Likud-hoofd MK Benjamin Netanyahu tijdens een stemming voor de nieuwe voorzitter van de Knesset,
Likud Head MK Benjamin Netanyahu during a vote for the new Knesset speaker,
13 dec. 2022. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

De Staat Israël zal tegen 2 januari een regering hebben, vertelde Likud Knessetlid Yuli Edelstein dinsdag in de Knesset aan een groep Joodse journalisten.

“Enerzijds was er een verpletterende overwinning voor rechts,” zei Edelstein. “Anderzijds zijn er moeilijkheden geweest om een nieuwe coalitieregering te vormen. Maar het gerucht gaat dat het tegen 2 januari gaat gebeuren.”

Benjamin Netanyahu zal de Israëlische president Isaac Herzog woensdagavond meedelen dat hij voldoende steun heeft gekregen om een regering te vormen – waarmee hij de deadline van Herzog haalt.

De aankondiging moet echter nog gebeuren vóór de plenaire vergadering van de Knesset, die woensdag niet bijeenkomt, volgens een akkoord met de oppositie. Daarom zal de aankondiging pas op maandag 26 december in de plenaire vergadering worden gedaan.

Netanyahu heeft dan een week, tot 2 januari, om zijn regering af te ronden, aan de plenaire vergadering voor te leggen en te laten beëdigen.


Likud-Knessetlid Yuli Edelstein spreekt op de Joodse Mediatop in de Knesset in Jeruzalem,
20 dec. 2022 (Foto: Maayan Hoffman)

Likud-functionarissen zeiden dat Netanyahu niet wil wachten op de deadline van 2 januari en dat zodra de zogenaamde “Deri”, “Ben Gvir” en “Smotrich” wetsvoorstellen tegen aanstaande woensdag in wetgeving zijn omgezet, hij verder zal willen gaan. Dit zou betekenen dat de nieuwe regering volgende week donderdag al kan worden gevormd.

Sinds de benoeming van een tijdelijke Knesset-voorzitter op 12 december hebben de commissies van de Knesset marathonvergaderingen gehouden om deze wetsvoorstellen in wetgeving om te zetten. De commissies zijn blijven vergaderen om ze voor volgende week woensdag in de plenaire vergadering in stemming te brengen.

Het zogenaamde “Deri-wetsvoorstel” zou het mogelijk maken dat iemand die voor een misdaad is veroordeeld maar niet tot gevangenisstraf is veroordeeld, als minister kan fungeren. Momenteel is deze beslissing in handen van de rechterlijke macht en kan een rechter beslissen of het misdrijf voldoende moreel laakbaar is om hem of haar niet te laten dienen. Deri wil dat alleen gevangenisstraf iemand automatisch verhindert minister te zijn – een wetsvoorstel dat ook Netanyahu rechtstreeks ten goede zou kunnen komen als zijn beschuldiging van omkoping wordt ingetrokken.

Het wetsvoorstel van Ben Gvir geeft de minister van Binnenlandse Veiligheid extra bevoegdheden die in het verleden naar de inspecteur-generaal van politie gingen. Dit is ook gepersonaliseerde wetgeving, aangezien Netanyahu het ministerie van Binnenlandse Veiligheid aan Ben Gvir heeft toevertrouwd.

Het wetsvoorstel van Smotrich bevestigt de mogelijkheid om twee ministers in hetzelfde ministerie te laten werken, in tegenstelling tot vroeger, toen uitzonderingen per geval moesten worden goedgekeurd.

Er zijn al twee gevallen geweest. Michael Biton was in 2020-2021 tweede minister op het ministerie van Defensie onder Benny Gantz en Meir Sheetrit was in 2003-2005 samen met Netanyahu tweede minister op het ministerie van Financiën in de regering van Ariel Sharon.

De oppositie is van plan de pogingen om alle drie de wetsvoorstellen volgende week goed te keuren te dwarsbomen.

Als zij daarin slagen, kunnen premier Yair Lapid en zijn ministers nog een kalenderjaar aan hun ambtsperiode toevoegen.

De International Jewish Media Summit ging maandagavond van start en brengt ongeveer 120 Joodse journalisten en bloggers uit de hele wereld samen, onder meer uit de VS, Duitsland, Hongarije, Frankrijk, Argentinië, Turkije en Rusland.

