Arye Deri, de Westelijke Muur, Benjamin Netayahu
Arye Deri, the Western Wall, Benjamin Netayahu
(Photo: Shalev Shalom, Shutterstock, Yoav Dudkevitch)

Nederlands + English

Premier giet koud water over het controversiële voorstel, waarvan wordt aangenomen dat het is bedoeld om de coalitie in verlegenheid te brengen voor het tegenhouden van de voortgang van de wetgeving, die Shas-chef Deri terug in de regering zou zien.

Bron: Ynet

Premier Benjamin Netanyahu heeft donderdag gezworen de status quo bij de Westelijke Muur in Jeruzalem te handhaven, nadat zijn ultraorthodoxe coalitiegenoten Shas een wetsvoorstel hadden ingediend dat het niet-orthodoxe gebed aan banden zou leggen en bepaalde gedragingen bij de heiligste plaats van het jodendom strafbaar zou stellen.

“De status quo bij de Westelijke Muur, die het hele volk van Israël dierbaar is, zal blijven zoals hij nu is,” zei hij.

“Zelfs als de wet zou worden aangenomen, zou deze niet worden aangenomen met strafrechtelijke sancties op kleding of muziekinstrumenten die 40 jaar geleden zijn geschreven en voor niemand acceptabel zijn.”

Volgens het wetsvoorstel zou op het overtreden van de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen of het bespelen van muziekinstrumenten daar een boete van 10.000 NIS of een gevangenisstraf van zes maanden staan.

Volgens het voorstel zullen het houden van religieuze ceremonies die niet in overeenstemming zijn met de plaatselijke gebruiken en die de biddende mensen in het complex zouden kunnen beledigen, het verlenen van religieuze diensten van welke aard ook zonder de juiste toestemming, het luisteren naar muziek en zingen zonder toestemming, en gebeden van verschillende geslachten allemaal strafbaar zijn.

Bronnen in Netanayhu’s regerende Likoedpartij waren verrast over het wetsontwerp en zeiden dat het werd ingediend zonder hen te raadplegen.

Vrouwen van de Muur
(Foto: De Conservatieve Beweging)

Het voorstel komt na een beroep bij het Hooggerechtshof door “Vrouwen van de Muur,” die streven naar meer religieuze vrijheid bij de Westelijke Muur. Het beroep zal eind februari worden besproken, waarbij wordt geprobeerd het plan van 2017 voor de Westelijke Muur uit te voeren om een centrale gemengde gebedsruimte voor vrouwen en mannen in het complex aan te wijzen.

Er wordt ook aangenomen dat het wetsvoorstel bedoeld is om de coalitie in verlegenheid te brengen voor het tegenhouden van de voortgang van wetgeving die Shas-leider Arye Deri terug in de regering zou zien nadat het Hooggerechtshof vorige maand oordeelde dat hij ongeschikt was voor een rol in het kabinet vanwege zijn vroegere strafrechtelijke veroordelingen.

Dit werpt een licht op de complexe relatie tussen de premier en de Haredi-leider, die al lange tijd als bondgenoten worden beschouwd.

************************************

ENGLISH

PM pours cold water on the controversial proposal which is believed to be designed to embarrass the coalition for stalling the advancement of legislation that would see Shas chief Deri back in the government

Source: Ynet

Prime Minister Benjamin Netanyahu on Thursday vowed to preserve the status quo at Jerusalem’s Western Wall after his ultra-Orthodox coalition allies Shas tabled a bill that would curtail non-Orthodox prayer and criminalize certain behaviors at Judaism’s holiest site.

“The status quo at the Western Wall, which is dear to all the people of Israel, will remain as it is today,” he said.

“Even if the law were to be passed, it would not be passed with criminal penalties on clothing or musical instruments that were written 40 years ago and are not acceptable to anyone.”

According to the legislative proposal, violating the site’s strict dress code for women or playing musical instruments there would carry a NIS-10,000 fine or a six-month prison sentence.

According to the proposal, holding any religious ceremony that is not in accordance with local customs and could offend those praying in the complex, providing religious services of any kind without proper authorization, listening to music, and singing without permission, and mix-gendered prayers will all be punishable by law.

Sources in Netanayhu’s ruling Likud party were surprised to learn about the bill and said that it was tabled without consulting them.


Women of the Wall

(Photo: The Conservative Movement)

The proposal comes following an appeal to the Supreme Court by “Women of the Wall,” who seek greater religious freedom at the Western Wall. The appeal will be discussed at the end of February, seeking to implement the 2017 Western Wall plan to designate a central mixed prayer area for women and men in the complex.

The bill is also believed to be designed to embarrass the coalition for stalling the advancement of legislation that would see Shas leader Arye Deri back in the government after the High Court of Justice ruled last month that he was unfit for a role in the Cabinet due to his past criminal convictions.

This casts a spotlight on the complex relationship between the premier and the Haredi leader who are considered long-time allies.