03 augustus 2017

Hulp van Israel aan de wereld, lees hier het mooie verhaal over de Fiji eilanden.

Israëlisch Medisch Team geeft Florabelle, 2, een nieuw begin.

(Red: we berichtten al eerder over het hulpteam van Israel in Fiji, hier kunt u verder lezen over de verrichtingen van het team)

Het Israëlische Medisch Team heeft de afgelopen zes dagen in het Suva Colonial War Memorial-ziekenhuis succesvol oor-, neus- en keeloperaties uitgevoerd voor meer dan 20 patiënten.

Tweejarige Florabelle Tehilah Mosese had na haar operatie een nieuw begin van haar leven toen ze voor de eerste keer sinds ze geboren was, gemakkelijk kon ademen.

Haar vader Fesikatoa Mosese noemde haar herstel als een wonder uit de hemel.


"Dit is alles in Gods plan, om een team uit Israël te krijgen, kom en genees mijn dochter," zei een emotionele heer Mosese.

"Onze baby heeft problemen met haar adembuis. Het is een geweldig gevoel om te weten dat God deze dag heeft ingesteld voor zijn team om op haar te komen werken, "zei hij.

"Hij is een getrouwe God, we hebben trouw op Zijn bepalingen gewacht en Hij heeft Zijn team van de staat Israël gestuurd. Onze families en ik zijn voor altijd dankbaar voor de vriendelijke hulp aan onze dochter en bidden voor de vrede van Jeruzalem.

"We houden van jullie israël"

De humanitaire tak van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, Mashav, was op zondag 23 juli aangekomen in het land, heeft de lijst van patiënten onderzocht en heeft vorige week operaties uitgevoerd.

Door Mashav heeft Israël meer dan 60 landen geholpen om gedeelde mondiale problemen zoals honger, ziekte en armoede te verlichten.

Dr Robert Berkowitz, die de operatie van Florabelle afgelopen vrijdag heeft uitgevoerd, zei dat de operatie het geopereerde strottenhoofd (larynx) opende en het met een ribgraft repareerde.

Hij zei dat het kleine meisje sinds de geboorte ernstige ademhalingsproblemen had en het team erin slaagde een oplossing voor haar te vinden.

Dr Berkowitz zei dat het zes weken zou duren voor genezing en voordat ze konden bepalen of ze haar tracheotomie (ademhalingsbuis) kunnen verwijderen of niet.

"Ze lijkt goed te zijn hersteld na de operatie," zei dr. Berkowitz.

De bezoekende Israëlische artsen zijn ook onder de indruk van wat ze hebben gezien in het Suva CWM ziekenhuis, waar ze zeggen dat lokale artsen geweldige resultaten hebben geboekt, ondanks gebrek aan middelen.

De artsen die naar Fiji komen, maken deel uit van de Joodse filosofie om naar de wereld te gaan en de behoeftigen te helpen.

Dr Michael Gordon (Oor-, neus-keelchirurg) zei dat er geen complicatie was en daar waren ze over verheugd.

"We hebben positieve feedback ontvangen van de patiënten en familieleden," zei dr Gordon.

"We hebben artsen in Fiji die onze speciale diensten nodig hebben."

Ze waren erg dankbaar om hier in Fiji te zijn en ze waren blij dat ze hun kleine steentje hebben kunnen bijdragen aan patiënten die hun hulp nodig hadden.

De laatste keer dat een gelijkaardig team op dezelfde missie kwam kwam in 2013. Het medisch team vloog gisteren weg en heeft bevestigd dat ze volgend jaar terug zullen komen.

Israeli Medical Team Give Florabelle, 2, Lease Of Life

The Israeli Medical Team successfully performed ear, nose and throat operations for more than 20 patients over the past six days at the Suva Colonial War Memorial hospital.

Two-year-old Florabelle Tehilah Mosese had a new lease of life following her operation as for the first time since she was born she could breathe with ease.

Her father Fesikatoa Mosese termed her recovery as a miracle from heaven.

“This is all in God’s plan, to have a team from Israel come and heal my daughter,” an emotional Mr Mosese said.

“Our baby has been having problems with her breathing tube. It’s an amazing feeling knowing that God had ordained this day for his team to come and operate on her,” he said.

“He is a faithful God, we have been faithfully waiting on his provisions and he had sent his team from the State of Israel. Our families and I are forever grateful for the kind assistance towards our daughter and pray for peace of Jerusalem.

“We love you Israel,”

The Humanitarian arm of the Israeli Foreign Ministry, Mashav, team had arrived into the country on Sunday, July 23, screened the list of patients and operated on them last week.

Through Mashav, Israel has assisted more than 60 countries to alleviate shared global problems such as hunger, disease and poverty.

Dr Robert Berkowitz who conducted the surgery for Florabelle last Friday said the surgery involved opening up the scarred larynx (voice box) and repairing it with a rib graft.

He said the little girl had severe breathing problems since birth and the team managed to find a solution for her.

Dr Berkowitz said it would take six weeks or so for it to heal, before they could determine whether they could remove her tracheotomy (breathing tube) or not.

“She appears to have recovered well following the operation,” Dr Berkowitz said.

The visiting Israeli doctors have also been impressed with what they have seen at Suva CWM hospital where they say local doctors produced amazing results despite lack of resources.

The doctors’ coming to Fiji is part of the Jewish philosophy of going out to the world and help those in need.

Dr Michael Gordon (Ear Nose Throat surgeon) said there were no complication and they were happy about it.

“We received positive feedback from the patients and family members,” Dr Gordon said.

“We have doctors in Fiji who need our special services.”

They were very grateful to be here in Fiji and they were pleased that they were able to play their small part to patients who needed their help.

The last time a similar team came over on the same mission was in 2013. The medical team flew out yesterday and has confirmed that they will return next year.

Tags

Source: http://fijisun.com.fj/2017/08/03/israeli-medical-t...