Benjamin en Sara Netanyahu arriveren in Rome. (Video zie beneden)
Benjamin and Sara Netanyahu arrive in Rome. (Video see below)

Premier Netanyahu reisde afgelopen week naar zowel Duitsland als Italië om een nieuwe gasdeal te sluiten ter waarde van 5 miljard dollar per jaar.

Door: Israel Unwired

Meer dan het geld, zal de deal de Israëlisch-Europese betrekkingen resetten door Europa te dwingen hun openlijke steun aan “palestijnse” NGO’s te verminderen en stemmen in de VN te heroverwegen.

“Je gaat van je stoel vallen,” tweette verslaggever Yossi Baum maandagavond en vertelde verder: “Het lijkt op de visie van de profeet over het einde der tijden, maar dit zijn de feiten: Israël wordt een supermacht. Ons kleine land wordt een uiterst dominante en belangrijke speler ten opzichte van Europa, op een manier die de spelregels in het Midden-Oosten volledig verandert, ook ten opzichte van de Palestijnse Autoriteit. Dit is ongelooflijk!”

Naast de gasdeal heeft Netanyahu een wapenverkoop van 3 miljard dollar met Duitsland gesloten.

Strategisch effect op Rusland

Er is een onuitgesproken strategisch gevolg van de gasdeal. De deal zal de invloed van Rusland op Europa verminderen door Europa’s afhankelijkheid van gas te veranderen van Gazprom in Rusland naar Israël. De Europeanen mogen de Joodse staat haten, maar als het een keuze is tussen Joods Israël en Poetins Rusland, dan doen ze liever zaken met Israël. Zelfs als ze uiteindelijk de Arabieren in Judea en Samaria moeten opofferen om het benodigde gas te krijgen.

Nu de strijdlijnen zijn getrokken tussen het Westen en de nieuwe asmogendheden Rusland, Iran en China, moet Israël al snel moeilijke keuzes maken. Europa is al enige tijd tegen de Joodse Staat, maar uiteindelijk hebben Europa en Israël weinig andere keuze dan samen te werken.

Met Israël aan het bewind is het niet verwonderlijk dat Bibi onaangedaan lijkt door de linkse gekleurde revolutie die in Israël aan het ontstaan is.
Immers, terwijl het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken openlijk vijandig staat tegenover de staat Israël, verandert Europa van toon. Hierdoor raakt Amerika steeds meer geïsoleerd als het gaat om het Midden-Oosten beleid.

Laatste der dagen?

Veel van wat wij in onze generatie meemaken, staat in de Bijbel. In de Torah staat: “God zal Jafeth vergroten, en hij zal wonen in de tenten van Sem; en Kanaän zal zijn dienaar zijn.”

Europa stamt af van Jafeth, een van de drie zonen van Noach, terwijl het volk Israël afstamt van Sem.

Naast de gasdeal heeft Netanyahu Italië gevraagd Jeruzalem te erkennen als de eeuwige en voorouderlijke hoofdstad van het Joodse volk.

Zoals de Maharal van Praag zegt in Ner Mitzvah: “En daarom wordt het vierde rijk “חזיר”- “Varken” genoemd, want “שתחזור” het zal het Koningschap aan Yisrael “teruggeven”, dat wil zeggen gezien het aspect van de leegte waaraan het vierde rijk verbonden is, zal het de ervaring van het Koningschap van Yisrael inluiden.”

Rome, dat de Westerse wereld werd, is vergelijkbaar met het vierde dier dat zowel koosjer als niet koosjer is – het Varken. De erkenning van Jeruzalem als Joods zou de omkering zijn van de vierde en laatste ballingschap, die Rome bijna 2000 jaar geleden in gang zette door het Joodse volk uit Jeruzalem te verbannen en het een andere naam te geven.

De reis van Netanyahu heeft verstrekkende gevolgen die verder reiken dan de economie – het lijkt erop dat de tandwielen van de Bijbelse profetie steeds dichter bij de grote finale komen die duizenden jaren geleden in de Bijbel werd geschreven.

 

***********************************

************************************

ENGLISH

Prime Minister Netanyahu travelled to both German and Italy this past week to ink a new gas deal with $5 billion euros annually.

More than the money, the deal is set to reset Israel-European relations by forcing Europe to reduce their overt support for “palestinian” NGOs and reexamining votes in the UN.

“You’re going to fall off your chair,” reporter Yossi Baum tweeted Monday night and continued: “It looks like the prophet’s vision of the end of times, but these are the facts: Israel is becoming a superpower. Our tiny country is becoming an extremely dominant and significant player vis-à-vis Europe, in a way that completely changes the rules of the game in the Middle East, including vis-à-vis the Palestinian Authority. This is unbelievable!”

Besides the gas deal, Netanyahu inked a $3 billion arms sale to Germany.

Strategic Effect On Russia

There is an unspoken strategic consequence of the gas deal. The deal will begin to cut Russia’s influence over Europe by changing Europe’s dependency on gas away from Gazprom in Russia, to Israel. The Europeans may hate the Jewish State, but if it’s a choice between Jewish Israel and Putin’s Russia, they rather deal with Israel. Even if they have to ultimately jettison the arabs in Judea and Samaria to get the gas they need.

With battle lines drawn between the West and the new axis powers of Russia, Iran, and China, Israel is quickly finding that is having to make some hard choices. Europe has been against the Jewish State for some time, but at the end neither Europe or Israel have little choice but to work together.

With Israel in the driver’s seat, its little surprise that Bibi seems unfazed by the leftist color revolution brewing in Israel. After all, while it appears that the State Department might be openly antagonistic to the State of Israel, Europe is changing its tune. This leaves America more and more isolated when it comes to Mideast policy.

End of Days?

Much of what we are witnessing in our generation is eluded in the Bible. It says in the Torah: “God shall enlarge Yapheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant.”

It is understood that Europe is the descendent of Yapheth, one of the three son’s of Noach, while the people of Israel are descended from Shem.

Beyond the gas deal, Netanyahu has asked Italy to recognize Jerusalem as the eternal and ancestral capital of the Jewish people.

As the Maharal of Prague says in Ner Mitzvah: “And therefore the fourth empire is called “חזיר”- “Pig”, for “שתחזור” it will “Return” the Kingship to Yisrael, which is to say considering the aspect of the emptiness to which the fourth empire is attached, it will usher in the experience of the Kingship of Yisrael.”

Rome which became the Western world is analogous to the fourth animal sharing both kosher and non kosher signs – the Pig. Recognizing the Jerusalem as Jewish would be the reversal of the fourth and final exile, which Rome initiated nearly 2,000 years ago by exiling the Jewish people from Jerusalem and renaming it.

Netanyahu’s trip has far reaching consequences beyond economics – it appears the gears of biblical prophecy are moving ever closer to the grand finale written in the Bible thousands of years ago.