Nederlands + English

Maar liefst 89% van Netlix’ nieuwe “Palestinian Stories”-series, waarin de Joodse staat op volkomen verkeerde wijze wordt voorgesteld, werd geregisseerd door anti-Israël activisten die BDS promoten.

Door United with Israel

De overgrote meerderheid van de films die te zien zijn in de nieuwe “Palestinian Stories” collectie van Netflix werden geregisseerd door BDS-aanhangers, ontdekte de pro-Israël waakhond organisatie Im Tirtzu.

Vorige week kondigde Netflix de lancering aan van een nieuwe collectie van 32 Palestijnse films met als doel het Palestijnse leven in de kijker te zetten. Vanaf maandag heeft de videogigant 28 van de 32 films geüpload naar zijn collectie.

Een nieuw exposé van Im Tirtzu onthulde dat van de 28 Palestijnse films die momenteel op het platform van Netflix staan, 25 van hen (89%) zijn geregisseerd door BDS-aanhangers. De 28 films werden gemaakt door in totaal 19 regisseurs, van wie er 16 (84%) het boycotten van Israël steunen.

Im Tirtzu ontdekte verder dat 12 van de regisseurs nog in mei 2021 opriepen om Israël te boycotten, door een open brief te ondertekenen met de titel “Een brief tegen apartheid.”

“Palestijnen worden ongestraft aangevallen en gedood door Israëlische soldaten en gewapende Israëlische burgers die door de straten van Jeruzalem, Lydda, Haifa, Jaffa en andere steden hebben gezongen: ‘Dood aan Arabieren’,” las de brief.

In de brief wordt de Israëlische regering beschuldigd van het aanrichten van een “bloedbad” in Gaza en van het beschermen en aanmoedigen van “moord, intimidatie en gewelddadige onteigening”.

Aan het eind van de brief werd opgeroepen tot een boycot van Israël.

“Wij roepen op om een einde te maken aan de steun van wereldmachten aan Israël en zijn leger… De Israëlische apartheid wordt in stand gehouden door internationale medeplichtigheid, het is onze collectieve verantwoordelijkheid om deze schade te herstellen.”

Critici van de nieuwe Netflix-collectie stellen dat de films een bevooroordeelde voorstelling van het conflict geven, terwijl ze het terrorisme verheerlijken en de duizenden terreuraanslagen tegen Israëlische burgers weglaten.

“Het is onvergeeflijk dat Netflix een uitlaatklep is geworden voor de verspreiding van materiaal geschreven door propagandisten die Israël proberen te boycotten en van de kaart te verwijderen,” zei onderzoeksjournalist David Collier.

“Dit in een tijd van toenemend wereldwijd antisemitisme,” vervolgde Collier, “veel ervan vermomd als anti-Israël activiteit. In plaats van Netflix gematigde stemmen te steunen – heeft het met grove onverantwoordelijkheid gehandeld, en door de stem van extremisten te bevorderen – kunnen zijn acties alleen maar kwaad doen – zowel voor Israëli’s als voor Palestijnen.”

Emily Schrader, een journalist en een vooraanstaand activist tegen BDS, zei: “Het is jammer dat Netflix een platform geeft aan regisseurs die voor verdeeldheid en onverdraagzaamheid pleiten, uitgerekend in de kunsten. Film en muziek zijn instrumenten die mensen samenbrengen, maar Netflix geeft een podium aan hen die actief haat propageren en samenwerking afwijzen.”

Matan Peleg, CEO van Im Tirtzu, noemde het “schandalig dat Netflix propagandafilms vertoont die geregisseerd zijn door BDS-aanhangers wier enige doel het is om de enige democratie in het Midden-Oosten te belasteren en te delegitimeren.”

“Als Netflix het Palestijnse verhaal wil vertellen, zou het moeten beginnen met contact op te nemen met de duizenden nabestaanden van Israëlische families die slachtoffer zijn van Palestijns terrorisme,” voegde Peleg eraan toe.

ENGLISH:

A whopping 89% of Netlix’s new “Palestinian Stories” series, competely misrepresenting the Jewish state, were directed by anti-Israel activists promoting BDS.

By United with Israel

The vast majority of films featured in Netflix’s new “Palestinian Stories” collection were directed by BDS supporters, the pro-Israel watchdog organization Im Tirtzu uncovered.

Last week, Netflix announced the launch of a new collection of 32 Palestinian films aimed at highlighting Palestinian life. As of Monday, the streaming giant uploaded 28 of the 32 films to its collection.

A new exposé by Im Tirtzu revealed that of the 28 Palestinian films currently on Netflix’s platform, 25 of them (89%) were directed by BDS supporters. The 28 films were created by a total of 19 directors, 16 of whom (84%) support boycotting Israel.

Im Tirtzu further discovered that 12 of the directors called to boycott Israel as recent as May 2021, signing an open letter titled “A Letter Against Apartheid.”

“Palestinians are being attacked and killed with impunity by Israeli soldiers and armed Israeli civilians who have been roaming the streets of Jerusalem, Lydda, Haifa, Jaffa and other cities chanting, ‘Death to Arabs,’” read the letter.

The letter accused the Israeli government of perpetrating a “massacre” in Gaza and of protecting and encouraging “murder, intimidation and violent dispossession.”

At its conclusion, the letter called to boycott Israel.

“We call for an end to the support provided by global powers to Israel and its military…Israeli apartheid is sustained by international complicity, it is our collective responsibility to redress this harm.”

Critics of the new Netflix collection argue that the films portray a biased depiction the conflict while glorifying terrorism and omitting the thousands of terror attacks perpetrated against Israeli civilians.

“It is unforgivable that Netflix has become an outlet for the spread of material written by propagandists who seek to boycott Israel and remove it from the map,” said investigative journalist David Collier.

“This at a time of rising global antisemitism,” Collier continued, “much of it disguised as anti-Israel activity. Instead of Netflix supporting moderate voices – it has acted with gross irresponsibility, and by promoting the voice of extremists – its actions can only do harm – both to Israelis and Palestinians.”

Emily Schrader, a journalist and a leading activist against BDS, said: “It is unfortunate that Netflix is giving a platform to directors who advocate division and bigotry in the arts of all places. Film and music are tools that bring people together, yet Netflix is elevating those who actively promote hatred and reject cooperation.”

Matan Peleg, CEO of Im Tirtzu, called it “disgraceful that Netflix is featuring propaganda films directed by BDS supporters whose sole goal is to slander and delegitimize the only democracy in the Middle East.”

“If Netflix wants to tell the Palestinian story, it should start by contacting the thousands of bereaved Israeli families who are victims of Palestinian terrorism,” Peleg added.