Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaking at a press conference, Apr. 10, 2023 (Photo: Screenshot/GPO)

 Nederlands + English

Gallant belooft als minister van Defensie, actie te ondernemen tegen terrorisme en afschrikkende werking op alle fronten te herstellen

Door: Allisrael News – Tal Heinrich

Netanyahu waarschuwt de vijanden van Israël om de interne geschillen van het land niet als zwakte te interpreteren, en belooft ‘alle weerzinwekkende terroristen te pakken te krijgen’

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu hield maandagavond een persconferentie in het hoofdkwartier van de Israel Defense Forces in Tel Aviv, te midden van een opdoemende veiligheidsescalatie.

“Ons land wordt aangevallen door terroristen”, zei Netanyahu aan het begin van zijn toespraak, waarin hij beloofde de afschrikkende werking te herstellen en “op alle fronten” tegen terrorisme te opereren.

In minder dan drie maanden tijd werden 19 Israëli’s gedood bij Palestijnse terreuraanslagen. Vorige week was er ook een toename van het geweld op de Tempelberg in Jeruzalem en werden er vanuit Gaza, Libanon en Syrië raketten op Israël afgevuurd.

Tijdens zijn toespraak beschuldigde de Israëlische premier zijn voorgangers, Naftali Bennett en vervolgens Yair Lapid, ervan bij te dragen aan de verslechtering van de veiligheid van Israël.

“Vorig jaar, onder de vorige regering, was het aantal terroristische aanslagen verdubbeld”, verklaarde Netanyahu, die klaagde dat hij een situatie van toegenomen veiligheidsproblemen had geërfd.

Netanyahu verwees naar de maritieme gebiedsovereenkomst tussen Libanon en Israël onder Lapid, en bemiddeld door de regering-Biden, als een “overgaveovereenkomst”.

“De vorige regering tekende een overeenkomst met Hezbollah waarbij ze territorium en gasvoorraden aan de vijand gaven zonder er iets voor terug te krijgen”, zei hij.

De premier gaf de huidige oppositie ook de schuld voor het sturen van de verkeerde boodschap aan de vijanden van Israël door middel van wekenlange protesten tegen de gerechtelijke hervormingen van de Israëlische regering.

Tijdens een maandelijkse veiligheidsbriefing  vroeg Netanyahu aan Lapid, die nu de oppositie leidt,.  “Als u verklaart dat Israël aan het instorten is, hoe denkt u dan dat dit door onze vijanden wordt waargenomen?”

Netanyahu benadrukte dat de vijanden van Israël “alles horen, zien en opschrijven”, en dat dit hen doet geloven “dat ze het tegen ons kunnen opnemen”.

‘Maar dit is nu onze vooruitblik. Het is onze verantwoordelijkheid. Het is mijn verantwoordelijkheid”, zei Netanyahu. “Je kent me. Ik ben niet roekeloos. Ik handel krachtig, vastberaden en – bovenal – handel ik uit verantwoordelijkheid. We zullen onze vijanden verslaan, we deden het eerder en we zullen het deze keer ook doen.

Netanyahu beweerde dat tijdens regeringen onder zijn leiding “het stilste decennium” in de geschiedenis van het land was, verwijzend naar beoordelingen van de IDF.

In zijn waarschuwing aan de vijanden van Israël om de interne geschillen en lopende debatten van het land niet als “zwakte” te interpreteren, zei hij: “Alle vijanden die een kans zien om ons aan te vallen, vergissen zich enorm.”

“We opereren op alle fronten tegen hun aanvallen. Ik kan niet alles onthullen wat we doen, maar we doen veel’, zei Netanyahu.

“In Syrië hebben we opgetreden tegen Iraanse doelen en doelen van het Syrische regime. Het Assad-regime weet dat dit slechts het begin van een prijs is die ze zullen betalen… In Libanon bombardeerden we de Hezbollah-infrastructuur, en Hamas-doelen met luchtaanvallen… Wat betreft Gaza, in één nacht hebben we 50 ton bommen ingezet tegen cruciale Hamas-doelen onder- en bovengronds… In Judea en Samaria voeren we een uitgebreide arrestatiecampagne uit en hebben we veel terreuraanslagen verijdeld’, zei Netanyahu.

“Ik beloof je dat we alle afschuwelijke terroristen zullen pakken die onze burgers hebben vermoord.”

Tegen het einde van zijn opmerkingen kondigde Netanyahu aan dat hij zijn besluit om de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant te ontslaan intrekt.

