10 januari 2018

​Wanneer is een humanitaire crisis niet belangrijk? Wanneer Israël deel uitmaakt van de oplossing.


Geschreven door Aron White

Israël wordt vaak afgebeeld in een uniek slecht daglicht, met weinig positieve verhalen om een anderszins negatief beeld te compenseren. Deze maand was er een nieuw voorbeeld van dit fenomeen; een positief verhaal over Israël dat objectief nieuwswaardig was, werd helemaal niet gerapporteerd in het VK.

Een van de meest dringende kwesties in de ontwikkeling van de derde wereld is de noodzaak om meer mensen in Afrika van stroom te voorzien. Tegenwoordig zijn er 600 miljoen Afrikanen die geen elektriciteit hebben en dit heeft een enorme impact op hun levenskwaliteit en hun toekomstperspectief. Studenten studeren bij kaarslicht, hele dorpen hebben geen mogelijkheid om vitale medische benodigdheden te onderhouden die gekoeld moeten worden, en zonder de middelen om een computer op te laden, is men afgesloten van internet en de vergezichten die zich zouden openen. In een krachtige anekdote beschreef een veldwerker hoe de eerste nacht dat ze naar een bepaald Afrikaans stadje reisden, ze door de hele stad reden voordat ze zich realiseerden dat ze waren aangekomen, omdat er geen straatverlichting of verlichting in huizen was. 600 miljoen Afrikanen leven in duisternis.

Dit onderwerp heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen in de media. In The Economist kun je hier artikelen vinden, hier enhier. In The Guardian kun je artikelen lezen over de noodzaak om Afrika hier meer kracht te geven, hier, en hier.

In 2013 was er een belangrijke stap voorwaarts in deze kwestie. President Obama kondigde het programma "Power Africa" aan, een uitgebreid Amerikaans overheidsprogramma van $ 7 miljard (onder leiding van de Amerikaanse overheidsinstantie USAID). Power Africa wil in 2030 60 miljoen Afrikaanse huishoudens meer verbinden met elektriciteit, door middel van financiering, technische bijstand, capaciteitsopbouw en meer, en door particuliere investeringen aan te trekken in de Afrikaanse energiesector. Het Power Africa-project, dat in 2016 door het Congres in wet is ondertekend, zal in de woorden van Barack Obama "licht waar er duisternis is en de energie die nodig is om mensen uit de armoede te tillen" te bieden.

Op 4 december van dit jaar was er nog een belangrijke ontwikkeling in dit nummer. Israël sloot zich aan bij het Power Africa-project om samen te werken met de Amerikaanse regering en Afrikaanse landen bij het leveren van energie-oplossingen voor Afrika. Tijdens het evenement, dat werd bijgewoond door de Amerikaanse ambassadeur en vele Afrikaanse staatshoofden, zei premier Netanyahu: "Elke keer als een Afrikaanse moeder het licht aandoet of een kachel aanzet voor wat water voor haar kinderen, een deel van Israël zal er zijn. Het is een geweldige, geweldige ontwikkeling. "

Israëlische bedrijven en goede doelen zijn al zeer actief in het leveren van energie-oplossingen in Afrika. Een Israëlisch bedrijf, Energiya Global, levert momenteel 6% van de elektriciteit in Rwanda en zal over enkele jaren 15% van de electriciteit van de Burundese bevolking leveren. Innovatie: Afrika, een Israëlische liefdadigheidsinstelling, heeft de Israëlische zonne- en watertechnologieën naar meer dan 1 miljoen mensen gebracht.

Deze relatie wordt naar een nieuw niveau gebracht, omdat de Israëlische regering nu samenwerkt met het machtigste land ter wereld, om tientallen miljoenen Afrikanen van energie te voorzien.

Toch was er op de een of andere manier geen verslag van dit verhaal in de media. Dit is een belangrijke ontwikkeling in de omgang met een centraal humanitair probleem dat de afgelopen jaren regelmatig is behandeld. Maar als Israël erbij betrokken raakt, vallen de pennen stil. Waarom? Waarom is er een afkeer van het melden van een positief verhaal over Israël?

