De Israëlische premier Benjamin Netanyahu houdt een gezamenlijke veiligheidsbeoordeling met minister van Defensie Yoav Gallant, directeur van de ISA Ronen Bar en IDF Chief-of-Staff Herzi Halevi over de voortgang van de operatie in Jenin, 3 juli 2023 (Foto: Amos Ben-Gershom/GPO
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a joint security assessment with Defense Minister Yoav Gallant, Director of the ISA Ronen Bar and IDF Chief-of-Staff Herzi Halevi on the progress of the operation in Jenin, July 3, 2023 (Photo: Amos Ben-Gershom/GPO)

Nederlands + English

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn vrouw Sarah zouden zondag naar Moshav Ramot in de Golan Hoogvlakte reizen als onderdeel van hun vakantie. Netanyahu stelde de reis echter uit om een ontmoeting te hebben met IDF stafchef Herzi Halevi.

Bron: Allisrael News

Halevi en Netanyahu ontmoetten elkaar voor het laatst in juli na de goedkeuring van de Redelijkheid Standaard Wet.

Netanyahu zou Halevi in de tussenliggende periode verschillende keren ontmoeten, maar die ontmoetingen werden verschillende keren uitgesteld.

Volgens Walla News woonde ook minister van Defensie Yoav Gallant de vergadering bij. In een verklaring na de vergadering zei het kabinet van de premier dat de minister van Defensie, de stafchef en de generaals van de IDF hem een overzicht gaven van de situatie met betrekking tot de bekwaamheid en de eenheid van de IDF en melding maakten van de acties die in het veld worden uitgevoerd.

Eerder deze ochtend stond in een bericht op de Israëlische nieuwssite N12 dat Halevi, samen met de hoofden van de Mossad en het Shin Bet veiligheidsagentschap, van plan was om een publieke verklaring uit te brengen over de paraatheid en competentie van het leger als gevolg van de aanhoudende protesten over de gerechtelijke hervormingen.

Kort na de publicatie van dat verhaal hebben alle drie de hoofden echter verklaringen afgelegd waarin ze het rapport ontkenden.

Sommige Israëlische media suggereerden dat het uitstel van Netanyahu’s bezoek aan Moshav Ramot te wijten was aan de publicatie van het rapport. Het kantoor van de premier gaf een verklaring uit waarin stond dat de ontmoeting van tevoren was gepland en dat er geen verband was met het eerdere rapport.

De premier en zijn vrouw zijn tijdens hun vakantie op protesten gestuit. Demonstranten verzamelden zich bij Neve Ativ, waar de twee in het weekend verbleven, terwijl een andere groep demonstranten al is aangekomen bij Moshav Ramot.

Sommige bewoners van de moshav (een nederzetting op Israëlisch grondgebied) stuurden een brief naar Shin Bet, de politie en het kantoor van de premier waarin ze hun verzet tegen het bezoek aankondigden.

Op zondagochtend sprak minister van Defensie Yoav Gallant met nieuwe IDF rekruten en vertelde hen dat hij eraan werkt om de eenheid van de IDF te behouden.

“Ik negeer het probleem niet, samen met de chef-staf en de generale staf werk ik er elke dag aan om een manier te vinden om iedereen met elkaar te verenigen en de competentie en eenheid te behouden,” zei Gallant tegen de rekruten.

Afgelopen vrijdag vertelde de Commandant van de Israëlische Luchtmacht Maj.-Gen. Tomer Bar een groep protesterende piloten dat het conflict over de hervormingen de Israëlische luchtmacht heeft beïnvloed.

Hij vertelde de piloten ook dat hij verwacht dat ze zullen blijven dienen ondanks hun bedenkingen.

“We hebben een veiligheidsverantwoordelijkheid op onze schouders, afgezien van de moeilijkheden die sommigen van jullie hebben, verwachten we dat jullie blijven komen,” vertelde hij de piloten. “De essentie van mijn taak is om de veiligheid te waarborgen en het korps eerlijk en waardig te houden. Vertrouwen in de squadroncommandant en de luchtmachtcommandant – is cruciaal.” Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

*************************************************

ENGLISH

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sarah were supposed to travel to Moshav Ramot in the Golan Heights on Sunday as part of their vacation. However, Netanyahu delayed the trip to meet with IDF Chief of Staff Herzi Halevi.

Halevi and Netanyahu last met in July following the approval vote for the Reasonableness Standard Law.

Netanyahu was due to meet with Halevi several times during the intervening period, but those meetings were postponed several times.

According to Walla News, Defense Minister Yoav Gallant also attended the meeting. In a statement following the meeting, the Prime Minister’s Office said the defense minister, the chief of staff and the IDF generals presented him with a picture of the situation regarding the IDF’s competence and cohesion and noted the actions being carried out on the ground.

Earlier this morning, a report in Israeli news site N12, stated that Halevi, along with the heads of the Mossad and the Shin Bet security agency, was planning to release a public statement about the military’s readiness and competence as a result of the ongoing judicial reform protests.

However, soon after the publication of that story, all three heads released statements denying the report.

Some Israeli media suggested that the delay in Netanyahu’s visit to Moshav Ramot was due to the release of the report. The Prime Minister’s Office released a statement saying the meeting had been scheduled beforehand, downplaying a connection to the earlier report.

The prime minister and his wife have encountered protests during their vacation. Protesters gathered at Neve Ativ, where the two were staying over the weekend, while another group of protesters have already arrived at Moshav Ramot.

Some residents of the moshav (a settlement within Israeli territory) sent a letter to Shin Bet, the police, and the Prime Minister’s Office announcing their opposition to the visit.

On Sunday morning, Defense Minister Yoav Gallant spoke with new IDF recruits, telling them he is working to maintain the IDF’s cohesion.

“I am not ignoring the problem, together with the chief of staff and the general staff, I am working every day to find a way to connect everyone and maintain competence and cohesion,” Gallant told the recruits.

Last Friday, Israel Air Force Commander Maj.-Gen. Tomer Bar told a group of protesting pilots that the conflict over the reforms has affected the Israel Air Force.

He also told the pilots that he expects them to continue to serve in spite of their reservations.

“We have a security responsibility on our shoulders, aside from the difficulty some of you have, we expect you to keep coming,” he told the pilots. “The essence of my job is to stand guard and keep the corps clean and pure. Trust in the squadron commander and the air force commander – is critical.”