19 september 2017

​De IDF werkt samen met Hi-Tech bedrijven om gehandicapte kinderen te helpen

Cadetten in de laatste fase van de officiers opleiding van het C4i & Cyber Defence Directorate namen deel aan een 24-uurs Hackathon, met als speciaal doel om terug te geven aan de gemeenschap.

Het directoraat C4i & Cyber Defence heeft een lange traditie om thematische hackathons te gebruiken - software te creëren en programmeren marathons - om de laatste fase van hun officiersopleiding af te ronden. Deze keer hebben cadetten zich niet bemoeid met “White Walkers” of “Death Eaters”. In plaats daarvan hebben de cadetten van C4i & Cyber Defence Directorate gecoördineerd met de Israëlische Marine, de Israëlische Luchtmacht, het Intelligentie Directoraat, lokale Hi-Tech bedrijven en Aleh Negev, een rehabilitatie dorp voor gehandicapte kinderen en volwassenen, zich ingezet om speciale projecten te ontwikkelen die de gemeenschap dienen.

“Aan het einde van de cursus (officieren) voelde ik dat ik wilde bijdragen aan de gemeenschap en zo het leven van de mensen in dit land verbeteren," zei cadet Moshe. "Zo is het idee van deze hackathon geboren."

"In het begin zaten we bij het personeel van Aleh Negev, om hun behoeften te begrijpen," zei een van de soldaten. “We begrepen dat we een gegevenssysteem nodig hadden met de informatie van de kinderen om de medewerkers te helpen en om de vrijwilligers te helpen hen beter te leren kennen. Daarnaast hebben we een systeem gebouwd voor ouders, zodat ze kunnen weten wat er met hun kinderen gebeurt gedurende de dag. ‘


Een andere groep soldaten besloot een anti-pedophelia-algoritme te bouwen die sleutelwoorden en inhoud kan herkennen, om de politie te helpen mensen en websites te alloceren die illegale berichten bezitten en plaatsen. Een van de groepsleden, die in het verleden met de politie heeft gewerkt, heeft het algoritme doorgegeven aan de Israëlische politie.

"Het was belangrijk voor mij om verschillende eenheden van de IDF te combineren in dit geval," zei cadet Moshe, "we hebben veel gesproken over het vergroten van de communicatie tussen de verschillende krachten en eenheden van de IDF in de cursus van de officier. Daarom wilde ik een gemeenschappelijke taal voor iedereen. "

“Het doel om de gemeenschap te helpen is niet beëindigd in die 24 uur,” zei cadet Moshe. ‘In de komende maand zullen sommige soldaten Aleh Negev bezoeken om te zien hoe de systemen functioneren om ze te verbeteren.’


The IDF teamed up with Hi-Tech companies to help disabled kids

Cadets in the final stage of officers course from the C4i & Cyber Defense Directorate participated in a 24-hour Hackathon, with the special goal of giving back to the community.

The C4i & Cyber Defense Directorate has a long tradition of using themed hackathons – software-creating and programming marathons – to wrap up the final stage of their officers course. This time, cadets didn’t fend off White Walkers or take on Death Eaters. Instead, C4i & Cyber Defense Directorate cadets worked with the Israeli Navy, the Israeli Air Force, the Intelligence Directorate, local Hi-Tech companies, and Aleh Negev, a rehabilitation village for disabled children and adults, to develop special projects that serve the community.

“At the end of the (officers) course, I felt that I wanted to donate to the community and to improve the lives of the people in this country,” said cadet Moshe. “That’s how the idea of this hackathon was born.”

“At the beginning, we sat with the staff at Aleh Negev, in order to understand their needs,” said one of the soldiers. “We understood that we needed a data system with the children’s information in order to help the staff and the volunteers get to know them better. In addition, we built a system for parents so they could know what was going on with their kids during the day.”

Another group of soldiers decided to build an anti-pedophelia algorithm that can recognize keywords and content, in order to help the police locate people and websites posting and possessing illegal content. One of the group members, who had volunteered with the police in the past, passed the algorithm on to the Israel Police.

“It was important for me to combine different units from the IDF in this event” said cadet Moshe, “ we talked a lot about increasing communication between the different forces and units of the IDF in officer’s course, which is why I wanted to create a common language for everyone.”

“The objective to help the community didn’t end in those 24 hours,” said cadet Moshe. “In the next month, some soldiers will visit Aleh Negev to see how the systems are functioning and to improve them.”

Source: https://www.idfblog.com/2017/09/04/idf-teamed-hi-t...