Italian Premier Giorgia Meloni and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands for photographers at Chigi Palace government offices in Rome, Friday, March 10, 2023. (AP Photo/Andrew Medichini)

Nederlands + English

“Wat ze me achter gesloten deuren vertellen, in tegenstelling tot vergaderingen waar andere mensen bij zijn, weerspiegelt een heel andere interactie.”

Door World Israel News

Premier Benjamin Netanyahu beweerde dat Europese leiders positieve dingen te zeggen hadden in privé-ontmoetingen die onlangs werden gehouden, terwijl ze in het openbaar andere dingen zeiden.

“Wanneer ik de leiders van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië ontmoet – wat ik onlangs heb gedaan – weerspiegelt wat zij mij achter gesloten deuren vertellen, in tegenstelling tot vergaderingen wanneer andere mensen erbij zijn, een heel andere interactie,” zei hij in een televisietoespraak maandagavond.

Netanyahu noemde twee belangrijke onderwerpen waarover de Europese leiders in het openbaar en onder vier ogen heel verschillend spraken: de tweestatenoplossing, waarvan hij zei dat “iedereen [in het openbaar] moet zeggen dat hij erin gelooft”, en de hervorming van het gerechtelijk apparaat.

In zijn toespraak, die ging over de aanhoudende terreurgolf, zei Netanyahu dat het land “onder een terroristische aanval” ligt die begon onder de regering Lapid-Bennett.

“Onder de vorige regering is het aantal terroristische aanslagen verdubbeld. De vorige regering ondertekende een overeenkomst met Hezbollah waarin zij onze gasgebieden en gasreservoirs aan de vijand overhandigde zonder dat daar iets tegenover stond. Zij verzekerde ons dat deze overleveringsovereenkomst de confrontaties met de terroristische organisaties op afstand zou zetten,” zei Netanyahu.

Verder gaf hij oppositieleider Yair Lapid en de anti-regeringsbeweging als gevolg van het verzet tegen de justitiële hervorming de schuld van “het verzwakken van onze nationale weerbaarheid”.

“Onze vijand hoort en ziet alles en denkt ons te kunnen aanvallen met gecombineerde terroristische aanvallen vanuit Libanon, Syrië en Gaza,” zei hij.

Hij verwierp ook een opiniepeiling die zondag werd vrijgegeven en waaruit bleek dat zijn rechtse coalitie van 64 zetels in de Knesset zou dalen naar 46 zetels als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden.

“Het betekent niets,” zei hij. “Deze regering zal vier jaar dienen. De bepalende factor zal uiteindelijk zijn hoe we omgaan met veiligheid, economie, gezondheid, onderwijs en vrede.”

*******************************

ENGLISH

“What they tell me behind closed doors, as opposed to meetings when other people are there, is reflective of a completely different interaction.”

By World Israel News

Prime Minister Benjamin Netanyahu claimed that European leaders had positive things to say in private meetings held recently, while saying other things in public.

“When I meet the leaders of Britain, France, Germany, and Italy — which I did recently — what they tell me behind closed doors, as opposed to meetings when other people are there, reflects a completely different interaction,” he said in a televised speech Monday night.

Netanyahu cited two main topics that European leaders spoke about very differently in public and in private: the two-state solution, which, he said, “everyone has to [publicly] say they believe in,” and the judicial reform.

In his speech, which addressed the ongoing terror wave, Netanyahu said the country was “under terrorist assault” that began with under the Lapid-Bennett government.

“Under the previous government, the number of terrorist attacks doubled. The previous government signed an agreement with Hezbollah in which it handed over our gas territories and gas reservoirs to the enemy without anything in return. It assured us that this surrender agreement would distance the confrontations with the terrorist organizations,” Netanyahu said.

He went on to blame Opposition Leader Yair Lapid and the anti-government movement resulting from opposition to the judicial reform for “weakening our national resilience.”

“Our enemy hears and sees everything and they believe that they will be able to attack us with combined terrorist attacks from Lebanon, Syria and Gaza,” he said.

He also dismissed a poll released Sunday that showed his rightwing coalition dropping from 64 seats in the Knesset to 46 seats were elections held today.

“It doesn’t mean anything,” he said. “This government will serve for four years. The determining factor, in the end, will be the way we handle security, the economy, health, education, peace.”