Screenshot van video van Holocaust-overlevende Dula Kogan terwijl ze naar beelden kijkt van de bevrijding van een nazi-dodentrein waarin ze zat, juli 2023. (Kanaal 12. Gebruikt in overeenstemming met clausule 27a van de auteursrechtwet)
Screen capture from video of Jacob Barzilai, his mother and sister, group right, as they were liberated from a Nazi death train near Farsleben, Germany April 1945. (YouTube. Used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

Nederlands + English

Onderzoeker vindt gearchiveerde video van bevrijding van kampgevangenen Bergen-Belsen bij Farsleben in 1945; overlevenden identificeren zich in de beelden.

Door: The Times of Israel –  Stuart Winer

Zeldzame beelden van het moment waarop Amerikaanse soldaten die duizenden Joden bevrijdden uit een nazi-dodentrein, deze beelden zijn ontdekt door een onderzoeker. Sommigen van hen die die in de goederentrein hebben zichzelf of familieleden herkent in deze geluidloze, zwart-wit opnamen.

Hoewel er veel foto’s bestaan ​​van de zogenaamde Farsleben-trein, die op 13 april 1945 werd bevrijd, is voor het eerst dat er bewegende beelden opduiken met de verdwaasde, opgeluchte gevangenen die hun geallieerden-redders begroeten.

De film werd onlangs gevonden in de Amerikaanse nationale archieven door auteur Matthew Rozell, een holocaust-onderzoeker die in 2016 een boek publiceerde over de treinbevrijding getiteld “A Train Near Magdeburg.”

Rozell plaatste de clip op 29 juli samen met de archiefopmerkingen op zijn YouTube-kanaal.

“Samenvatting: Talrijke scènes, bevrijde joodse gevangenen in groepen langs spoorlijnen”, luidde het commentaar. “Hun uitdrukkingen geven een aanwijzing voor het lijden dat ze hebben doorstaan. Individuele shots: mannen, vrouwen en kinderen, sommigen in verschillende stadia van vermagering. Flitsen van Amerikaanse soldaten die voedsel uitdelen. De groep rond de soldaten dringt naar voren om schamele stukjes voedsel in ontvangst te nemen. LS, dorp wordt beschoten door Duitse artillerie vanaf de overkant van de rivier de Elbe.

Hebreeuwse media spoorden enkele overlevenden van de trein op die nu in Israël wonen

Holocaustoverlevende Jacob Barzilai, 90, herkende zichzelf als 12-jarige en ook zijn moeder en zusje.

Hij vertelde Channel 12 dat hij in het verleden “ontelbare” foto’s van de bevrijding van de trein heeft gezien, maar dat hij ondanks zorgvuldige bestudering nog nooit zichzelf of iemand van zijn familie op foto’s had kunnen terugvinden.

“Het was onvoorstelbaar, onbegrijpelijk, en ik kon nauwelijks ademen,toen ik vond waar ik jaren naar had gezocht,” zei hij.

In een gesprek met de nieuwsuitzending Ynet herinnerde hij zich: “We kwamen met vijf mensen aan in Bergen-Belsen en slechts drie van ons keerden terug. Ik verloor daar mijn vader en mijn grootvader. In de clip zag ik mijn moeder, mijn zus en mezelf. Ik was erg emotioneel toen ik de beelden zag. Ik was sprakeloos.”

Zijn aanwezigheid in de video werd voor het eerst opgemerkt door zijn zoon, Eran Barzilai, die het vervolgens onder zijn aandacht bracht.

“Toen ik de clip aan mijn vader liet zien, was hij erg ontroerd,” vertelde Eran Barzilai aan Ynet. “Hij heeft al die jaren over deze momenten gesproken, en plotseling is er een video-documentatie die we nooit eerder hadden gezien.”

Miriam Mueller, 82, was pas vier jaar oud toen ze uit de trein werd gered. Hoewel ze zichzelf in geen van de nieuwe beelden kon terugvinden, zei ze tegen Ynet: “Het bracht allerlei soorten herinneringen naar boven. Ik had daarna moeilijk ademhalen. Ik zei dat deze vervloekte oorlog gewoon eindeloos is. We komen er steeds weer op terug. Vandaag heb ik 26 kleinkinderen en 40 achterkleinkinderen, en er komt er nog een aan. De gezegende Heer heeft een wonder met mij verricht.”