Edelstein reageerde op de bezorgdheid van de Joodse pers dat de nieuwe regering een negatief effect zou kunnen hebben op de betrekkingen tussen Israël en de diaspora. Hij zei dat hoewel hij gelooft dat sommige leden van de komende coalitie de gevoeligheid van deze betrekkingen niet begrijpen en misschien “niet gevoelig zijn” omdat zij het niet begrijpen, “dit wel betekent dat de coalitie dienovereenkomstig zal handelen.”

Veel Joodse leiders in de diaspora hebben hun bezorgdheid geuit dat Religious Zionism-partijhoofd Bezalel Smotrich en Jewish Power-voorzitter Itamar Ben Gvir Joden in het buitenland van zich zouden kunnen vervreemden, vooral in de Verenigde Staten, waar Joden doorgaans liberaler en seculier zijn.

De nieuwe wetgevers hebben al gezegd dat zij de erkenning van niet-Orthodoxe bekeringen willen stopzetten en de “kleinkindclausule” uit de Wet op de Terugkeer willen schrappen, waardoor niet-joodse kleinkinderen van joden aan beide zijden automatisch het staatsburgerschap in de joodse staat kunnen krijgen.

Edelstein zei dat hij het niet eens is met deze wetgeving en van plan is “mijn deel te doen” om ervoor te zorgen dat dergelijke veranderingen niet worden doorgevoerd.

Vorige week op de Christian Media Summit in Jeruzalem zei ook de leider van de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ), Juergen Buehler, dat zijn gemeenschap “een beetje bezorgd is over sommige van de coalitiepartners die in de regering komen,” die in het verleden negatieve uitspraken hebben gedaan over christenen.

Een lid van de oppositie, Knessetlid Sharren Haskel (Blauw-Witte partij) gaf toe dat zij “echt bezorgd is over de komende regering” en zei dat zij en haar collega’s “veel van hun wetgeving zullen bestrijden.”


Blauw Wit Knessetlid Sharren Haskel spreekt op de Joodse Mediatop in de Knesset in Jeruzalem,
20 dec.  (Foto: Maayan Hoffman).

Zij uitte eveneens haar bezorgdheid over het feit dat Israëls uitvoerende macht waarschijnlijk de helft minder vrouwen zal tellen dan de vorige regering, wat volgens haar een stap terug doet en Israëls beste beentje niet voorzet in de wereld.

Vergelijkbare sentimenten werden later op de avond geuit tijdens een Joodse Mediatop gehouden in Friends of Zion door aftredend minister van Diaspora Zaken Nachman Shai.

“Deze dagen maak ik me grote zorgen,” zei Shai tegen de journalisten. “Zij die verwachten dat de steun van de Joden in de wereld in hun zak zit, maken een bittere vergissing.”

Hij benadrukte hoe in de afgelopen jaren studies aantonen dat de steun voor Israël onder de jongere generatie is verzwakt, waarbij veel jonge Joden zeggen dat zij het beleid van het land afkeuren.

“De komende regering strooit alleen maar zout op deze wonden,” zei Shai.


Minister van Diaspora Zaken Nachman Shai bij het Vrienden van Zion Museum.
(Foto: GPO)

Toch zei Haskel ook dat zij erkent dat zij naast de coalitie zullen moeten regeren, die een grote meerderheid heeft en die door het volk is gekozen.

“De coalitie zal onze samenwerking vinden voor die dingen die ons land en ons volk ten goede komen,” zei Haskel. “Wij staan niet tegenover het land.”

NIEUW: Onderaan het artikel kunt u uw eventuele reactie geven.

 

****************************************

 

ENGLISH

The State of Israel will have a government by Jan. 2, Likud Knesset Member Yuli Edelstein told a group of Jewish journalists on Tuesday at the Knesset.

“On the one hand, there was a landslide victory for the Right,” Edelstein said. “On the other hand, there have been difficulties forming a new coalition government. But rumor has it that it is going to happen by Jan. 2.”

Benjamin Netanyahu is set to inform Israeli President Isaac Herzog on Wednesday evening that he has obtained enough support to form a government – meeting Herzog’s deadline.

However, the announcement must still be made before the Knesset plenum, which is not convening Wednesday, according to an agreement brokered with the opposition. As such, the announcement will only be made in the plenum on Monday, Dec. 26.

Netanyahu will then have a week, until Jan. 2, to finalize his government, present it to the plenum and have it sworn in.


