Gary Urie fotografeert een belangrijke steen in Tel Shiloh (foto met dank aan Scott Stripling)

(Nederlands+ English)

Scott Stripling vertelt All Israel News over nieuwe fundamenten die in juni zijn gevonden en waarvan hij denkt dat ze een deur vormden naar het poortcomplex waar de priester Eli mogelijk is gestorven.

Door: All Israel News – Maayan Hoffman

Archeologen die eerder deze zomer in Tel Shiloh werkten, ontdekten fundamenten die volgens hen een deur vormden naar een poortcomplex aan de noordelijke rand van de Bijbelse stad.

De vondst, zei Scott Stripling, directeur van de Tel Shiloh-opgravingen voor de Associates for Biblical Research, was verrassend maar ook logisch omdat de muur zich slechts ongeveer een kilometer van de Shiloh-bron bevond. Het zou logisch zijn dat bewoners aan die kant van de stad de stad in- en uitgingen om toegang te krijgen tot water.

“Dit was of de hoofdpoort of een andere poort”, vertelde hij aan ALL ISRAEL NEWS.

Stripling voegde eraan toe dat ze ook een “glacis” ontdekten – een aarden wal die de vestingmuur omringt – die eindigde bij de voornoemde poortingang. Op die plaats was er een symmetrische bres in de muur, wat suggereert dat er mogelijk een poortkamer is geweest – een complex waar mensen naar binnen moesten voordat ze de stad zelf binnenkwamen.

“Dit is belangrijk omdat de hogepriester, Eli, stierf in de poort van Silo,” zei Stripling. “We ontdekten wat volgens ons de poort is die in 1 Samuël 4 wordt genoemd.”

“Toen hij (de boodschapper) het over de ark van God had, viel Eli achterover van zijn stoel aan de zijkant van de poort. Zijn nek was gebroken en hij stierf, want hij was een oude man en hij was zwaar. Hij had Israël 40 jaar geleid” (1 Samuël 4:18).

43 JAAR BIJBELSE ONTDEKKINGEN

Stripling voerde zijn opgravingen uit in Tel Shiloh onder auspiciën van het burgerlijk bestuur van Judea en Samaria in mei en juni, samen met 135 vrijwilligers uit 11 landen en 12 verschillende universiteiten. De Associates for Biblical Research werkt al 43 jaar in de hooglanden van Israël.

Stripling en zijn team werken sinds 2017 bij Tel Shiloh, met een onderbreking van twee jaar tijdens de COVID-19-pandemie, waardoor het deze zomer hun vierde seizoen van opgravingen is.

Vóór Tel Shiloh groeven ze in Khirbet el-Maqatir. Tel Shiloh is de vierde vindplaats die ze hebben opgegraven.

Vrijwilligers die werken in Area H1 in Tel Shiloh (Foto met dank aan Scott Stripling)

Stripling haalde dit jaar de krantenkoppen toen hij aankondigde dat een loden tablet van 2 vierkante centimeter – afkomstig van een plek op de berg Ebal die meer dan 30 jaar geleden door prof. Adam Zertal is opgegraven – werd beschouwd als een “vloektablet” die teruggaat tot minstens de 13e eeuw voor Christus

Het team van Stripling ontdekte de tablet in december 2019, maar het kostte twee jaar en nieuwe CT-technologie om de tekst erin te kunnen ontcijferen, omdat het amulet dubbelgevouwen was en het metaal te broos was om uit te vouwen.

CT-scans uitgevoerd in Praag onthulden een oud prototype van een alfabetische Hebreeuwse inscriptie bestaande uit 48 letters, inclusief wat wordt verondersteld de naam van God te zijn.

Stripling vertelde ALL ISRAEL NEWS dat hij eerder deze maand een artikel over de ontdekking heeft ingediend bij het collegiaal getoetste tijdschrift Archaeological and Anthropological Sciences en hij hoopt dat het artikel snel zal worden gepubliceerd.