Schermopname van een video van Holocaustoverlevende Dula Kogan terwijl ze beelden bekijkt van de bevrijding van een nazi-dodentrein waarin ze zat, juli 2023. (Channel 12. Gebruikt in overeenstemming met artikel 27a van de Auteurswet)

Dula Kogan, die ook in de trein zat, kreeg de beelden van Channel 12 te zien in haar huis in Tel Aviv en identificeerde snel haar vader.

“We stonden echt oog in oog met de dood,” herinnert ze zich. “En plotseling zie je hoe je zelf van de dood werd gered. Het is moeilijk te geloven dat dit moment gedocumenteerd is.”

Terwijl de geallieerde legers in de eindfase van de oorlog oprukten tegen Duitsland, probeerden de nazi’s de wreedheden die ze hadden begaan in de concentratiekampen te verbergen.

Op 7 april 1945 werden 2.500 Joodse gevangenen uit het concentratiekamp Bergen-Belsen op de trein gezet en naar Theresienstadt vervoerd. Op 13 april moest de trein echter stoppen in de buurt van de stad Farsleben vanwege bombardementen door geallieerde troepen die in het gebied oprukten. Sommigen van degenen in de wagons ontsnapten uit de trein en ontmoetten soldaten van de 30th Division van het Amerikaanse leger, die vervolgens terugkeerden om degenen die nog vastzaten in de wagons te bevrijden.

Toen het handjevol nazi-soldaten die de trein bewaakten een Amerikaanse tank en jeep over de heuvel zagen komen, sloegen ze op de vlucht. Amerikaanse soldaten gooiden vervolgens de deuren van de wagons open en de inzittenden stroomden naar buiten.

George Gross, een tankcommandant, zei: “Iedereen zag eruit als een skelet, zo uitgehongerd, hun gezichten ziek. En er was nog iets. Toen ze ons zagen, begonnen ze te lachen van vreugde, als je dat lachen kunt noemen. Het was meer een uitbarsting van pure, bijna hysterische opluchting.”

Toen de gevangenen de bevrijdende troepen ontmoetten, vertelde een Joodse Amerikaanse soldaat, Abraham Cohen, hen “Ich bin euech a Yidd”, een Jiddische uitdrukking die “Ik ben ook een Jood” betekent, en liet ze vervolgens een davidster zien die om zijn nek hing.

Matthew Rozell spreekt tijdens een presentatie op de 30th Infantry Division Veterans of World War II National Annual Reunion in Nashville, Tennessee, 5 maart 2010. (Josh Anderson/AP)

Matthew deed onderzoek naar de bevrijding en interviewde sinds 2001 Amerikaanse veteranen die hielpen bij het redden van de trein.

De ontdekte video bevat ook scènes van een ontmoeting tussen Amerikaanse, Russische en Engelse soldaten aan de oever van de rivier de Elbe na de bevrijding van de stad Maagdenburg.

In 2015 was een freelance verslaggever in staat om een vrouw en haar kind te identificeren die te zien waren op een foto van de bevrijdingsscène.

Frank Towers, een van de Amerikaanse soldaten die de trein bevrijdde, gaf in 2016 een interview waarin hij vertelde over zijn pogingen om contact te maken met zo’n 700 overlevenden waarvan hij dacht dat ze toen nog in leven waren.

****************************************

****************************************

ENGLISH

Researcher finds archived video of liberation of Bergen-Belsen camp prisoners near Farsleben in 1945; survivors identify themselves in clip.

By: The Times of Israel –  Stuart Winer

Rare footage of the moment when US soldiers liberated thousands of Jews from a Nazi death train has been uncovered by a researcher, with some of those who were on board since spotting themselves or family members in the silent, black-and-white clip.

Though many photographs exist of the so-called Farsleben Train, liberated on April 13, 1945, it is the first time that moving images of the dazed, relieved prisoners greeting their GI rescuers have emerged.

