11 januari 2018

​Een Israëlisch team is in Zambia om te helpen bij de bestrijding van de cholera-epidemie in het land.


Israeli Specialists in Zambia Battle Deadly Cholera Outbreak Shutterstock

Door: United with Israel Staff

Een team van Israëlische specialisten is gearriveerd in Zambia om de cholera-epidemie te helpen bestrijden die de Afrikaanse natie heeft geteisterd.

Presidentiële woordvoerder Amos Chanda verklaarde zondag tijdens de dagelijkse cholerabijeenkomst voor noodhulp en briefing dat de Israëlische specialisten zich zullen toeleggen op de inzet van geavanceerde technologie om waterzuivering en -behandeling aan te pakken, met als algemene doelstelling om cholera op een alomvattende manier aan te pakken.

Het uit vijf leden bestaande Israëlische team bestaat uit wateringenieurs en epidemiologen. Het team is begonnen met het uitvoeren van tests en het verzamelen van informatie over de epidemie.

Het Israëlische technische advies "omvat ook interventies voor de middellange en lange termijn om sanitaire problemen aan te pakken, met name in bevolkingsgebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, waarbij de nadruk ligt op de gebieden waar de epidemie het ernstigst is", zei Chanda volgens een rapport van de plaatselijke Lusaka Times.

Chanda verduidelijkte dat de operatie geen missie van regering-tot-regering was, maar een initiatief van het Sheba Medical Center in Tel Aviv en de grensmaatschappij van Zambia.

De cholera-uitbraak heeft sinds september minstens 58 mensen in het hele land gedood.

De uitbraak was aanvankelijk gekoppeld aan verontreinigd water uit ondiepe putten, maar onderzoeken wezen uit dat besmet voedsel de belangrijkste oorzaak was, meldde Reuters.

Het leger is tussenbeide gekomen in een poging om de verspreiding van de ziekte de kop in te drukken, en sterk besmette gebieden zijn onderworpen aan een avondklok.

Cholera veroorzaakt acute waterige diarree. Het kan worden behandeld met oplossingen voor orale hydratatie en antibiotica, maar het verspreidt zich snel en kan binnen enkele uren doden als het niet wordt behandeld.

Israël heeft een lange geschiedenis van het delen van zijn expertise met Afrikaanse landen.

Israël is wereldberoemd om zijn geavanceerde watertechnologieën, die oplossingen kunnen bieden voor zelfs de droogste en meest dorre gebieden op aarde. Met vele jaren ervaring in het vruchtbaar maken van zijn zuidelijke woestijn, de Negev, is Israël een leidende kracht geworden in het bieden van aqua-knowhow aan landen over de hele wereld.

An Israeli team is in Zambia to help fight the cholera epidemic in the country.

By: United with Israel Staff

A team of Israeli specialists has arrived in Zambia to help fight the cholera epidemic which has plagued African nation.

Presidential Spokesperson Amos Chanda stated Sunday during the daily cholera emergency response meeting and briefing that the Israeli specialists will focus on the deployment of high technology to deal with water purification and treatment, with the overall objective of dealing with cholera in a comprehensive manner.

The five-member Israeli team is comprised of water engineers and epidemiologists. The team has begun to conduct tests and gather information about the epidemic.

The Israeli technical advice “will also include interventions for medium- and long-term to address sanitation problems especially in high density population areas, focusing on the areas where the epidemic is most serious,” Chanda said, according to a report by the local Lusaka Times.

Chanda clarified that the operation was not a government-to-government mission, but an initiative of the Sheba Medical Center in Tel Aviv and the Zambia Border Company.

The cholera outbreak has killed at least 58 people across the country since September.

The outbreak was initially linked to contaminated water from shallow wells, but investigations indicated that contaminated food was the main cause, Reuters reported.

The military has intervened in an attempt to quell the spread of the disease, and highly contaminated areas have been subjected to a curfew.

Cholera causes acute watery diarrhea. It can be treated with oral hydration solutions and antibiotics but spreads rapidly and can kill within hours if not treated.

Israel has a long history of sharing its expertise with African countries.

Israel is world-famous for its advanced water technologies, which can provide solutions to even the driest and most barren areas on earth. With many years of experience in making its southern desert, the Negev, bloom, Israel has become a leading force in providing aqua know-how to countries around the planet.

Source: https://unitedwithisrael.org/israeli-specialists-in-zambia-battle-deadly-cholera-outbreak/


Comments