Dries van Agt wijst Hamas de weg naar de vernietiging van de Joodse staat

Nederlands + English

Een voormalig premier van Nederland, Dries van Agt, zei in een interview voor een onlangs uitgezonden documentaire dat Israëlische kolonisten hun Palestijnse buren in 2015 vergiftigden, en kreeg kritiek van Nederlandse joden die zeggen dat hij een eeuwenoude antisemitische bloedlaster herhaalde.

B’Tselem, de toonaangevende Israëlische organisatie die zich toelegt op het documenteren van vermeende mensenrechtenschendingen, zei niet op de hoogte te zijn van het door Van Agt beschreven incident.

Van Agt zei in het interview voor een documentaire over antisemitisme, dat in november 2021 werd uitgezonden door de KRO-NCRV omroep:

De kolonisten die een week of twee eerder de heuvel hadden veroverd, kwamen elke nacht om ’s nachts op hun deur te kloppen, om maximale intimidatie te bereiken, om hen te vertellen weg te gaan en ze weigerden. En toen gebeurde er op een ochtend iets verschrikkelijks: de olijfgaard en de moestuin beneden – de kolonisten trekken altijd naar de heuvels – waren bezaaid met vergif. En een driejarig kind werd erg ziek. De enige verklaring was dat ze de melk van een vergiftigde geit dronk. Ze is vergiftigd.

Van Agt, 90, begon toen te huilen en verontschuldigde zich voor zijn emotionele toestand. Het incident vond plaats in 2015 in de buurt van Nablus, zei hij.

Zijn interviewer, Frans Bromet, beweerde: “Deze dingen, ze zijn niet ongebruikelijk.” Van Agt antwoordt: “Oh nee. Dat zeggen de geweldige mensen van de vredesorganisatie. Dit gebeurt de hele tijd in het bezette gebied.”

B’Tselem-woordvoerder Dror Sadot vertelde het Joodse Telegrafisch Agentschap dat zijn groep op de hoogte is van één geval van vermeende vergiftiging door kolonisten in 2005, waarbij geen menselijke slachtoffers zijn gevallen.

CIDI, de belangrijkste waakhond van Nederland op het gebied van antisemitisme, beschuldigde Van Agt, die van 1977 tot 1982 premier was, van het verspreiden van bloedsprookjes. Voorzitter Ronnie Eisenmann bekritiseerde de KRO-NCRV voor het uitzenden van de documentaire “zonder de fundamentele juistheid” van de beweringen van Van Agt te controleren.

Gaza, februari 2012. Oud-premier Dries Van Agt op visite bij Hamasleider Ismail Haniyeh

Van Agt verzet zich sinds de jaren zeventig tegen beschuldigingen van antisemitisme en zegt dat deze het gevolg zijn van zijn steun aan de Palestijnen. In 2008 vergeleek hij Israël met nazi-Duitsland en porde hij naar een bijeenkomst in Rotterdam met een televisietoespraak van een leider van Hamas, de Palestijnse militante groepering die door de Verenigde Staten, Israël en anderen als een terroristische organisatie wordt beschouwd.

Van Agt heeft ook gezegd dat de Joden “een stuk land hadden moeten krijgen” in Duitsland in plaats van in Israël. In 2017 prees hij de PvdA omdat ze “goed is voor de Palestijnen ondanks de sterke Joodse lobby” in haar gelederen, aldus het Centraal Joods College van Nederland (CJO).

En als minister van Justitie in de jaren zeventig noemde hij zijn ‘Arische’ wortels bij het uitleggen van zijn plan om vier nazi-oorlogsmisdadigers om gezondheidsredenen gratie te verlenen. Van Agt zei dit tegen een journalist toen hij uitlegde dat zijn voorganger, die joods was, naar verluidt ook het verlenen van gratie had gesteund, maar dit niet besefte.

Van Agt had een kleine kans van slagen waar zijn voorganger, Carel Polak, had gefaald omdat hij “slechts een Ariër is”, zei hij tegen de journalist. De criminelen werden niet vrijgelaten tijdens de termijn van Van Agt.

Het CJO noemde Van Agt in 2017 voor het eerst publiekelijk een antisemiet.

KRO-NCRV heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar aan hun woordvoerder.

