De Israëlische premier Benjamin Netanyahu geeft een persconferentie op het ministerie van Defensie in Tel Aviv op 10 april 2023. (Tomer Neuberg/FLASH90)
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference at the Ministry of Defense in Tel Aviv on April 10, 2023. (Tomer Neuberg/FLASH90)

Nederlands + English

“Zelfs vandaag, op het hoogtepunt van de stemming, hebben we geprobeerd om tot een overeenkomst te komen. Maar de andere kant bleef weigeren.”

Door Meir Dolev, World Israel News

Premier Benjamin Netanyahu beweerde maandagavond in een toespraak tot de natie dat hij tot het 90e uur had geprobeerd om een compromis te bereiken met de oppositie over de ‘redelijkheid’-wet, maar dat elk aanbod voor een compromis bij voorbaat werd afgewezen.

“Ik zeg met pijn: Niet één van onze compromisvoorstellen werd geaccepteerd. Niet één. Zelfs vandaag in het parlement van de Knesset, op het hoogtepunt van de stemming, tot het laatste moment, hebben we geprobeerd om tot een akkoord te komen. Maar de andere kant bleef weigeren,” zei hij in de televisietoespraak.

“Het is mogelijk om te blijven debatteren en argumenteren, maar het is ook mogelijk om iets anders te doen: het is mogelijk om consensus te bereiken over wat er nu komt,” zei hij, eraan toevoegend: “Laten we overeenstemming bereiken. Dit is mijn oproep aan jullie, en ik reik jullie mijn hand en roep op tot vrede en wederzijds respect tussen ons.”

Netanyahu richtte zich tot het publiek en zei: “Vandaag hebben we een noodzakelijk democratisch proces uitgevoerd. Dit proces was bedoeld om een zekere mate van evenwicht tussen de autoriteiten terug te brengen – wat we hier 50 jaar lang hadden.”

Hij legde verder uit dat de herziene norm de gekozen regering in staat stelt om beleid uit te voeren op basis van de wensen van de meerderheid.

“Het vervullen van de wil van de kiezers is absoluut niet het einde van de democratie, maar de essentie ervan,” merkte de premier op.

De Israëlische premier voegde eraan toe dat hij tijdens het zomerreces van de Knesset en zelfs tot november zou proberen om de onderhandelingen over het plan voor de hervorming van het gerechtelijk apparaat met de oppositie te hervatten.

Hij sloot zijn toespraak af door te zeggen dat de “IDF buiten elk politiek meningsverschil moet blijven.”

Oppositieleider Yair Lapid reageerde op zijn voorstel voor onderhandelingen en noemde het “inhoudsloos” en een “leugen”, omdat Netanyahu was overgeleverd aan de genade van minister van Justitie Yariv Levin, minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Cvir en MK Simcha Rothman.

“Netanyahu’s voorstel om terug te keren naar de gesprekken is inhoudsloos omdat het niet binnen zijn bevoegdheid ligt. Zoals iedereen die betrokken was bij de pogingen om brede akkoorden te bereiken heeft ontdekt, is Benjamin Netanyahu niet echt de premier van Israël. Hij is een gevangene van Levin en Rothman en Ben Gvir. Zij beslissen en hij doet wat zij zeggen.

“Netanyahu’s verklaring van vanavond is weer een leugen, waarvan het enige doel is om de druk van de Amerikanen af te halen.”

*************************************

ENGLISH

“Even today, at the height of the vote, we tried to reach agreements. But the other side continued to refuse.”

By Meir Dolev, World Israel News

Prime Minister Benjamin Netanyahu claimed in an address to the nation on Monday night that he had attempted to reach a compromise with the opposition on the ‘reasonableness’ bill until the 90th hour, but that every offer for compromise was rejected out of hand.

“I say with pain: Not a single one of our compromise proposals was accepted. Not even one. Even today in the Knesset plenum, at the height of the vote, until the last moment, we tried to reach agreements. But the other side continued to refuse,” he said in the televised address.

“It is possible to continue to debate and argue but it is also possible to do something else: It is possible to reach consensus regarding what comes next,” he said, adding, “Let us reach agreement. This is my call to you, and I extend my hand and call for peace and mutual respect between us.”

Addressing the public, Netanyahu explained, “Today we carried out a necessary democratic process. This process was intended to bring back a measure of balance between the authorities – what we had here for 50 years.”

He further detailed that the revised standard enables the elected government to carry out policies based on the majority’s wishes.

“Fulfilling the will of the voters is absolutely not the end of democracy, but is the essence of democracy,” the prime minister remarked.

The Israeli premier added that he would attempt to resume negotiations over the judicial reform plan with the opposition throughout the Knesset’s summer recess and even until November.

He concluded his address by saying that the “IDF must remain outside of any political disagreement.”

Opposition leader Yair Lapid responded to his proposal for negotiations, calling it “empty of content” and a “lie,” because Netanyahu was at the mercy of Justice Minister Yariv Levin, National Security Minister Itamar Ben-Cvir, and MK Simcha Rothman.

“Netanyahu’s proposal to return to the talks is empty of content because it is not within his authority. As everyone who was involved in attempts to reach broad agreements found out, Benjamin Netanyahu is not really the prime minister of Israel. He is a prisoner of Levin and Rothman and Ben Gvir. They decide and he does what they say.

“Netanyahu’s statement this evening is another lie, the sole purpose of which is to take the pressure off the Americans.”