De Israëlische premier Benjamin Netanyahu leidt de wekelijkse regeringsconferentie, gehouden op 21 mei 2023 in de Westelijke Muur-tunnels in de oude stad van Jeruzalem. (Yonatash90)
Israeli PM Benjamin Netanyahu leads the weekly government conference, held at the Western Wall tunnels in Jerusalem’s Old City, May 21, 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

“In tegenstelling tot wat Abu Mazen [alias Abbas] enkele dagen geleden zei, waren we hier duizenden jaren geleden en zullen we hier over duizenden jaren nog steeds zijn.”

Door World Israel News

Premier Benjamin Netanyahu maakte deze week van de kabinetsvergadering op zondagochtend een feestelijke bijeenkomst na Jerusalem Day, de verjaardag van de bevrijding en hereniging van Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog van juni 1967, die vrijdag werd gevierd.

Ter ere van Jeruzalem werd de bijeenkomst gehouden in de Westelijke Muurtunnels in de oude stad, waar verschillende beslissingen werden genomen om de Israëlische hoofdstad te ontwikkelen en te versterken, aldus het ministerie van Netanyahu.

“Enkele dagen geleden vertelde Abu Mazen [president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas] de Verenigde Naties dat het Joodse volk geen banden heeft met de Tempelberg en dat Oost-Jeruzalem deel uitmaakt van de Palestijnse Autoriteit. Daarom, en om zijn aandacht te trekken, houden we vandaag een speciale kabinetsvergadering ter ere van de Dag van Jeruzalem aan de voet van de Tempelberg waarop koning Salomo de Eerste Tempel van het Joodse volk bouwde, en dat is – opnieuw om Abu Mazens’ aandacht hierop te vestigen – het hart van de historische staat Israël, de Stad van David, en is hier al 3000 jaar”, verklaarde Netanyahu.

“De diepe banden tussen het Joodse volk en Jeruzalem is er een die zijn weerga niet kent tussen de naties. Jeruzalem was onze hoofdstad ongeveer 1100 jaar voordat Londen de hoofdstad van Engeland werd, ongeveer 1800 jaar voordat Parijs de hoofdstad van Frankrijk werd en ongeveer 2800 jaar voordat Washington DC de hoofdstad van de VS werd. Over 100 generaties verspreid hebben Joden hun verlangen speciaal naar Jeruzalem geuit in gebeden die drie keer per dag worden herhaald en onder het baldakijn van een bruiloft uitgesproken.

“Zesenvijftig jaar geleden, in de Zesdaagse Oorlog , is Jeruzalem weer één stad geworden. Maar ik moet zeggen dat de strijd om zijn eenheid niet is geëindigd. Keer op keer zijn mijn vrienden en ik gedwongen de internationale druk van degenen die Jeruzalem opnieuw zouden willen verdelen te weerstaan. , En ook van van de premiers van Israël die bereid waren toe te geven aan die druk en zelfs bereid waren toe te geven aan de eisen waar het de heiligste plaatsen van het Joodse volk betrof.

We hebben anders gehandeld. Niet alleen hebben we Jeruzalem niet verdeeld; we hebben het gebouwd en uitgebreid. Ik ben er trots op dat ik het grote voorrecht heb gehad om nieuwe wijken in Jeruzalem te bouwen, zoals Har Homa, Givat Hamatos en Maaleh Hazeitim, waarin tienduizenden Israëli’s wonen. We hebben dit allemaal samen gedaan onder grote internationale druk. We verzetten ons tegen deze druk.

Er zullen meer ambassades naar Jeruzalem worden overgebracht

Ik ben er trots op dat de regeringen die we hebben geleid, grote expansie en ontwikkeling in alle delen van de stad hebben gerealiseerd, westelijk en oostelijk ten behoeve van de inwoners. Ik ben er trots op dat we de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en de verplaatsing van de Amerikaanse en andere ambassades naar de hoofdstad hebben bewerkstelligd – en onze hand is nog steeds uitgestoken.

