26 juli 2017

Wat doet de IDF aan de Syrische crisis?

Operatie goede buur: nieuws van de IDF om hulp te bieden aan Syrië

Meer dan vier jaar geleden kwam een gewonde Syrische naar de grens om medische hulp van de IDF te vragen. Toen was er nog geen beleid, maar was het gewoon een beslissing van een commissaris ter plaatse om zorg te geven aan een gewonde burger. Sindsdien is de hulp bijna dagelijks voortgezet. In juni 2016 heeft het IDF Northern Command het hoofdkwartier “Operation Good Neighbor” opgericht als onderdeel van een beslissing om humanitaire hulpinspanningen uit te breiden.

Het doel van Operation Good Neighbour is om humanitaire hulp aan zoveel mogelijk mensen te bieden, terwijl Israël's beleid van niet-betrokkenheid in het conflict wordt behouden. De eerste activiteiten die zijn gecoördineerd door het hoofdkantoor vond plaats in augustus 2016. Sindsdien zijn er meer dan 110 hulpverleningen van verschillende soorten geweest.

"Op basis van mijn 20-jarige medische carrière, kan ik echt zeggen dat de medische zorg die we hier in het noorden van Israël hebben gegeven aan onze buren, een van de meest belangrijke inspanningen is om de behoeftigen te behandelen die ik ooit heb meegemaakt," zei Col. Dr. Noam Fink, de Chief Medical Officer van het Northern Command. "Ik hoop dat onze bijdrage een directe invloed zal hebben op het leven van onze Syrische buren."

De belangrijkste ontvangers van de hulp zijn de ongeveer 200.000 inwoners van de Hauran regio van zuidwest-Syrië. Ongeveer 400 families leven in tenten bij de grens tussen Israël en Syrië. De rest leeft in dorpen of buiten in het open. Een derde van de hulpontvangers is ontheemden of vluchtelingen en de helft is onder de 18 jaar.

‘De mensen van Syrië willen vrede met Israël’, schreef een van de hulpontvangers uit een Israëlisch ziekenhuis. “ik wil zeggen aan alle Syriërs die denken dat Israël onze vijand is - je hebt het verkeerd.”

De IDF levert voornamelijk 3 soorten bijstand als onderdeel van Operation Good Neighbor:

  1. Medisch - Er zijn meer dan 4.000 mensen naar Israël gebracht om behandeling te krijgen, waaronder honderden kinderen. De IDF vervoert ook medicijnen, benodigdheden en uitrusting aan Syriërs over de grens. Een internationaal beheerd veldziekenhuis is ook gevestigd bij een Israëlische buitenpost in de buurt van de grens.
  2. Infrastructuur - 450.000 liter brandstof is overgebracht voor verwarming, bedrijfswaterputten en ovens in bakkerijen. De IDF heeft ook zeven generatoren, waterleidingen overgebracht om de Syrische infrastructuur te herbouwen en apparatuur voor een tijdelijke school in de regio.
  3. Burgerlijke hulp - De IDF heeft 40 ton bloem vervoerd naar bakkerijen, 225 ton eten, 12.000 pakketten babyvoeding, 1.800 pakketten luiers, 12 ton schoenen en 55 ton koude weerkleding.

De IDF biedt om twee belangrijke redenen hulp aan Syriërs aan de andere kant van de grens. Ten eerste hebben we een morele plicht. We kunnen niet werkeloos staan te kijken naar een ernstige humanitaire crisis zonder de onschuldige mensen te helpen die zich midden in het conflict bevinden. Wij zijn ook van mening dat de hulp uiteindelijk een minder vijandige omgeving zal creëren over de grens - en dat zal leiden tot een betere Israëlische veiligheid.

Operation Good Neighbor: Inside the IDF’s effort to provide aid to Syria

Over four years ago, an injured Syrian came to the border asking for medical help from the IDF. Back then, there was no policy, just a commander’s on-the-spot decision to provide care to an injured civilian. Since then, the aid has continued on a near daily basis. In June 2016, as part of a decision to expand humanitarian aid efforts, the IDF Northern Command established the headquarters of Operation Good Neighbor.

The goal of Operation Good Neighbor is to provide humanitarian aid to as many people as possible while maintaining Israel’s policy of non-involvement in the conflict. The first activities coordinated by the headquarters took place in August 2016. Since then, there have been more than 110 aid operations of various kinds.

“Based on my 20-year medical career, I can truly say that the medical care we have provided to our neighbors here in the north of Israel is one of the most significant efforts to treat those in need that I have ever witnessed,” said Col. Dr. Noam Fink, the Chief Medical Officer of the Northern Command. “I deeply hope that our contribution will have a direct impact on the lives of our Syrian neighbors.”

The primary recipients of the aid are the approximately 200,000 residents of the Hauran region of southwestern Syria. About 400 families live in tents near the Israel-Syria border. The rest live in villages or out in the open. A third of the aid recipients are displaced persons or refugees and half of them are under the age of 18.

“The people of Syria want peace with Israel,” one of the aid recipients wrote from an Israeli hospital. “To any Syrians that think that Israel is our enemy – you are wrong.”

The IDF primarily provides 3 types of assistance as part of Operation Good Neighbor:

Medical – Over 4,000 people have been brought to Israel to receive treatment, including hundreds of children. The IDF also transfers medicine, supplies, and equipment to Syrians across the border. An internationally managed field hospital has also been established at an Israeli outpost near the border.

Infrastructure – 450,000 liters of fuel have been transferred for heating, operating water wells, and ovens in bakeries. The IDF also transferred seven generators, water pipes to rebuild Syrian infrastructure, and equipment for a temporary school in the region.

Civilian aid – The IDF transferred 40 tons of flour to bakeries, 225 tons of food, 12,000 packages of baby formula, 1,800 packages of diapers, 12 tons of shoes, and 55 tons of cold weather clothing.

The IDF provides aid to Syrians on the other side of the border for two primary reasons. Firstly, we have a moral imperative. We can’t stand by watching a severe humanitarian crisis without helping the innocent people stuck in the middle of the conflict. We also believe that the aid will ultimately create a less hostile environment across the border – and that will lead to improved Israeli security,

Source: https://www.idfblog.com/2017/07/19/operation-good-...