De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontmoet buitenlandse afgevaardigden, 6 november 2023. Foto door Amos Ben-Gershom/GPO.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu meets with foreign envoys, Nov. 6, 2023. Photo by Amos Ben-Gershom/GPO.

Nederlands + English

“Deze strijd is jullie strijd, en onze overwinning is jullie overwinning,” zei de premier.

Bron: JNS

Als Israël het Iraanse terrorisme niet verslaat, zal Europa de volgende zijn en “zal niemand veilig zijn”, zei premier Benjamin Netanyahu tegen ambassadeurs in de Joodse staat en vroeg hen om de oorlog van Israël tegen de terreurgroep Hamas te steunen.

“Wat we zien is een bredere strijd tussen beschaving en barbarisme. De barbarisme wordt geleid door een As van Terreur. De As van Terreur wordt geleid door Iran. Het omvat Hamas, Hezbollah, [de] Houtis en hun andere handlangers,” zei de premier.

Netanyahu vervolgde: “Ze proberen het Midden-Oosten en de wereld terug te brengen naar een donker tijdperk. Ze proberen elke vooruitgang naar vrede en de vooruitgang en de belofte die we hadden in onze ontluikende vredesverdragen met onze Arabische buren te torpederen, te doen mislukken.

“Die strijd voeren we nu tegen Hamas in Gaza. Er is geen alternatief voor overwinning. We zullen Hamas verslaan, we zullen Hamas ontmantelen, we zullen de bevolking van Gaza en de hele bevolking van het Midden-Oosten een echte toekomst bieden, een toekomst van belofte en hoop,” zei hij.

“Wij geloven dat alle beschaafde mogendheden ons in deze inspanning moeten steunen, omdat deze strijd jullie strijd is, en onze overwinning jullie overwinning,” zei Netanyahu.

Op zondag zei Netanyahu dat Israël niet zal instemmen met een staakt-het-vuren met Hamas tenzij de terreurgroep de meer dan 200 gijzelaars vrijlaat die het heeft ontvoerd tijdens de aanvallen van 7 oktober. Minstens 1.400 mensen werden gedood tijdens de aanval van Hamas op gemeenschappen in het zuiden van Israël.

“Er komt geen staakt-het-vuren zonder de terugkeer van de gijzelaars. Dit moet volledig uit het vocabulaire worden geschrapt. We zeggen dit tegen onze vrienden en tegen onze vijanden: We gaan door tot we ze verslagen hebben. We hebben geen alternatief,” zei de premier tijdens een rondleiding op de Ramon luchtmachtbasis.

Netanyahu vertelde de bezoekende Bulgaarse premier Nikolay Denkov dat “als de beschaving niet wint, de barbaarsheid zal winnen. Dit is wat we zien in de 21e eeuw. Het is niet alleen onze strijd, het is ook de uwe, en ik denk dat u dat heel goed begrijpt.”

 

*********************************

********************************

ENGLISH

“This battle is your battle, and our victory is your victory,” the premier said.

Source: JNS

If Israel does not defeat Iranian terrorism, Europe will be next and “no one will be safe,” Prime Minister Benjamin Netanyahu told ambassadors to the Jewish state , asking them to support Israel’s war against the Hamas terrorist group.

“What we see is a broader battle between civilization and barbarism. The barbarism is led by an Axis of Terror. The Axis of Terror is led by Iran. It includes Hamas, Hezbollah, [the] Houtis and their other minions,” said the prime minister.

Netanyahu continued, “They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail, any progress towards peace and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors.

“That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. There is no substitute for victory. We will defeat Hamas, we will dismantle Hamas, we will offer the people of Gaza and the entire peoples of the Middle East a real future, a future of promise and hope,” he said.

“We believe that all civilized powers should back us in this effort because this battle is your battle, and our victory is your victory,” said Netanyahu.

On Sunday, Netanyahu said that Israel will not agree to any ceasefire with Hamas unless the terrorist group releases the more than 200 hostages it kidnapped during its Oct. 7 attacks. At least 1,400 people were killed in Hamas’s assault on southern Israeli communities.

“There will be no ceasefire without the return of the hostages. This should be completely removed from the lexicon. We say this to our friends and to our enemies: We will continue until we defeat them. We have no alternative,” the premier said during a tour of the Ramon Air Force Base.

Netanyahu told visiting Bulgarian Prime Minister Nikolay Denkov that “if civilization does not win, barbarism will win. This is what we see in the 21st century. It’s not just our struggle, it’s yours too, and I think you understand that very well.”