Premier Benjamin Netanyahu spreekt de natie toe vanuit het hoofdkwartier van het ministerie van Defensie in Tel Aviv, 10 mei 2023. (Haim Zach/GPO)
PM Benjamin Netanyahu addresses the nation from Defense Ministry headquarters in Tel Aviv, May 10, 2023. (Haim Zach/GPO)

Nederlands + English

Vier coalitieleden stemden voor Elharrar in de geheime stemming, waardoor Tali Gottlieb uit de race werd gezet.

Door World Israel News en JNS

De Knesset heeft woensdag gestemd om oppositie Yesh Atid MK Karine Elharrar goed te keuren voor de Judicial Selections Committee, met 58 stemmen voor en 56 stemmen tegen.

Vier coalitieleden stemden voor Elharrar in de geheime stemming, waardoor Tali Gottlieb, een lid van Netanyahu’s eigen Likudpartij, uit de race werd gestoten. Gotlieb werd gesteund door 15 MK’s.

De overwinning van Elharrar is een overwinning voor de oppositie, die de voortzetting van de gesprekken over de justitiële hervorming had laten afhangen van de keuze van haar kandidaat voor de commissie.

Het negen leden tellende comité is verantwoordelijk voor de benoeming van rechters op alle niveaus van het Israëlische civiele rechtssysteem. Traditioneel worden een coalitiekandidaat en een oppositiekandidaat gekozen voor de zetels die gereserveerd zijn voor parlementsleden.

Netanyahu is voorstander van om de status quo te handhaven, omdat hij vreest dat het voordragen van twee coalitiekandidaten, zoals sommige coalitiepartners eisen, de besprekingen over de justitiële hervorming zou ondermijnen en de massaprotesten opnieuw zou doen oplaaien.

De oppositie had Elharrar gekozen als haar enige kandidaat.

Premier Benjamin Netanyahu had de Otzma Yehudit-partij van Itamar Ben-Gvir de plaats van de coalitie in de gerechtelijke selectiecommissie beloofd als onderdeel van hun regeerakkoord. De kandidaat van Otzma was MK Yizhak Kroyzer.

Naast Kroyzer hadden acht andere coalitieleden hun kandidatuur naar voren geschoven. Om stemmen ten gunste van Elharrar en Kroyzer te garanderen, had Netanyahu andere coalitieleden die naar de positie streden bevolen om hun kandidatuur in te trekken vóór de stemming, maar Gottlieb had dit geweigerd.

Netanyahu gooide het daarom over een andere boeg en probeerde de benoemingen door middel van een juridisch technisch detail uit te stellen. Hij vroeg Kroyzer om zijn kandidatuur in te trekken, waardoor alleen Elharrar en Gottlieb nog op het stembiljet stonden. Netanyahu instrueerde vervolgens coalitieleden om tegen beide kandidaten te stemmen, zodat geen van beiden de vereiste Knessetmeerderheid zou behalen.

Volgens de statuten van de Knesset wordt de stemming 30 dagen uitgesteld als twee kandidaten geen meerderheid krijgen in de geheime stemming.

Voorafgaand aan de stemming op woensdag beschuldigde oppositieleider Yair Lapid Netanyahu van “het verpletteren van de Israëlische democratie, de economie, de veiligheid en de eenheid van het volk.

“Hij heeft zijn belofte aan de president gebroken en zorgt ervoor dat de besprekingen eindigen,” zei Lapid, de voorzitter van de Yesh Atid-partij.

De leider van de Nationale Eenheidspartij, Benny Gantz, zei ook dat zijn partij zou stoppen met de hervormingsonderhandelingen die worden gevoerd onder auspiciën van president Isaac Herzog.

Demonstranten dreigden woensdag duizenden mensen de straat op te sturen als er geen oppositiekandidaat zou worden gekozen.

In een video die op Twitter werd geplaatst voordat de stemmen werden uitgebracht, drong Netanyahu er bij de oppositie op aan om een compromis te sluiten.

“Gantz zei gisteren dat als de coalitie twee vertegenwoordigers zou kiezen voor de gerechtelijke selectiecommissie, hij de hervormingsgesprekken zou opblazen. Nou, dat is niet gebeurd, maar hij blijft dreigen,” zei de premier.

“Dus ik zeg tegen de oppositie: Stop de dreigementen, stop de smoesjes na drie maanden van afwijzing van elk voorstel dat we doen; ga serieus met ons om de tafel zitten, ga een echte dialoog aan en we zullen uiteindelijk tot afspraken komen.”

 

****************************

ENGLISH

Four coalition members voted for Elharrar in the secret ballot, pushing Tali Gottlieb out the race.

By World Israel News and JNS

The Knesset on Wednesday voted to approve opposition Yesh Atid MK Karine Elharrar to the Judicial Selections Committee, with 58 votes in favour and 56 votes against.

Four coalition members voted for Elharrar in the secret ballot, pushing Tali Gottlieb, a member of Netanyahu’s own Likud Party, out the race. Gotlieb was backed by 15 MKs,.

Elharrar’s win marks a triumph for the opposition, which had hinged the continuation of judicial overhaul talks on the selection of its candidate to the committee.

The nine-member panel is responsible for appointing judges at all levels of Israel’s civil court system. Traditionally, one coalition candidate and one opposition candidate are chosen to fill the seats reserved for parliamentarians.

Netanyahu reportedly favors maintaining the status quo, fearing that submitting two coalition candidates, as some coalition partners demand, would undermine judicial reform talks and reignite mass protests.

The opposition had selected Elharrar as its lone candidate.

Prime Minister Benjamin Netanyahu had promised the coalition’s spot on the Judicial Selection Committee to Itamar Ben-Gvir’s Otzma Yehudit Party as part of their coalition agreement. Otzma’s candidate was MK Yizhak Kroyzer.

In addition to Kroyzer, eight other coalition members had advanced their candidacy. In order to guarantee votes in favor of Elharrar and Kroyzer, Netanyahu had ordered other coalition members vying for the position to withdraw their candidacy ahead of the vote, but Gottlieb had refused.

Netanyahu therefore changed tack and attempted to use a legal technicality to delay the appointments. He asked Kroyzer to withdraw his candidacy, leaving only Elharrar and Gottlieb on the ballot. Then Netanyahu instructed coalition members to vote against both candidates, ensuring neither would receive the required Knesset majority.

According to Knesset bylaws, if two candidates do not receive a majority in the secret ballot, the vote is delayed for 30 days.

Prior to the vote on Wednesday, opposition leader Yair Lapid accused Netanyahu of “crushing Israeli democracy, the economy, security and the unity of the people.

“He broke his commitment to the president and is causing the talks to end,” Lapid, the chairman of the Yesh Atid Party, said.

National Unity Party leader Benny Gantz also said that his party would quit the reform negotiations being conducted under the auspices of President Isaac Herzog.

Protest organizers threatened on Wednesday to send thousands into the streets if an opposition candidate wasn’t chosen.

In a video posted to Twitter before the votes were cast, Netanyahu urged the opposition to compromise.

“Gantz said yesterday that if the coalition elected two representatives to the Judicial Selection Committee, he would blow up the reform talks. Well, that didn’t happen, but he continues to threaten,” said the premier.

“So, I say to the opposition: Stop the threats, stop the excuses after three months of rejecting every proposal we bring; Sit down with us seriously, enter into a real dialogue and we will finally reach agreements.”