Ik beloof u dat het niet lang zal duren voordat er meer ambassades naar Jeruzalem zullen worden overgebracht. Maar het werk is nog niet gedaan en de uitdaging ligt nog voor ons. Er zijn nog steeds mensen die Jeruzalem willen verdelen en dat zeggen ze openlijk. Er zijn mensen die hun loyaliteit aan het verenigde Jeruzalem verkondigen, maar niet echt bereid zijn ervoor te vechten op het moment van de waarheid. Alleen het door ons geleide nationale kamp zal een sterk en verenigd Jeruzalem beschermen, net zoals wij onze veiligheid en nationale trots beschermen.

En daarom moeten we, namens onze veiligheid, onze toekomst en de eenheid van Jeruzalem, doorgaan met het handhaven van onze regering, die van het nationale kamp. Jullie zien allemaal het verschil.

We zullen ‘onze nationale eer herstellen’

Precies een jaar geleden, hier in het hart van Jeruzalem, zagen we een schandelijk tafereel. Twee Joodse jongeren haastten zich om Israëlische vlaggen van hun auto te halen. Ze waren gestopt bij een stoplicht en er was bezorgdheid dat een stoet Palestijnen, die tegenover hen protesteerde en met PLO-vlaggen zwaaide in het hart van Jeruzalem, hen zou kunnen verwonden, zoals vele anderen; wij waren hier ook verontwaardigd over.

We hebben beloofd onze nationale eer te herstellen – en ik kom onze belofte na. Dat deden we vorige week met de vlaggenmars die trots door de straten van onze hoofdstad slingerde, en met Operatie Shield and Arrow, die het rekensommetje van de Islamitische Jihad veranderde.

Om onze nationale regering te kunnen blijven handhaven, moeten we natuurlijk de staatsbegroting er doorheen krijgen. U weet dat ik een beetje ervaring heb in deze kwestie, aangezien ik bijna 20 staatsbegrotingen heb doorstaan, en ik kan u vertellen dat er altijd ruzies op het laatste moment ontstaan. Ik denk dat we ze zullen overwinnen en de begroting zullen halen.

‘Haredi-kind is geen half kind’

We zullen een verantwoorde begroting aannemen, waarvan een van de doelen is om de omstandigheden tussen een haredi-kind en een seculier kind gelijk te trekken. Haredi-kinderen hoeven niet minder te krijgen dan seculiere of religieuze kinderen, omdat een haredi [ultraorthodox] kind geen half kind is. Geen enkele Jood hoeft de antisemitische opruiing op de televisiezenders te horen, of beschamende karikaturen te zien in de bevooroordeelde media, die de antisemitische propaganda kopiëren die ons volk in zijn donkere periodes heeft gekend. Feit is dat we er onder onze regering meer dan alle andere regeringen in zijn geslaagd om de haredi- sector te integreren in de arbeidsmarkt – en dat zullen we blijven doen.

Deze regering werd gekozen om haar tijd uit te dienen; daarom ben ik er zeker van dat we de komende dagen alle hiaten zullen overbruggen en zullen blijven samenwerken namens alle burgers van Israël en Jeruzalem.

Inderdaad, vandaag zal de regering budgetten goedkeuren voor de ontwikkeling van de oude stad en de versterking van heel Jeruzalem. We zullen de infrastructuur op het Westelijke Muurplein upgraden en we zullen de transportdiensten verbeteren. Ik heb speciaal gevraagd om aandacht te besteden aan het voltooien van de ringweg (de oostelijke ringweg en de Noord-Amerikaanse snelweg), dit zal belangrijk nieuws zijn, net als het grote transportnieuws dat we hebben gebracht, geweldig nieuws in Jeruzalem en niet alleen in Jeruzalem. We zullen educatieve activiteiten voor kinderen, soldaten en studenten uitbreiden en we zullen bezoeken aan de verbazingwekkende Westelijke Muur, waar we elkaar nu ontmoeten, aanmoedigen.

Deze beslissingen sluiten aan bij wat we al hebben gedaan voor onze hoofdstad. Enkele jaren geleden hebben we het initiatief genomen en zijn begonnen met het uitgraven van de prachtige Har Nof-tunnels, en tegenwoordig maken tienduizenden chauffeurs er dagelijks gebruik van. Tegelijkertijd verlengen we de lightrail in de stad van Gilo in het zuiden tot Ramot in het noorden.