Israël wordt vaak alleen geportretteerd door de lens van een conflict. (Het eenvoudigste voorbeeld van deze conflictgecentreerde blik is te zien op het profiel van de BBC van Israël, het profiel noemt niet één enkel levende of dode Israëli, noch enige Israëlische prestatie of bijdrage aan de wereld, maar zegt vijftien keer het woord Palestijns, en Gaza acht keer.) Maar Israël is veel meer dan een land met één probleem. Israël helpt op zoveel plaatsen over de hele wereld: de misdaad bestrijden in Honduras, de landbouw helpen in India, droogte voorkomen in Californië, duizenden gewonde Syriërs behandelen en nog veel meer. Het negeren van belangrijke verhalen, zoals de Israëlische inspanningen om elektriciteit te leveren aan miljoenen Afrikanen, is geen behoorlijk journalistiek gedrag. Israël moet eerlijk worden gedekt en de successen daarvan moeten naar behoren worden opgemerkt en gevierd.

Aron White heeft een BSc in Politics and International Relations van de University of London (Lead College: LSE) en is afgestudeerd aan het Jewish Statesmanship Center in Jeruzalem. Zijn geschriften zijn gepubliceerd in de Jerusalem Post, JNS, The Daily Caller en de Algemeiner.

When is a humanitarian crisis not important? When Israel is part of the solution.

Written by Aron White

Israel is often portrayed in a uniquely bad light, with few positive stories to counterbalance an otherwise negative picture. This month, there was a new example of this phenomenon; a positive story about Israel which was objectively newsworthy, was not reported at all in the UK.

One of the most pressing issues in third world development is the need to provide electricity to more people in Africa. Today, there are 600 million Africans who are not connected to electricity, and this has a tremendous impact on their quality of life and future prospects. Students study by candle light, whole villages have no ability to maintain vital medical supplies that require refrigeration, and without the means to charge a computer, one is cut off from the internet, and the vistas that that would open. In a powerful anecdote, one field worker described how the first night they travelled to a certain African town, they drove through the whole town before they realised they had arrived, because there were no streetlights or lights in any houses. 600 million Africans are living in darkness.

This issue has received extensive media coverage over the past few years. In the Economist, one can find articles here, here, here and here. In the Guardian, one can read articles about the need to provide more power to Africa here, here, here, here and here.

In 2013, there was a significant step forward taken in this issue President Obama announced the “Power Africa” programme, a wide-ranging $7 billion US government programme (led by the government aid agency USAID). Power Africa aims to connect 60 million more African households to electricity by 2030, through financing, technical assistance, capacity building, and more, as well as attracting private investment to the African energy sector. The Power Africa project, which was signed into law by Congress in 2016, will provide, in the words of Barack Obama “light where there is darkness, and the energy needed to lift people out of poverty.”

On December 4th of this year, there was another significant development in this issue. Israel joined the Power Africa project to work together with the US government and African nations in providing energy solutions for Africa. At the event, which was attended by the US ambassador and many African heads of state, Prime Minister Netanyahu said, “Every time that an African mother will turn on the light or turn on a heater for some water for her children, part of Israel will be there. It’s a great, great development.”

Israeli companies and charities are already highly active in providing energy solutions in Africa. One Israeli company, Energiya Global, currently provides 6% of Rwanda’s electricity, and will in a few years provide 15% of Burundi’s. Innovation: Africa, an Israeli charity, has brought Israeli solar and water technologies to over 1 million people.

This relationship is being taken to a new level, as the Israeli government now partners with the most powerful country in the world, to provide energy for tens of millions of Africans.

Yet somehow, there was no coverage of this story in the media. This is a significant development in dealing with a central humanitarian issue that has seen regular coverage over the past few years. Yet when Israel gets involved the pens fall silent. Why? Why is there an aversion to reporting a positive story about Israel?

Israel is often portrayed solely through the lens of conflict. (The easiest example of this conflict-centric view is seen on the BBC’s profile of Israel; the profile mentions not a single Israel, alive or dead, nor any Israeli achievement or contribution to the world, but says the word Palestinian fifteen times, and Gaza eight times.) But Israel is much more than a one issue country. Israel is helping in so many places around the world – fighting crime in Honduras, helping agriculture in India, prevent drought in California, treating thousands of injured Syrians, and much more. Ignoring major stories, such as Israeli efforts to bring electricity to millions of Africans, is not proper journalistic conduct. Israel should be covered fairly, and its achievements duly noted and celebrated.

Aron White has a BSc in Politics and International Relations from the University of London (Lead College: LSE), and is a graduate of the Jewish Statesmanship Center in Jerusalem. His writings have been published at the Jerusalem Post, JNS, The Daily Caller and the Algemeiner.

Source: https://ukmediawatch.org/2017/12/28/when-is-a-huma...


Comments