Premier Netanyahu ontmoet de Chinese president Xi Jinping in Peking, maart 2017.
Prime Minister Netanyahu meets with Chinese president Xi Jinping in Beijing, March 2017. (GPO/Haim Zach)

Nederlands + English

Deze stap geeft aan dat Israël alternatieve diplomatieke mogelijkheden zoekt, ondanks de voortdurende afwijzing door president Biden.

Door World Israel News

Premier Benjamin Netanyahu is van plan om volgende maand een bezoek te brengen aan China, in een zet die wordt gezien als een afzwakking van Jeruzalems relatie met Washington, zo meldde de Times of Israel, baserend op bronnen dicht bij de kwestie.

Het bezoek is onder andere bedoeld om de VS te laten zien dat Netanyahu andere diplomatieke wegen kan bewandelen, te midden van de toegenomen afstand tussen de twee bondgenoten.

President Joe Biden blijft Netanyahu op afstand houden, nadat hij in maart toegaf dat Netanyahu op korte termijn niet zou worden uitgenodigd in het Witte Huis.

In China zal Netanyahu een ontmoeting hebben met president Xi Jinping en andere Chinese leiders. De afgelopen dagen zijn er vergevorderde contacten geweest tussen de diensten van de twee leiders om het bezoek te regelen, hoewel er geen specifieke afspraken zijn gemaakt en noch Jeruzalem noch Peking officieel plannen voor het bezoek heeft aangekondigd, aldus het rapport.

Een diplomatieke bron zei: “Netanyahu gaat niet staan wachten op een uitnodiging die niet komt om het Witte Huis te bezoeken. Hij werkt ook via parallelle kanalen. China heeft de laatste tijd zijn betrokkenheid in het Midden-Oosten opgevoerd, en de premier moet daar zijn om de belangen van Israël te vertegenwoordigen.”

Het bezoek aan China is ook belangrijk in het licht van de groeiende invloed van Beijing in het Midden-Oosten. In maart zorgde China voor de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen Iran en Saoedi-Arabië, en er wordt verwacht dat Netanyahu zal proberen om de betrekkingen met Saoedi-Arabië te bevorderen met de hulp van China, een beslissing die misschien niet goed zal worden ontvangen in Washington, dat heeft aangedrongen op normalisatie tussen Riyad en Jeruzalem.

China heeft ook zijn betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit geïntensiveerd. Tijdens een officieel bezoek van PA-president Mahmoud Abbas aan Beijing vorige week presenteerde China een nieuw plan voor het oplossen van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Netanyahu’s reis werd door hooggeplaatste bronnen omschreven als ” grensverleggend “, meldde de Times of Israel, gezien de langdurige invloed van de VS in het Midden-Oosten en de positie van Israël als Amerika’s belangrijkste bondgenoot in de regio. Netanyahu’s bezoek aan Beijing zou een verschuiving in deze relatie kunnen betekenen en een belangrijke impuls voor China’s invloed in het Midden-Oosten.

President Isaac Herzog zal over drie weken een bezoek brengen aan het Witte Huis.

 

***********************************************

ENGLISH

Move indicates Israel’s pursuit of alternative diplomatic opportunities amid ongoing snub by President Biden.

By World Israel News Staff

Prime Minister Benjamin Netanyahu is set to visit China next month, in a move that is seen as undermining Jerusalem’s relationship with Washington, the Times of Israel reported, citing sources close to the matter.

The visit aims, among other things, to demonstrate to the U.S. that Netanyahu has other diplomatic avenues to pursue, amid increased distance between the two allies.

President Joe Biden is continuing to keep Netanyahu at arm’s length, after his March admission that Netanyahu would not be invited to the White House in the near term.

While in China, Netanyahu will meet with President Xi Jinping and other Chinese leaders. Advanced contacts have been held in recent days between the two leaders’ offices to arrange the visit, although no specific dates have been given, and neither Jerusalem nor Beijing has officially announced plans for the visit, the report said.

A diplomatic source commented, “Netanyahu is not going to stand and wait for an invitation that is not forthcoming to visit the White House. He is also working in parallel channels. China has stepped up its involvement in the Middle East of late, and the prime minister needs to be there in order to represent Israel’s interests.”

The visit to China is also significant in light of Beijing’s growing influence in the Middle East. In March, China brokered the resumption of diplomatic relations between Iran and Saudi Arabia, and it is anticipated that Netanyahu will seek to advance relations with Saudi Arabia with China’s help, a move that may not be well received in Washington which has been pushing for normalization between Riyadh and Jerusalem.

China has also increased its dealings with the Palestinian Authority. During an official visit to Beijing last week by PA President Mahmoud Abbas, China presented a new plan for resolving the Israeli-Palestinian conflict.

Netanyahu’s trip was described by senior sources as “framework-breaking,” the Times of Israelreported, given the long-standing influence of the U.S. in the Middle East and Israel’s position as America’s key allies in the region. Netanyahu’s visit to Beijing could signal a shift in this relationship and a significant boost for China’s influence in the Middle East.

President Isaac Herzog is set to visit the White House in three weeks’ time.