De wijk aan de ingang van de stad wordt gebouwd. We komen er allemaal dagelijks langs en zien het vorderen. Dit zal een grote impuls geven aan handel, werkgelegenheid, huisvesting, cultuur en recreatie. Ik merk op dat er al honderden hightechbedrijven actief zijn in Jeruzalem, en we gaan verder met nieuwe initiatieven om woningen te bouwen.

‘Grote en krachtige veranderingen’

In de komende jaren zullen we ook een innovatieve onderneming vooruithelpen: de kabelbaan naar de Westelijke Muur, die de toegang tot het gebied van de Westelijke Muur en de Stad van David zal vergemakkelijken. Ik ben er zeker van dat rijden erop een unieke en bijzondere ervaring zal zijn voor zowel Israëli’s als buitenlandse toeristen. Ik ben in Tel Aviv geboren en na twee dagen verhuisd naar Jeruzalem. Als een Jeruzalemiet vanaf de leeftijd van twee dagen, herinner ik me Jeruzalem en het verandert dagelijks. Er zijn prachtige dingen die niet veranderen, maar er zijn ook grote en krachtige veranderingen die barstensvol momentum, verbeeldingskracht en hoop zitten.

Ik wil alle ministers bedanken voor hun deelname aan Jeruzalem, maar in het bijzonder de minister van Jeruzalemzaken, Meir Porush, minister van Financiën Bezalel Smotrich, burgemeester Moshe Lion, die het energieke werk van zijn voorganger, minister Nir Barkat, voortzet.

“In tegenstelling tot wat Abu Mazen enkele dagen geleden zei, waren we hier duizenden jaren geleden en zullen we hier nog duizenden jaren zijn.”

Het feest van Sjavoeot valt dit jaar op donderdagavond en eindigt vrijdag bij zonsondergang, wanneer de Sabbat begint.

De premier sloot af met de wens “een gelukkige Sjavoeot aan het volk van Israël, een gelukkig feest voor Jeruzalem, de eeuwig verenigde hoofdstad van de staat Israël”.

**************************************

ENGLISH

 

“In contrast to what Abu Mazen [aka Abbas] said several days ago, we were here thousands of years ago and will still be here thousands of years from now.”

By World Israel News

Prime Minister Benjamin Netanyahu made this week’s Sunday morning cabinet meeting a festive one following Jerusalem Day, the anniversary of the liberation and reunification of Jerusalem during the June 1967 Six-Day War,  which was celebrated Friday.

In honor of Jerusalem, the meeting was held in the Western Wall Tunnels in the Old City, where several decisions were made to develop and strengthen the Israeli capital, Netanyahu’s office said.

“Several days ago, Abu Mazen [Palestinian Authority President Mahmoud Abbas] told the United Nations that the Jewish People have no links to the Temple Mount and that eastern Jerusalem is part of the Palestinian Authority. Therefore, and to get his attention, today we are holding a special Cabinet meeting in honor of Jerusalem Day at the foot of the Temple Mount upon which King Solomon built the First Temple of the Jewish People, and which is – again to get Abu Mazen’s attention – the heart of the historical State of Israel, the City of David, and has been here for 3,000 years,” Netanyahu stated.

“The deep ties between the Jewish People and Jerusalem is one that has no parallel among the nations. Jerusalem was our capital around 1,100 years before London became the capital of England, approximately 1,800 years before Paris became the capital of France and around 2,800 years before Washington, D.C. became the capital of the U.S. For over 100 generations, Jews expressed their special yearning for Jerusalem in prayers that are repeated three times a day and under the wedding canopy.

“Fifty-six years ago, in the Six-Day War, we unified Jerusalem. But I must say that the fight for its unity has not ended. Time and again, my friends and I have been forced to repel international pressure on the part of those who would divide Jerusalem again, and by prime ministers of Israel who were prepared to give in to those pressures and were even prepared to concede the Jewish People’s holiest places.

We have acted differently. Not only have we not divided Jerusalem; we have built and expanded it. I am proud to have had the great privilege of building new neighborhoods in Jerusalem, such as Har Homa, Givat Hamatos and Maaleh Hazeitim, in which tens of thousands of Israelis live. We did all this together in the face of great international pressure. We stood against these pressures.

More embassies will be transferred to Jerusalem

I am proud that the governments we have headed have led great expansion and development in all parts of the city, western and eastern, on behalf of its residents. I am proud that we have brought about American recognition of Jerusalem as the capital of Israel and the transfer of the U.S. and other embassies to the capital – and our hand is still extended.