TEL SHILOH IN DE BIJBEL

Tel Shiloh is een van de meest Bijbelse belangrijke plaatsen waar Stripling heeft gewerkt, zei hij. De plaats wordt voor het eerst genoemd in de Bijbel wanneer Jozua daar in de late bronstijd de tabernakel opricht. Er wordt aangenomen dat de ark van het verbond in de tabernakel werd bewaard.

De vondsten dateren de plek terug naar de 2de Midden Brons periode. Het was meer dan 300 jaar de hoofdstad van Israël vóór Jeruzalem.

Tijdens hun vier seizoenen van opgravingen ontdekten Stripling en zijn team een ​​aantal objecten waarvan zij geloven dat ze de Bijbel tot leven brengen en het verhaal ervan helpen valideren – hoewel er mensen zijn die het daar niet mee eens zijn.

Deze items omvatten opslagruimten langs de noordelijke omtrek van de vestingmuren, strategisch gepositioneerd naast een monumentaal gebouw dat mogelijk als platform voor de tabernakel heeft gediend.

Stripling zei dat de kamers “uniek zijn in hun constructie” en dat er binnenin een aantal potten met een kraag met werden gevonden die dateren uit de IJzertijd I. Dergelijke potten zouden kunnen zijn gebruikt door mensen die tienden wilden bewaren die ze meebrachten.

Gebied D waar het bot vandaan kwam (foto met dank aan Scott Stripling)

De afmetingen van het platform komen overeen met die in de Bijbel voor de tabernakel. Bovendien werd in de buurt een afgebroken vierhoornig altaar gevonden, evenals twee keramische granaatappels, typerend voor de ornamenten die in de Bijbel worden beschreven als hangend aan het priestergewaad.

Ten slotte, ongeveer 30 seconden lopen vanaf het platform, is een afzetting van aardewerk en botten daterend van rond 1400 tot 1300 voor Christus. De meeste botten zijn van de rechterkant van de dieren, die allemaal koosjer waren. Leviticus 7 zegt dat het deel voor de priester de rechterkant van het dier was.

“Dit alles samen suggereert ons dat we via inductie zien wat er in de Bijbel staat”, zei Stripling. “Er zijn veel bewijslijnen en daaruit komt een overkoepelend beeld naar voren.”

Hij zei dat het team deze zomer nog duizenden botten heeft opgegraven. Ze zullen nu koolstofdatering en zoöarcheologische analyse ondergaan in de hoop meer duidelijkheid te krijgen.

Stripling zei dat het Bijbelse verhaal klopt en als sommige collega’s hem niet geloven, en ze een andere verklaring hebben: “Ik zou het graag horen.”

Hij voegde eraan toe dat het team bewijs vond dat de plek nog vele generaties in gebruik bleef, ook tijdens de Tweede Tempelperiode (toen Jezus leefde), en later ook tijdens de Byzantijnse, Islamitische, Laat-Romeinse en Perzische periodes.

Hij zei echter dat zijn team zich vooral richt op de overgangsperiode tussen de brons- en ijzertijd.

 

************************************

 

Gary Urie photographing an important stone at Tel Shiloh (Photo courtesy Scott Stripling)

ENGLISH

Scott Stripling tells ALL ISRAEL NEWS about new piers found in June that he believes formed a door into the gate complex where the priest Eli may have died.

By: All Israel News – Maayan Hoffman

Archaeologists working at Tel Shiloh earlier this summer discovered piers that they believe formed a door into a gate complex at the northern edge of the biblical city.

The finding, said Scott Stripling, director of the Tel Shiloh excavations for the Associates for Biblical Research, was surprising but also made sense because the wall was only located about a kilometer from the Shiloh spring. It would be logical for residents to have entered and exited from that side of the city to access water.

“This was either the main gate or another gate,” he told ALL ISRAEL NEWS.

Stripling added that they also discovered a “glacis” – an earthen embankment that surrounds the fortification wall – which terminated at the proposed gate entrance. At that location, there was a symmetrical breach in the wall, which suggests there may have been a gate chamber – a complex through which people had to enter before coming into the city itself.