The Rights Forum, een pro-Palestijnse organisatie opgericht door Van Agt, zei dat het JTA’s verzoek om commentaar heeft doorgestuurd naar Van Agt. Hij reageerde niet op tijd voor de publicatie van dit artikel.

Bronnen: Brabosh

  • naar een artikel van Cnaan Lipshiz “Former Dutch prime minister criticized for accusing Israeli settlers of poisoning Palestinians” van 5 januari 2022 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
  • naar een artikel van Martien Pennings “Gifslang Van Agt in intiem conclaaf met Holocaust-voorbereider Haniyeh” van 28 februari 2012 op de site van de auteur
  • met dank aan Tiki S. voor de hint

 

 

ENGLISH

A former prime minister of the Netherlands, Dries van Agt, said in an interview for a recently aired documentary that Israeli settlers poisoned their Palestinian neighbors in 2015, drawing criticism from Dutch Jews who say he was repeating a centuries-old anti-Semitic blood libel.

B’Tselem, the leading Israeli organization dedicated to documenting alleged human rights violations, said it was not aware of the incident Van Agt described.

Van Agt said in the interview for a documentary on anti-Semitism, to be aired by the KRO-NCRV broadcaster in November 2021:

The settlers who had conquered the hill a week or two earlier came every night to knock on their door at night, to achieve maximum intimidation, to tell them to leave and they refused. And then one morning something terrible happened: the olive grove and the vegetable garden below – the settlers always move to the hills – were strewn with poison. And a three-year-old child became very sick. The only explanation was that she drank the milk of a poisoned goat. She was poisoned.

Van Agt, 90, then began to cry and apologized for his emotional state. The incident took place in 2015 near Nablus, he said.

His interviewer, Frans Bromet, claimed, “These things, they are not unusual.” Van Agt replied, “Oh no. That’s what the wonderful people of the peace organization say. This happens all the time in the occupied territory.”

B’Tselem spokesman Dror Sadot told the Jewish Telegraphic Agency that his group is aware of one case of alleged poisoning by settlers in 2005, in which there were no human casualties.

CIDI, the Netherlands’ leading anti-Semitism watchdog, accused Van Agt, who was prime minister from 1977 to 1982, of spreading blood fairy tales. Chairman Ronnie Eisenmann criticized the KRO-NCRV for broadcasting the documentary “without checking the fundamental accuracy” of Van Agt’s claims.
Gaza, February 2012. Former prime minister Dries Van Agt on a visit to Hamas leader Ismail Haniyeh

Van Agt has resisted accusations of anti-Semitism since the 1970s, saying they are the result of his support for the Palestinians. In 2008, he compared Israel to Nazi Germany and prodded a meeting in Rotterdam with a televised speech by a leader of Hamas, the Palestinian militant group considered a terrorist organization by the United States, Israel and others.

Van Agt also said that Jews “should have been given a piece of land” in Germany instead of Israel. In 2017, he praised the PvdA for being “good to the Palestinians despite the strong Jewish lobby” in its ranks, according to the Central Jewish College of the Netherlands (CJO).

And as justice minister in the 1970s, he mentioned his “Aryan” roots when explaining his plan to pardon four Nazi war criminals for health reasons. Van Agt said this to a journalist when he explained that his predecessor, who was Jewish, had reportedly also supported pardoning them but did not realize it.

Van Agt had a small chance of success where his predecessor, Carel Polak, had failed because he was “just an Aryan,” he told the journalist. The criminals were not released during Van Agt’s term.

The CJO first publicly called Van Agt an anti-Semite in 2017.

KRO-NCRV did not respond to a request for comment to their spokesperson.

The Rights Forum, a pro-Palestinian organization founded by Van Agt, said it forwarded JTA’s request for comment to Van Agt. He did not respond in time for the publication of this article.

Sources:

to an article by Cnaan Lipshiz “Former Dutch prime minister criticized for accusing Israeli settlers of poisoning Palestinians” dated January 5, 2022 on The Jewish Telegraphic Agency (JTA) site
to an article by Martien Pennings “Poison snake Van Agt in intimate conclave with Holocaust-preparer Haniyeh” dated February 28, 2012 on the author’s site
with thanks to Tiki S. for the hint
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)