Premier Benjamin Netanyahu roept de wekelijkse kabinetsvergadering bijeen in Jeruzalem
Prime Minister Benjamin Netanyahu convenes the weekly Cabinet meeting in Jerusalem,
April 2, 2023. (Kobi Gideon/GPO

Nederlands + English

Israëls interne debat zal geen jota afbreuk doen aan onze vastberadenheid en ons vermogen om op te treden tegen onze vijanden, zei de premier.

Door JNS

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaf een waarschuwing aan de vijanden van de Joodse staat aan het begin van de wekelijkse kabinetsvergadering van zondag in Jeruzalem, te midden van aanhoudende demonstraties over het plan van zijn regering voor justitiële hervorming.

“Wij eisen een hoge prijs van de regimes die het terrorisme steunen, buiten de grenzen van Israël. Ik adviseer onze vijanden zich niet te vergissen. Het interne debat van Israël zal geen jota afbreuk doen aan onze vastberadenheid, kracht en vermogen om op te treden tegen onze vijanden op alle fronten, waar en wanneer dan ook,” zei Netanyahu.

De opmerkingen komen na drie raketaanvallen op Iraanse doelen in Syrië over een periode van vier dagen die aan Israël worden toegeschreven, waaronder zondag vroeg in de provincie Homs. Iraanse media meldden dat bij de aanval van vrijdag in de buurt van Damascus een lid van de Islamitische Revolutionaire Garde is gedood en zondag werd gemeld dat een ander lid van de IRGC is overleden aan de verwondingen die hij bij de aanval van vrijdag heeft opgelopen.

Netanyahu besprak ook binnenlandse inspanningen voor terrorismebestrijding, waarbij hij zijn volledige steun gaf aan de Israëlische politie voor een incident vroeg op zaterdag, waarbij een 26-jarige bedoeïen uit het zuiden van Israël door de politie werd gedood, nadat de autoriteiten zeiden dat hij bij de ingang van de Kettingpoort van de Tempelberg het pistool van een agent had gepakt en twee kogels had weten af te vuren.

Palestijnse getuigen gaven een andere verklaring en zeiden dat Mohammed Khaled Alasibi probeerde in te grijpen in een ruzie tussen de politie en een vrouw.

De politie zei dat er geen beveiligingscamera’s waren die het incident heeft vastgelegd.

Israëlische Arabieren in het hele land begonnen zondag een algemene staking uit protest tegen de moord.

De premier bood ook de beste wensen aan de drie soldaten die zaterdagavond gewond raakten bij een auto-ramaanval nabij het dorp Beit Ummar, ten noordwesten van Hebron in Judea.

Zondag werd ook bekend dat de Israëlische politie en het Israëlische veiligheidsagentschap (Shin Bet) een terroristische aanslag in Jeruzalem hebben voorkomen.

De premier ging in op het debat over de justitiële hervorming, na de massale demonstraties van zaterdagavond tegen de voorgestelde wetgeving in Tel Aviv en in het hele land – de 13e opeenvolgende week van protesten. President Isaac Herzog vergadert met de Knesset-fracties om een compromis te bereiken nadat Netanyahu een pauze in het wetgevingsproces had aangekondigd.

“We bevinden ons momenteel in een proces van dialoog met als doel een brede consensus te bereiken. Ik wil u allen eraan herinneren dat veel van de huidige oppositieleiders vóór de verkiezingen substantiële veranderingen in het rechtsstelsel steunden. Daarom ligt hier een basis voor overeenkomsten die met goede wil in een echte dialoog bereikt moeten kunnen worden,” zei Netanyahu.

Hij feliciteerde het nieuwe kabinetslid David Amsalem, die bij de bijeenkomst aanwezig was. Amsalem legde zijn zetel in de Knesset volgens de zogenaamde Noorse wet neer om zijn taak als tweede minister in het ministerie van Justitie op zich te nemen, evenals die van minister voor regionale samenwerking en verbindingspersoon tussen de regering en de Knesset.

Avichai Boaron, voorzitter van het Zion and Jerusalem Forum Likud en de volgende op de kandidatenlijst van de partij voor de Knesset, vervangt Amsalem in de wetgevende macht.