The film was recently found in the US National Archives by author Matthew Rozell, a Holocaust researcher who in 2016 published a book about the train liberation titled “A Train Near Magdeburg.”

Rozell published the clip to his YouTube channel on July 29 along with the archive remarks.

“Summary: Numerous scenes, freed Jewish prisoners in groups along railroad tracks,” the comments read. “Their expressions furnish a clue to the suffering they endured. Individual shots: men, women and children, some of them in various stages of emaciation. Flashes of US soldiers distributing food. The group surrounding the soldiers push forward to receive meager bits of food. LS, village being shelled by German artillery from across the Elbe River.”

Hebrew media outlets tracked down some of the train’s survivors who are now living in Israel

Holocaust survivor Jacob Barzilai, 90, spotted his 12-year-old self and his mother and sister.

He told Channel 12 that in the past he has seen “innumerable” photos of the train’s liberation, but despite careful perusal had never before been able to find himself or any of his family.

“It was inconceivable, incomprehensible, and I couldn’t breathe, that I found what I had looked for over years,” he said.

Speaking to the Ynet news outlet, he recalled: “We arrived at Bergen-Belsen as five people and only three of us returned. I lost my father and my grandfather there. In the clip, I saw my mother, my sister and myself. I was very emotional seeing the footage. I was at a loss for words.”

His appearance in the video was first noticed by his son, Eran Barzilai, who then brought it to his attention.

“When I showed the clip to my father, he was very moved,” Eran Barzilai told Ynet. “He has been talking about these moments all these years, and suddenly there is video documentation that we had never seen before.”

Miriam Mueller, 82, was just four years old when she was rescued from the train. Though she was unable find herself in any of the new footage, she told Ynet: “It brought up all sorts of memories. I had a hard time breathing afterward. I said that this cursed war is just endless. We keep returning to it. Today, I have 26 grandchildren and 40 great-grandchildren, and there is another one on the way. The blessed Lord has performed a miracle with me.”

Screen capture from video of Holocaust survivor Dula Kogan as she watches footage showing the liberation of a Nazi death train that she was on, July 2023. (Channel 12. Used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

Dula Kogan, who was also on the train, was shown the footage by Channel 12 at her Tel Aviv home and quickly identified her father.

“We were really facing death,” she recalled. “And suddenly you see how you yourself were saved from death. It is hard to believe that the moment is documented.”

As Allied armies advanced against Germany in the closing stages of the war the Nazis tried to hide the atrocities they had committed in concentration camps.

On April 7, 1945, 2,500 Jewish prisoners from Bergen-Belsen concentration camp were put on the train and were set to be transported to Theresienstadt. However, on April 13, the train was forced to stop near the town of Farsleben due to bombings by Allied forces advancing in the area. Some of those on board escaped the train and met up with soldiers from the 30th Division of the US Army who then returned to liberate those still trapped in the carriages.

When the handful of Nazi soldiers guarding the train saw an American tank and jeep coming over the hill, they fled. US soldiers then flung open the doors to the carriages and the occupants poured out.

George Gross, a tank commander, said: “Everyone looked like a skeleton, so starved, their faces sick. And there was something else. When they saw us, they began to laugh with joy, if you can call it laughter. It was more like an outburst of pure, almost hysterical relief.”

As prisoners encountered the liberating troops, a Jewish US soldier, Abraham Cohen, told them “Ich bin euech a Yidd,” a Yiddish phrase meaning “I am also a Jew,” and then showed them a Star of David hanging around his neck.

Matthew Rozell speaks during a presentation at the 30th Infantry Division Veterans of World War II National Annual Reunion in Nashville, Tennessee, March 5, 2010. (Josh Anderson/AP)

Matthew has researched the liberation event and since 2001 has interviewed US veterans who helped rescue the train.

The discovered video also includes scenes of a meeting between American, Russian, and English soldiers on the bank of the Elbe River after the liberation of the city of Magdeburg.

In 2015 a freelance reporter was able to identify a woman and her child who featured in one photo from the liberation scene.

Frank Towers, one of the US soldiers who liberated the train, gave an interview in 2016 during which he talked about his efforts to make contact with some 700 survivors he believed were still alive at the time.