“This is important because the High Priest, Eli, died in the gate of Shiloh,” Stripling said. “We discovered what we think is the gate mentioned in 1 Samuel 4.”

“When he mentioned the ark of God, Eli fell backward off his chair by the side of the gate. His neck was broken and he died, for he was an old man, and he was heavy. He had led Israel 40 years” (1 Samuel 4:18).

43 YEARS OF BIBLICAL DISCOVERY

Stripling carried out his excavations at Tel Shiloh under the auspices of the Civil Administration of Judea and Samaria during May and June, alongside 135 volunteers from 11 nations and 12 different universities. The Associates for Biblical Research has been working in the highlands of Israel for 43 years.

Stripling and his team have been working at Tel Shiloh since 2017, with a two-year hiatus during the COVID-19 pandemic, making this summer their fourth season of excavations.

Before Tel Shiloh, they dug at Khirbet el-Maqatir. Tel Shiloh is the fourth site they have excavated.

Volunteers working in Area H1 at Tel Shiloh (Photo courtesy Scott Stripling)

Stripling made headlines this year when he announced that a lead tablet measuring 2 square centimeters – taken from a site on Mount Ebal excavated by Prof. Adam Zertal more than 30 years ago – was believed to be a “curse tablet” dating back to at least the 13th century B.C.

Stripling’s team discovered the tablet in December 2019, but it took two years and new CT technology to be able to decipher the text inside because the amulet was folded in half and the metal was too brittle to unfold.

CT scans performed in Prague revealed an ancient proto-alphabetic Hebrew inscription consisting of 48 letters, including what is believed to be God’s name.

Stripling told ALL ISRAEL NEWS that he submitted an article on the discovery to the Archaeological and Anthropological Sciences peer-reviewed journal earlier this month and he hopes the paper will be published soon.

TEL SHILOH IN THE BIBLE

Tel Shiloh is one of the most biblically significant sites where Stripling has worked, he said. The site is first mentioned in the Bible when Joshua erects the tabernacle there in the Late Bronze Age. It is believed that the Ark of the Covenant was kept inside the tabernacle.

Findings date the site back to the Middle Bronze II period. It served as the capital of Israel for over 300 years before Jerusalem.

During their four seasons of excavations, Stripling and his team discovered a number of objects that they believe bring the Bible to life and help validate its narrative – although there are those who disagree.

These items include storage rooms that line the northern perimeter of the fortification walls, strategically positioned next to a monumental building which may have served as a platform for the tabernacle.

Stripling said the rooms are “unique in their construction” and inside them were found a number of collared-rim jars dating to the Iron Age I. Such jars could have been used by people who wanted to store tithes they were bringing.

Area D where from which the bone deposit derived (Photo courtesy Scott Stripling)

The platform’s dimensions align with those given in the Bible for the tabernacle. Moreover, a demolished four-horned altar was found nearby, as well as two ceramic pomegranates, typical of the ornaments described in the Bible as hanging from the priest’s robe.

Finally, about a 30-seconds walk from the platform is a deposit of pottery and bones dated around 1400 to 1300 B.C. The majority of the bones are from the right side of the animals, which were all kosher. Leviticus 7 says that the priest’s portion was the right side of the animal.

“All of this together inductively suggests to us that we are seeing what is found in the Bible,” Stripling said. “There are many lines of evidence and from it an overarching picture emerges.”

He said the team excavated thousands of more bones this summer. They will now undergo carbon dating and zooarchaeological analysis in hopes of gaining further clarity.

Stripling said if some colleagues do not believe him, that the biblical narrative is accurate and if they have another explanation, “I would love to hear it.”

He added that the team found evidence the site continued to be occupied for many more generations, including during the Second Temple Period (when Jesus lived), and later during the Byzantine, Islamic, Late Roman and Persian periods, too.

However, he said his team is focusing primarily on the transition period between the Bronze and Iron ages.