Foto: screenshot van het YouTube-kanaal van Bloomberg Television
Photo: Screenshot from Bloomberg Television’s YouTube channel

Nederlands + English

De premier zegt dat hij de voorkeur geeft aan steun van de oppositie, maar zonder die steun zal hij het wetsvoorstel goedkeuren

Door: Allisrael News

De wet om de samenstelling van de selectiecommissie voor het benoemen van rechters te wijzigen, zal het laatste stuk wetgeving zijn in de strijd voor gerechtelijke hervorming, vertelde premier Benjamin Netanyahu aan Bloomberg News in een interview dat op zondag werd vrijgegeven.

“Geef het enkele maanden om te proberen een andere consensus te krijgen. Wat is het? Het zou waarschijnlijk gaan over de samenstelling van de commissie die rechters kiest… dat is eigenlijk wat er overblijft. Over andere dingen, denk ik, moeten we geen wetgeving uitvaardigen,” legde Netanyahu uit. .

De premier zei tegen Bloomberg dat hij het rechtssysteem niet te snel van het ene uiterste naar het andere wilde hervormen.

“Ik denk niet dat we van het ene uiterste moeten gaan, waar we misschien wel de meest gerechtelijke rechtbank ter wereld hebben, naar een punt waarop het parlement elke beslissing die de rechtbank neemt zomaar kan vernietigen. Er moet een evenwicht zijn.”

De controversiële terzijdestellingsclausule, die was opgenomen in het hervormingsvoorstel van minister van Justitie Yair Levin, zou de regering in staat stellen juridische toetsing door de rechtbank “terzijde te leggen”, of wetten aan te nemen die preventief immuun zouden zijn voor toetsing.

Toen hem werd gevraagd hoe snel de wet van de selectiecommissie voor rechters aangenomen kon worden, zei Netanyahu: “Nou, als we een compromis hadden, zou het onmiddellijk in werking treden.”

Hij voegde eraan toe dat als de oppositie het niet steunt, hij publieke steun zou zoeken.

Netanyahu benadrukte dat zijn coalitie grote inspanningen had geleverd om tot een akkoord met de oppositie te komen door te zeggen: “Ik heb de gerechtelijke wetgeving drie maanden stopgezet, op zoek naar consensus van de andere kant – die kreeg ik helaas niet. Toen bracht [ik] een relatief klein deel van de hervorming naar voren en keurde het goed, ‘zei hij.

Het kleine onderdeel waar Netanyahu naar verwees, is de Wet over de Redelijkheidsnorm , die eind juli door een stemming in de Knesset in wet werd omgezet. De wet is bedoeld om te voorkomen dat het Hooggerechtshof beslissingen van de regering of ministers schrapt op grond van hun ‘redelijkheid’.

Netanyahu zei dat hij zijn ministers had opgeroepen hun retoriek te temperen en grapte dat hij dat al honderd keer had geprobeerd.

“Luisteren ze?” vroeg de interviewer.

“Het is me 50 keer gelukt. Je slaagt niet altijd.”

Verschillende ministers hebben gesuggereerd of ronduit verklaard dat de regering een mogelijke beslissing van het Hooggerechtshof om de arbeidsongeschiktheidswet te schrappen niet zou respecteren. Die wet wijzigt de criteria voor het afzetten van een premier omdat hij ongeschikt is om zijn ambt uit te oefenen,.

Zondag vaardigde het Hooggerechtshof een tijdelijk bevel uit tegen de wijziging van de arbeidsongeschiktheidswet die in maart door de Knesset werd aangenomen.

In een recent NBC-nieuwsinterview werd Netanyahu gevraagd of hij zich zou houden aan een uitspraak van het Hooggerechtshof om de wet te schrappen, maar hij weigerde een duidelijk antwoord te geven.

“Ik denk dat we twee regels moeten volgen. De ene is: Israëlische regeringen houden zich aan de beslissingen van het Hooggerechtshof, en tegelijkertijd respecteert het Hooggerechtshof de basiswetten, die volgens mij het dichtst in de buurt komen van een grondwet. We moeten beide principes behouden”, antwoordde hij .

 

**********************************

ENGLISH

Prime minister says he prefers support from opposition but will pass the bill without it.

By: Allisrael News

The law to amend the composition of the Judge Selection Committee will be the last piece of legislation in the push for judicial reform, Prime Minister Benjamin Netanyahu told Bloomberg News in an interview released on Sunday.

“Give it several months to try and get another consensus. What is it? It would probably be about the composition of the committee that elects judges… that’s basically what’s left. Because other things, I think, we should not legislate,” Netanyahu explained.

The prime minister told Bloomberg he didn’t want to take the judicial system from one extreme to the other too quickly.

“I don’t think we should move from one extreme, where we have perhaps the most judicial court on the planet, to a point where the legislature can just knock out any decision the court makes. There has to be a balance.”

The controversial override clause, which was included in Justice Minister Yair Levin’s reform proposal, would enable the government to “override” judicial review by the court, or pass laws that are preemptively defined to be immune from review.

When asked how quickly the Judge Selection Committee law could get passed, Netanyahu said, “Well, if we had a compromise, it would come immediately.”

He added that if the opposition does not support it, he would seek public support.

Netanyahu emphasized that his coalition had made major efforts to reach an agreement with the opposition, saying, “I stopped the judicial legislation for three months, seeking consensus from the other side – unfortunately not getting it. Then [I] brought in a relatively minor part of the reform, passed it,” he said.

The minor part Netanyahu referred to is the Reasonableness Standard Law, which was passed into law by a Knesset vote at the end of July. The law is intended to prevent the High Court from striking down decisions by the government or ministers on the grounds of their “reasonableness.”

Netanyahu said he had called on his ministers to tone down their rhetoric and joked that he had tried to do so a hundred times.

“Are they listening?” the interviewer asked.

“I succeeded 50 times. You don’t always succeed.”

Several ministers have implied or outright declared that the government would not respect a possible High Court decision to strike down the Incapacitation Law, which amends the criteria for the removal of a prime minister because he is unfit to serve in office.

On Sunday, the High Court issued a temporary injunction against the amendment to the Incapacitation Law that was passed by the Knesset in March.

Netanyahu was asked if he would abide by a High Court ruling to strike down the law in a recent NBC news interview but refused to give a straight answer.

“I think we have to follow two rules. One is: Israeli governments abide by the decisions of the Supreme Court, and at the same time the Supreme Court respects the Basic Laws, which are the closest thing we have to a constitution, I think we should keep both principles,” he responded.