Israeli prime minister Benjamin Netanyahu speaks during a ceremony held at the Yad Vashem Holocaust Memorial Museum in Jerusalem, as Israel marks annual Holocaust Remembrance Day. April 17, 2023. Photo by Erik Marmor/Flash90

Nederlands + English

President Isaac Herzog riep op om de onenigheid binnen Israël van dit moment opzij te zetten tijdens een dag van rouw.

Door World Israel News

Premier Benjamin Netanyahu riep op tot eenheid en vergeleek Iran met nazi-Duitsland in een toespraak bij het Yad Vashem Memorial ter gelegenheid van Holocaust Herdenkingsdag op maandagavond.

De Israëlische leider prees de oprichting van de staat Israël als “het hoogtepunt van de overwinning van het Joodse volk”, maar merkte op dat het Joodse volk nog steeds wordt bedreigd.

Iran streeft ernaar het Joodse volk uit te roeien zoals de nazi’s, zei hij, en Israël moet “zichzelf kunnen verdedigen”.

Hij riep op tot “kracht en interne eenheid” in een tijd van onrust in het land.

Netanyahu prees rabbijn Leo Dee, wiens vrouw en twee dochters werden vermoord door een Palestijnse terrorist, vanwege het feit dat Dee “op zijn dieptepunt” smeekbeden uitte voor nationale eenheid en proclameerde: “Am Yisrael Chai.”

Ook president Isaac Herzog sprak en riep op om de onenigheid binnen Israël op dit moment opzij te zetten tijdens een dag van rouw.

“Het lijkt erop dat zelfs het meest voor de hand liggende moet worden gezegd: voor het nazi-monster maakt verschillende meningen binnen ons land niet het minste verschil. Geen van de ideologieën, overtuigingen of levenswijzen, geen van de verschillen binnen ons volk had enige betekenis. Voor hen waren we allemaal één volk… wiens lot één was: dood en uitsterven.”

De Israëlische president koos vervolgens voor een minder bekende anekdote van de nazi-machine, toen de lichamen van 86 Joden, die waren vermoord in het kamp Natzweiler-Struthof in Frankrijk, verstuurd werden om te worden tentoongesteld in een nieuw “museum van schedels en skeletten van een uitgestorven ras”.

“Het Nazi-beest was voornemens een museum van verschrikkingen op te richten in de Reichsuniversität Strasburg in Frankrijk. Een verzameling ledematen van onze broeders en zusters, wier lichamen werden opengesneden, in stukken gehakt en in reageerbuizen en glazen flessen geperst om op een ordelijke manier te worden tentoongesteld en gecatalogiseerd.”

“De nazi’s dachten ook aan de dag erna. De dag waarop er geen levende Jood meer op aarde zou zijn. Hoe zou de ‘verlichte’ wereld, ‘gezuiverd’ van Joden, zich dit uitgestorven minderwaardige ras herinneren?” zei hij.

Het aantal overlevenden van de Holocaust in Israël bedraagt bijna 150.000, volgens statistieken die zondag werden gepubliceerd door de Holocaust Survivors’ Rights Authority.

 

***************************************

ENGLISH

President Isaac Herzog called for the discord within Israel at the moment to be put aside during a day of grieving.

By World Israel News Staff

Prime Minister Benjamin Netanyahu called for unity and compared Iran to Nazi Germany in an address at the Yad Vashem Memorial marking Holocaust Remembrance Day on Monday evening.

The Israeli leader hailed the founding of the State of Israel was “the peak of the victory of the Jewish people” but noted that the Jewish people were still under threat.

Iran seeks to exterminate the Jewish people like the Nazis, he said, and Israel must be able to “defend itself by itself.”

He called for “power and internal unity” at a time of turmoil within the country.

Netanyahu hailed Rabbi Leo Dee, whose wife and two daughters were murdered by a Palestinian terrorist, for the fact that “at his lowest point,” Dee voiced pleas for national unity and proclaimed: “Am Yisrael Chai.”

President Isaac Herzog also spoke, calling for the discord within Israel at the moment to be put aside during a day of grieving.

“It seems that even the obvious must be said: for the Nazi monster, differing opinions within our nation made not the slightest difference. None of the ideologies, beliefs, or ways of life, none of the differences within our people, held any meaning. For them, we were all one people… whose fate was one: death and extinction.”

The Israeli president then chose to highlight a lesser-known anecdote of the Nazi machine, when the bodies of 86 Jews who were murdered at the Natzweiler-Struthof camp in France were sent to become exhibits in a planned “museum of skulls and skeletons of an extinct race.”

“The Nazi beast planned a museum of horrors at the Reichsuniversität Strasburg in France. A collection of limbs belonging to our brothers and sisters, whose bodies were cut open, chopped up, and squeezed into test tubes and glass bottles to be displayed and catalogued in an orderly way.”

“The Nazis were also thinking about the day after. The day when no living Jew would remain anywhere on earth. How would the ‘enlightened’ world, ‘cleansed’ of Jews, recall this extinct inferior race?” he said.

The number of Holocaust survivors living in Israel stands at nearly 150,000, according to statistics published on Sunday by the Holocaust Survivors’ Rights Authority.