“We hadden onze ernstige meningsverschillen, maar ik besloot het allemaal achter ons te laten. Gallant blijft in zijn positie als minister van Defensie en we zullen blijven samenwerken voor de veiligheid van de burgers van Israël”, zei hij.

Netanyahu ontsloeg Gallant onofficieel uit zijn rol na een televisietoespraak van de minister van Defensie waarin hij opriep de hervorming van de coalitie op te schorten en Israël beschreef als kwetsbaar voor zijn vijanden vanwege IDF-reservisten die tegen de hervormingen protesteerden door publiekelijk te weigeren zich te melden.

Na Netanyahu’s nationale toespraak maandagavond plaatste Gallant een foto van hen samen op sociale media , met het onderschrift: “We gaan samen door met volle kracht, voor de veiligheid van Israël.”

Oppositieleider Lapid schreef in een reactie dat “het annuleren van het overhaaste en schandalige ontslag van minister van Defensie Galant een juiste stap is.”

Hij haalde ook uit naar Netanyahu en zei: “De premier verliest de controle over de natie, in een tijd waarin onze vijanden waardevolle levens blijven nemen en het bloed van onze broeders en zusters door de straten stroomt.”

“In plaats van persconferenties te houden en anderen de schuld te geven van problemen veroorzaakt door de meest extreme en falende regering in de geschiedenis van het land, wordt het tijd dat hij en zijn ministers stoppen met zeuren en enige verantwoordelijkheid nemen”, zei Lapid.

Benny Gantz, partijleider van de Nationale Eenheid, die namens de oppositie het roer heeft overgenomen van de besprekingen over de hervorming van het gerechtelijk apparaat, bekritiseerde ook de toespraak van Netanyahu.

“Zeuren bouwt geen leiderschap op. De poging om de verantwoordelijkheid af te schuiven op de vorige regering is beschamend en het tegenovergestelde van leiderschap”, zei Gantz.

Terwijl Gantz verheugd was over het besluit van Netanyahu om Gallant in zijn positie te herstellen, zei hij dat het “te laat” was. Hij sprak ook zijn voldoening uit over de aankondiging van Netanyahu dat de op te richten Nationale Garde van Israël niet gebonden zal zijn aan het gezag van de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben Gvir.

Het zal “een professionele strijdmacht zijn onder leiding van een van de veiligheidsdiensten”, verduidelijkte Netanyahu.

De Israëlische premier maakte van de gelegenheid gebruik om vragen te beantwoorden over inlichtingendocumenten die zouden zijn gelekt uit het Pentagon. Rapporten van The New York Times en CNN zeiden dat de vermeende documenten verschillende scenario’s beschrijven waaronder Israël mogelijk bereid zou zijn om “dodelijke hulp” naar Oekraïne te sturen.

De scenario’s beschreven verhoogde druk vanuit de Verenigde Staten, de optie om wapens via een derde land te sturen of een “vermeende verslechtering” in de relatie van Israël met Rusland.

“Wat betreft de rapporten over dodelijke wapens aan Oekraïne, ik weet niet waar de basis van die rapporten is”, zei Netanyahu. “Er is geen besluit dat ik ken [in] de vorige regering en geen enkele binnen mijn huidige regering over dodelijke wapens.”

Hij beloofde al het mogelijke te doen om het conflict tussen Rusland en Oekraïne op te lossen.

“Als er een pad is en ik kan door dat pad in te slaan een bijdrage leveren, dan zal ik dat doen”, zei hij.

 

*************************************

ENGLISH

Gallant promised as defense minister, vows to take action against terrorism and restore deterrence on all fronts.

Door: Allisrael News – Tal Heinrich

 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu held a press conference on Monday evening at the Israel Defense Forces’ Tel Aviv headquarters amid an unfolding security escalation.

“Our country is under a terrorist assault,” Netanyahu said at the beginning of his speech, in which he vowed to re-establish deterrence and operate “on all fronts” against terrorism.

In less than three months, 19 Israelis were killed in Palestinian terrorist attacks. Last week also saw an uptick of violence on Jerusalem’s Temple Mount and rockets fired into Israel from Gaza, Lebanon and Syria.

During his speech, the Israeli premier accused his predecessors, Naftali Bennett and then Yair Lapid, of contributing to the deterioration of Israel’s security.

“Last year, under the previous government, the number of terrorist attacks had doubled,” Netanyahu stated, lamenting inheriting a situation of increased security issues.

