Premier Benjamin Netanyahu ( Foto: Abir Sultan/Poolfoto via AP )

Nederlands + English

Ruwe beelden van 47 minuten waarin de wreedheden van het bloedbad van Hamas worden gedocumenteerd, zijn tot nu toe in privé vertoningen getoond aan politici en diplomaten, zowel in eigen land als internationaal; Premier is van mening dat publieke distributie zal helpen bij de campagne voor publieksdiplomatie; sommige families waarvan de dierbaren erop zijn afgebeeld, zijn hiertegen

Bron: YnetNews

Premier Benjamin Netanyahu steunt de vrijgave door de IDF-woordvoerder van beelden die de wreedheden van 7 oktober documenteren aan zowel het binnenlandse als het internationale publiek, in de overtuiging dat dit Israël zal helpen bij zijn mondiale PR-campagne.

Na een maand oorlog werkt Israël aan het vormgeven van de publieke opinie over de hele wereld, maar wordt momenteel geconfronteerd met uitdagingen op digitaal gebied.

De onbewerkte beelden van 47 minuten zijn authentieke beelden van het bloedbad door Hamas, met grafisch materiaal zoals de documentatie van meerdere moorden en aanvallen, die voor de kijkers verontrustend kunnen zijn.

Tot nu toe zijn de beelden voornamelijk vertoond aan politici, diplomaten en journalisten, zowel in Israël als over de hele wereld. Eén reden waarom het nog niet onder het grote publiek is verspreid, is de tegenstand van enkele families van de slachtoffers die erin voorkomen. Bovendien zijn er mensen die geloven dat, zodra de beelden op grote schaal worden verspreid, deze snel hun effectiviteit zullen verliezen.

De IDF is verwikkeld in vergevorderde discussies over openbare vertoning van de beelden. De IDF overweegt positief om delen van de beelden vrij te geven aan het grote publiek, in coördinatie met en met toestemming van de betrokken families, en onder voorbehoud van de goedkeuring van de politieke echelon.

Afgelopen weekend organiseerde de Israëlische ambassadeur bij de VN, Gilad Erdan, een speciale vertoning van de documentatie voor hoge ambassadeurs en diplomaten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de IDF laten geleidelijk de wreedheden zien op alle grote ambassades over de hele wereld. Vóór de vertoning laten ze de kijkers een document ondertekenen dat ze hun telefoons in moeten leveren en dat hen verbiedt de beelden te verspreiden.

Israelische ambassadeur bij de VN Gilad Erdan

Vorige week vond een vertoning van de beelden plaats voor 56 leden van de Knesset. Velen van hen konden het kijken tot het einde niet verdragen en verlieten geschokt en in tranen de zaal.

Knessetvoorzitter Amir Ohana zei vóór de vertoning dat hij na lang wikken en wegen besloot de beelden te tonen. Hij verklaarde dat het noodzakelijk is om te begrijpen met wie Israël te maken heeft, om het kwaad te zien, om de rechtvaardiging voor de oorlog tegen Hamas te erkennen, en om nauwkeurig te zijn met de feiten.

De Knessetleden die naar de vertoning kwamen, werd gevraagd hun telefoons buiten de zaal te laten. Velen voldeden aan de aanbeveling van de Knesset-arts en namen een kalmerend middel in voordat ze de beelden bekeken.

Tijdens het weekend werd aangekondigd dat de beelden zullen worden vertoond aan Hollywood-managers tijdens een evenement dat zal worden georganiseerd door regisseur Guy Nattiv. “Gal Gadot en haar man, Yaron Varsano, hebben dit mogelijk gemaakt”, zeggen bronnen dicht bij de Israëlische actrice.

Bronnen van de IDF-woordvoerder verklaarden dat de vertoning naar verwachting binnenkort zal plaatsvinden in Los Angeles en New York.

 

*************************************

ENGLSIH

Raw 47-minute footage documenting atrocities of Hamas massacre has so far been shown in private screenings to politicians and diplomats both domestically and internationally; PM believes public distribution will aid in public diplomacy campaign; some families whose loved ones depicted in it oppose

Source: i24News

Prime Minister Benjamin Netanyahu supports the IDF Spokesperson’s release of footage documenting the October 7 atrocities to both domestic and international audiences, believing that this will assist Israel in its global public relations campaign.

After a month of war, Israel is working to shape public opinion around the world but is currently facing challenges in the digital sphere.

The raw 47-minute-long footage compiles authentic footage from the Hamas massacre, containing graphic material such as the documentation of multiple murders and assaults, which may be disturbing for viewers.

So far, the footage has been screened primarily to politicians, diplomats and journalists both in Israel and around the world. One reason it has not yet been distributed to the general public is opposition from some of the families of the victims featured in it. Additionally, there are those who believe that, once the footage is widely disseminated, it will quickly lose its effectiveness.

The IDF is engaged in advanced discussions about public screening of the footage. The IDF is positively considering releasing parts of the footage to the general public, in coordination with and with the consent of the families involved, and subject to the approval of the political echelon.

Over the weekend, Israeli Ambassador to the UN Gilad Erdan hosted a special screening of the documentation for senior ambassadors and diplomats. The Foreign Ministry and the IDF are gradually showing the atrocities at all the major embassies around the world. Before the screening, they have the viewers sign a document prohibiting them from distributing the footage and take away their phones.

Israeli Ambassador to the UN Gilad Erdan

Last week, a screening of the footage was held for 56 members of the Knesset. Many of them could not endure watching until the end and left the hall shocked and in tears.

Knesset Speaker Amir Ohana said before the screening that he decided to show the footage after much deliberation. He stated that it’s necessary to understand who Israel is dealing with, to see the evil, to recognize the justification for the war against Hamas, and to be precise with the facts.

The Knesset members who came to the screening were asked to leave their phones outside the hall. Many complied with the Knesset physician’s recommendation and took a sedative before viewing the footage.

Over the weekend, it was announced that the footage will be screened for Hollywood executives at an event to be hosted by director Guy Nattiv. “Gal Gadot and her husband, Yaron Varsano, helped make this happen,” sources close to the Israeli actress said.

IDF Spokesperson’s Unit sources stated that the screening is expected to take place soon in Los Angeles and New York.