PM Benjamin Netanyahu (Alex Kolomoisky/POOL)

Nederlands + English

“Zolang ik er niet op bezoek ga, doet niemand dat”, verklaarde de premier.

Door Adina Katz, World Israel News

Oud-premier Naftali Bennett bezocht het Witte Huis in augustus 2021, slechts twee maanden na zijn benoeming tot premier.

Premier Benjamin Netanyahu daarentegen, die ruim vier maanden geleden in de functie werd herkozen en twee maanden geleden zijn nieuwe coalitieregering vormde, heeft nog geen uitnodiging van de Amerikaanse president ontvangen.

In feite is er tot op heden geen enkele aanwijzing voor een komende uitnodiging.

Netanyahu heeft nu een van zijn ministers verboden om Amerikaanse regeringsfunctionarissen te ontmoeten, ofschoon sommigen daar wel belangstelling voor hebben getoond, meldde de Hebreeuws-talige nieuwssite N12 dinsdag. “Zolang ik daar geen bezoek breng, doet niemand dat”, verklaarde de premier.

“De komst van een van de ministers naar de VS zal zijn uitblijven benadrukken, dus dit is de richtlijn die namens Netanyahu aan hen is doorgegeven, met uitzondering van Ron Dermer, die als een soort boodschapper namens hem dient,” vertelden bronnen die bekend zijn met de zaak aan N12.

Minister van Financiën Bezalel Smotrich is momenteel in Washington, na te zijn uitgenodigd om te spreken op een Israel Bonds evenement – ondanks protesten van de meeste Amerikaanse Joodse organisaties. Hij heeft geen ontmoeting gehad met Amerikaanse functionarissen, maar dat was omdat de Amerikanen van tevoren hadden verklaard dat zij zouden weigeren hem te ontmoeten.

Uren na de terreuraanslag in Huwara vorige maand die het leven eiste van de Israëlische broers Hallel en Yagel Yaniv, ‘liked’ Smotrich een tweet van een plaatselijk raadslid die opriep om Huwara – waar Palestijnen de moorden hadden gevierd door snoepjes op straat uit te delen – “uit te roeien”.

Toen journalisten vroegen waarom hij de tweet leuk vond, antwoordde Smotrich dat het was “omdat ik denk dat de stad Huwara moet worden weggevaagd,” eraan toevoegend dat hij vond dat “de staat Israël het zou moeten doen.”

De Amerikanen waren woedend.

Smotrich herriep zijn verklaring en zei dat hij sprak in ” verhitte emoties”.

“Ik wilde geen onschuldige burgers kwetsen toen ik zei dat we Huwara moeten uitwissen. Mensen gebruiken soms harde termen die ze niet letterlijk bedoelen om een sterke boodschap af te geven. Dat overkomt iedereen”, zei hij.

Hij verontschuldigde zich later in een lange Facebook-post en zei dat hij een “soul-searching” zou doen.

Niettemin waren de Zionistische Organisatie van Amerika en de Orthodoxe Unie de enige Joodse organisaties die publiekelijk bevestigden dat zij Smotrich zouden ontmoeten.

Sommige Joodse groepen, waaronder de Joodse Democratische Raad van Amerika, protesteerden zondagavond buiten de bondsconferentie, waar Smotrich sprak, samen met anti-Israël demonstranten.

 

************************************

ENGLISH

“As long as I don’t visit there, no one does,” the prime minister stated.

By Adina Katz, World Israel News

Former prime minister Naftali Bennett visited the White House in August 2021, only two months since being appointed to the premiership.

In contrast, Prime Minister Benjamin Netanyahu, who was reelected to the position over four months ago and formed his new coalition government two months ago, has yet to receive an invitation from the American president.

In fact, there has been no hint to date of a forthcoming invitation.

Netanyahu has now forbidden any of his ministers from meeting with US government officials, although some have expressed an interest in doing so, Hebrew-language N12 news site reported Tuesday. “As long as I don’t visit there, no one does,” the prime minister stated.

“The arrival of any of the ministers to the US will emphasize his lack of arrival, so this is the directive passed to them on behalf of Netanyahu, except for Ron Dermer, who serves as a kind of messenger on his behalf,” sources familiar with the matter told N12.

Finance Minister Bezalel Smotrich is currently in Washington, having been invited to speak at an Israel Bonds event – despite protests from most American Jewish organizations. He has not met with US officials, but that was because the Americans stated in advance that they would refuse to see him.

Hours after the terror attack in Huwara last month that claimed the lives of Israeli brothers Hallel and Yagel Yaniv, Smotrich ‘liked’ a tweet from a local council member which called for Huwara – where Palestinians had celebrated the murders by distributing sweets in the streets – to be “wiped out.”

When journalists asked why he liked the tweet, Smotrich replied that it was “because I think the town of Huwara needs to be wiped out,” adding that he believed the “State of Israel should do it.”

The Americans were incensed.

Smotrich then walked back his statement, saying he spoke in the “heat of emotions.”

“I didn’t mean to harm innocent civilians when I said that we need to erase Huwara. People sometimes use harsh terms which they don’t mean literally to give a strong message. It happens to everyone,” he said.

He later apologized in a lengthy Facebook post, saying that he would do some “soul-searching.

Nevertheless, the Zionist Organization of America and Orthodox Union were the only Jewish organizations to publicly confirm they would meet with Smotrich.

Some Jewish groups, including the Jewish Democratic Council of America, protested outside the bonds conference Sunday night, where Smotrich spoke, along with anti-Israel protesters.