Netanyahu referred to the maritime territory deal between Lebanon and Israel under Lapid, and brokered by the Biden administration, as a “surrender agreement.”

“The previous government signed an agreement with Hezbollah under which they gave territory and gas resources to the enemy without getting anything in return,” he said.

The premier also blamed the current opposition for sending the wrong message to Israel’s enemies through weeks of protests against the Israeli government’s judicial overhaul.

“When you declare that Israel is collapsing, how do you think this is perceived by our enemies?” Netanyahu asked Lapid, who now heads the opposition, at a monthly security briefing.

Netanyahu emphasized that Israel’s enemies “hear all of it, see it and write it down,” and that it is what makes them believe “they can take us on.”

“But now, this is our watch. It is our responsibility. It is my responsibly,” Netanyahu said. “You know me. I’m not reckless. I act forcefully, determined, and – above all – I act out of responsibility. We will beat our enemies, we did it before and we will do it this time as well.”

Netanyahu claimed that governments under his leadership have brought on “the quietest decade” in the history of the country, referencing IDF assessments.

In his warning to Israel’s enemies not to interpret the country’s internal disputes and ongoing debates as “weakness,” he said, “Any enemies who see an opportunity to attack are hugely mistaken.”

“We are operating on all fronts against their assaults. I cannot reveal everything that we’re doing, but we’re doing a lot,” Netanyahu said.

“In Syria, we acted against Iranian targets and Syrian regime targets. The Assad regime knows that this is only the initial price that they paid… In Lebanon, we bombed Hezbollah infrastructure with airstrikes and Hamas targets… As for Gaza, in one night, we deployed 50 tons of bombs against crucial Hamas targets below and above the surface… In Judea and Samaria, we are executing an expanded arrest campaign, and we have foiled many terror attacks,” Netanyahu said.

“I promise you that we will get to all heinous terrorists who murdered our citizens.”

Towards the end of his remarks, Netanyahu announced that he is retracting his decision to fire Israeli Defense Minister Yoav Gallant.

“We had our grave differences, but I decided to put it all behind us. Gallant remains in his potion as defense minister and we will continue to work together for the security of the citizens of Israel,” he said.

Netanyahu unofficially fired Gallant from his role over a televised address by the defense minister in which he called to suspend the coalition’s judicial reform and described Israel as vulnerable to its enemies because of IDF reservists protesting the reforms by publicly refusing to report to duty.

Following Netanyahu’s national address Monday night, Gallant posted a picture of them together to social media, with the caption: “We continue together with full strength, for Israel’s security.”

Opposition leader Lapid wrote in response that “canceling the hasty and scandalous dismissal of Defense Minister Galant is a right step.”

He also lashed out at Netanyahu, saying, “The prime minister is losing control in front of the nation, at a time in which our enemies continue to take valuable lives and the blood of our brothers and sisters is pouring in the streets.”

“Instead of holding press conferences and blaming others for troubles caused by the most extreme and failing government in the country’s history, it is about time that he and his ministers will stop whining and take some responsibility,” Lapid said.

National Unity party leader Benny Gantz, who has taken the helm of the judicial reform talks on behalf of the opposition, also criticized Netanyahu’s speech.

“Whining does not build leadership. The attempt to shift responsibility to the previous government is shameful and anti-leadership,” Gantz said.

While Gantz welcomed Netanyahu’s decision to reinstate Gallant, he said it was “overdue.” He also stated satisfaction with Netanyahu’s announcement that Israel’s National Guard slated to be established will not be bound to the authority of far-right National Security Minister Itamar Ben Gvir.

It will be “a professional force under command of one of the security services,” Netanyahu clarified.

The Israeli premier used the occasion to respond to questions about intelligence documents alleged to have been leaked from the Pentagon. Reports by The New York Times and CNN said the alleged documents detailed different scenarios under which Israel would potentially be willing to send “lethal aid” to Ukraine.

The scenarios described increased pressure from the United States, the option of sending arms through a third country or a “perceived degradation” in Israel’s relationship with Russia.

“As far as the reports about lethal weaponry to the Ukraine, I don’t know where the basis of those reports is,” Netanyahu said. “There is no decision that I know of [in] the previous government and none within my present government about lethal weaponry.”

He vowed to do everything possible that he can to resolve the conflict between Russia and Ukraine.

“If there is a path and I can contribute to that, I will,” he said.