I promise you that more embassies will be transferred to Jerusalem, and it will not take a very long time. But the work is not over, and the challenge is yet before us. There are still those who want to divide Jerusalem and they say so openly. There are those who proclaim their loyalty to the united Jerusalem but are not really prepared to fight for it at the moment of truth. Only the national camp led by us will safeguard a strong and united Jerusalem, just as we are safeguarding our security and national pride.

And therefore, on behalf of our security, our future and the unity of Jerusalem, we must continue to maintain our government, that of the national camp. You all see the difference.

We will ‘restore our national honor’

Just one year ago, here in the heart of Jerusalem, we saw a disgraceful scene. Two Jewish youths hastened to take Israeli flags off their car. They had stopped at a traffic light and there was concern that a procession of Palestinians, that was protesting opposite them and waving PLO flags in the heart of Jerusalem, could injure them, like many others; we were also outraged by this.

We promised to restore our national honor – and I am keeping our promise. We did this last week with the flag march which wound its way proudly through the streets of our capital, and in Operation Shield and Arrow, which changed the equation with Islamic Jihad.

Of course, in order to continue maintaining our national government, we must pass the state budget. You know that I have a little experience in this matter, having passed almost 20 state budgets, and I can tell you that there are always last-minute arguments. I believe that we will overcome them and pass the budget.

‘Haredi child is not half a child’

We will pass a responsible budget, one of the goals of which is to equalize conditions between a haredi child to those of a secular child. Haredi children do not need to receive less than secular or religious children because a haredi [ultra-Orthodox] child is not half a child. No Jew needs to hear the antisemitic incitement on the television channels, or see shameful caricatures in the biased media, which copy the anti-Semitic propaganda that our people has known in its darker periods. The fact is that under our government we have succeeded in integrating the haredi sector in the labor market more than all other governments – and this we will continue to do.

This government was elected to serve out its days; therefore, I am certain that in the coming days we will bridge all of the gaps and continue to work together on behalf of all citizens of Israel, and Jerusalem.

Indeed, today the government will approve budgets for the development of the Old City and the strengthening of all of Jerusalem. We will upgrade infrastructure in the Western Wall plaza and we will improve transportation services. I have specially requested that attention be given to completing the ring road (the eastern ring road and the northern American highway), this will be major news as the great transportation news that we have brought, great news in Jerusalem and not just in Jerusalem. We will expand educational activity for children, soldiers and students and we will encourage visits to the amazing Western Wall where are now meeting.

These decisions join what we have already done on behalf of our capital. Several years ago, we initiated and began the excavation of the wonderful Har Nof tunnels, and today tens of thousands of drivers use them daily. At the same time, we are extending the light rail in the city from Gilo in the south to Ramot in the north.

The quarter at the entrance to the city is being built. We all pass by it daily and see it progressing. This will give a major push to commerce, employment, housing, culture and recreation. I note that hundreds of high-tech companies are already active in Jerusalem, and we are moving forward with new initiatives to build housing.

‘Great and powerful changes’

In the coming years, we will also advance an innovative enterprise – the cable car to the Western Wall, which will allow for easier access to the area of the Western Wall and the City of David. I am certain that riding on it will be a unique and special experience for both Israelis and overseas tourists. As a Jerusalemite from the age of two days, because I was born in Tel Aviv and arrived in Jerusalem at the age of two days, I remember Jerusalem and it is changing daily. It has wonderful things that do not change but there are also great and powerful changes that are bursting with momentum, imagination and hope.

I would like to thank all government ministers for joining in to benefit Jerusalem, but especially Jerusalem Affairs Minister Meir Porush, Finance Minister Bezalel Smotrich, Mayor Moshe Lion, who is continuing the energetic work of his predecessor, Minister Nir Barkat

“In contrast to what Abu Mazen said several days ago, we were here thousands of years ago and will still be here thousands of years from now.”

The festival of Shavuot falls this year on Thursday evening and ends Friday at sunset, when Shabbat begins.

The prime minister concluded by wishing “a Happy Shavuot to the people of Israel, a happy festival to Jerusalem, the eternal united capital of the State of Israel.”