Likud Knesset Member Yuli Edelstein speaking at the Jewish Media Summit at the Knesset in Jerusalem,
Dec. 20, 2022 (Photo: Maayan Hoffman)

Likud officials said that Netanyahu does not want to wait for the Jan. 2 deadline and that once the so-called “Deri,” “Ben Gvir” and “Smotrich” bills are passed into law by next Wednesday, he will want to move forward. This would mean that the new government could be formed as early as next Thursday.

The Knesset committees have been holding marathon meetings to legislate these bills ever since a temporary Knesset speaker was appointed on Dec. 12. The committees have continued meeting in order to bring them to a vote in the plenum by next Wednesday.

The so-called “Deri” bill would enable someone who has been convicted of a crime but not sentenced to jail time to serve as a minister. Currently, this decision is in the hands of the judicial system and a judge can decide if the crime has enough moral turpitude to prevent him or her from serving. Deri wants to make it that only jail time would automatically prevent someone from being a minister – a bill that could also directly benefit Netanyahu if his bribery charge is dropped.

Ben Gvir’s bill gives the Internal Security minister additional powers that in the past went to the police inspector-general. This is also personalized legislation, as Netanyahu has committed the Internal Security Ministry to Ben Gvir.

Smotrich’s bill cements the ability to have two ministers serve in the same ministry, as opposed to in the past, when exceptions had to be passed on a case-by-case basis.

There have already been two cases of this. Michael Biton served as a second minister in the Defense Ministry under Benny Gantz in 2020-2021 and Meir Sheetrit was a second minister in the Finance Ministry along with Netanyahu in Ariel Sharon’s government in 2003-2005.

The opposition intends to filibuster to stymie efforts to pass all three bills next week.

If they succeed, Prime Minister Yair Lapid and his ministers will be able to add another calendar year in office to their resumès.

The International Jewish Media Summit opened Monday evening and brings together around 120 Jewish journalists and bloggers from across the world, including from the U.S., Germany, Hungary, France, Argentina, Turkey and Russia.

Edelstein responded to concern by the Jewish press that the incoming government could have a negative impact on Israel-diaspora relations. He said that although he believes that some members of the incoming coalition do not understand the sensitivity of these relations and may “not be sensitive” because they do not understand, “this does mean the coalition will act accordingly.”

Many Jewish leaders in the diaspora have expressed concern that Religious Zionism party head Bezalel Smotrich and Jewish Power chairman Itamar Ben Gvir could alienate Jews abroad, especially in the United States, where Jews tend to be more liberal and secular.

Already, incoming lawmakers have said they want to stop recognizing non-Orthodox conversions and to remove the “grandchild clause” from the Law of Return that enables non-Jewish grandchildren of Jews on either side to automatically receive citizenship in the Jewish state, among other issues.

Edelstein said he does not agree with this legislation and intends to “do my part” to ensure that such changes are not rolled out.

Last week at the Christian Media Summit in Jerusalem, the leader of the International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ), Juergen Buehler, also said that his community is “a little bit concerned about some of the coalition partners that are coming into the government,” who have made negative statements about Christians in the past.

A member of the opposition, Knesset Member Sharren Haskel (Blue and White party) admitted she is “really worried about the upcoming government” and said that she and her colleagues would “fight a lot of their legislation.”


Blue and White Knesset Member Sharren Haskel speaking at the Jewish Media Summit at the Knesset in Jerusalem,
Dec. 20, 2022
(Photo: Maayan Hoffman)

She likewise expressed concern that Israel’s executive branch is likely to have half the number of women that the previous government did, which she said is taking a step back and does not put Israel’s best foot forward to the world.

Similar sentiments were expressed later in the evening at a Jewish Media Summit event held at Friends of Zion by outgoing Diaspora Affairs Minister Nachman Shai.

“These days, I am very worried,” Shai told the journalists. “Those who expect that the support of the Jews in the world is in their pocket are making a bitter mistake.”

He highlighted how in recent years studies show that support for Israel has weakened among the younger generation, including many young Jews saying that they disapprove of the country’s policies.

“The incoming government only sprinkles salt on these wounds,” Shai said.


Diaspora Affairs Minister Nachman Shai at the Friends of Zion Museum.
(Photo: GPO)

Yet Haskel also said that she recognizes they will have to govern alongside the coalition, which enjoys a large majority and which was voted in by the people.

“The coalition will find our cooperation on those things that benefit our country and people,” Haskel said. “We are not in opposition to the country.”

NEW: At the bottom of the article you can submit your possible comment.