Netanyahu kondigde ook de oprichting aan van het ministerie voor de positie van de vrouw, waarvoor Likud-Knessetlid May Golan de leiding op zich heeft genomen.

De premier bracht Pesach-groeten in de aanloop naar de feestdag die woensdagavond begint.

“Deze week zal het volk van Israël zich verzamelen rond de sedertafel. Ik wil u allen eraan herinneren dat wij eeuwenlang op Pesach altijd hebben herdacht dat wij een gemeenschappelijk verleden van duizenden jaren hebben, evenals een gemeenschappelijke toekomst die wordt uitgedrukt in het gebed voor volgend jaar in een herbouwd Jeruzalem. Nu, in het herbouwde Jeruzalem, zullen we nog steeds gedenken dat we een glorieus verleden en een mooie toekomst hebben – samen,” zei Netanyahu.

“Ik wens het hele volk van Israël een gelukkig, koosjer en rustig Pesach,” zei de premier.

*****************************

ENGLISH

Israel’s internal debate will not detract one iota from our determination and ability to act against our enemies, the prime minister said.

By JNS

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu issued a warning to the enemies of the Jewish state at the start of Sunday’s weekly Cabinet meeting in Jerusalem amid ongoing demonstrations over his government’s judicial reform plan.

“We are exacting a high price from the regimes that support terrorism, beyond Israel’s borders. I suggest that our enemies not err. Israel’s internal debate will not detract one iota from our determination, strength and ability to act against our enemies on all fronts, wherever and whenever necessary,” Netanyahu said.

The remarks come after three missile strikes against Iranian targets in Syria over a four-day period attributed to Israel, including early Sunday in Homs Province. Iranian media reported that Friday’s attack near Damascus killed an Islamic Revolutionary Guard Corps member and it was reported on Sunday that another IRGC member died from wounds sustained during Friday’s strike.

Netanyahu also discussed domestic counterterrorism efforts, giving his full support to the Israel Police for an incident early Saturday in which a 26-year-old Bedouin man from southern Israel was killed by police after authorities said he snatched an officer’s gun at the Chain Gate entrance to the Temple Mount and managed to fire two bullets.

Palestinian witnesses gave a different account, saying that Mohammed Khaled Alasibi was trying to intervene in an argument between police and a woman.

No security cameras caught the incident, police said.

Israeli Arabs across the country launched a general strike on Sunday in protest against the killing.

The prime minister also offered well wishes to the three soldiers wounded on Saturday night in a car-ramming attack near the village of Beit Ummar, located northwest of Hebron in Judea.

It was also revealed on Sunday that the Israel Police and the Israel Security Agency (Shin Bet) preempted a terrorist attack in Jerusalem.

The prime minister touched upon the debate over judicial reform after Saturday night’s mass demonstrations against the proposed legislation in Tel Aviv and across the country—the 13th consecutive week of protests. President Isaac Herzog is holding meetings with Knesset factions to try to hammer out a compromise after Netanyahu announced a pause in the legislative process.

“We are currently in a process of dialogue with the goal of reaching broad consensus. I would like to remind you all that before the elections many of the current opposition leaders supported substantive changes in the judicial system. Therefore, there is a basis here for agreements which should be possible to reach with goodwill in genuine dialogue,” Netanyahu said.

He congratulated new Cabinet member David Amsalem, who was present at the meeting. Amsalem resigned his seat in the Knesset according to the so-called Norwegian Law to take up his role as a second minister in the Justice Ministry, as well as regional cooperation minister and liaison between the government and Knesset.

Avichai Boaron, chairman of the Zion and Jerusalem Forum Likud and next on the party’s Knesset candidates list, replaces Amsalem in the legislature.

Netanyahu also announced the establishment of the Women’s Status Ministry that Likud Knesset member May Golan has been tapped to lead.

The prime minister offered Passover greetings ahead of the holiday beginning on Wednesday evening.

“This week, the people of Israel will gather around the seder table. I would like to remind you all that for centuries on Passover we always remembered that we have a common past of thousands of years as well as a common future expressed in the prayer for next year in a rebuilt Jerusalem. Now, in the rebuilt Jerusalem, we will still remember that we have a glorious past and a bright future—together,” Netanyahu said.

“I wish the entire people of Israel a happy, kosher and quiet Passover,” the prime minister said.