so much – shed an ocean of tears and blood to regain back our ancestral homeland, the land of Israel, the land of Zion.”

Click here to watch the interview with Joel Osteen.
Click here to watch the interview with Robert Morris.
Click here to watch the interview with Chris Mitchell at CBN.
Click here to watch the interview with Robert Jeffress.

NEW: At the bottom of the article you can submit your possible comment.